Index 
Protokoll
PDF 244kWORD 188k
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Meddelande från talmannen
 8.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 9.Tolkning av arbetsordningen
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Framställningar
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)
 17.System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)
 18.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (debatt)
 19.Ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (debatt)
 20.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ***I (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Utveckling som drivs av handel (kortfattad redogörelse)
 23.Handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Andrea Zanoni hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 11 mars 2013 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.


3. Parlamentets sammansättning

Louis Grech hade utnämnts till Maltas minister med ansvar för Europafrågor, med verkan från och med den 13 mars 2013.

Edward Scicluna hade utnämnts till Maltas finansminster, med verkan från och med den 13 mars 2013.

Simon Busuttil hade valts till ledamot av Maltas nationella parlament, med verkan från och med den 6 april 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet detta och konstaterade att de platser som innehafts av Louis Grech och Edward Scicluna var vakanta från och med den 13 mars 2013 och att Simon Busuttils plats var vakant från och med den 6 april 2013, och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.

Gabriele Albertini, Mario Mauro och Gianluca Susta hade valts till italienska senaten, med verkan från och med den 15 mars 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att de platser som innehafts av Gabriele Albertini, Mario Mauro och Gianluca Susta var vakanta från och med den 15 mars 2013, och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att följande ledamöter hade valts till ledamöter av Europaparlamentet: Isabella De Martini (i stället för Mario Mauro), Fabrizio Bertot (i stället för Gabriele Albertini) och Franco Bonanini (i stället för Gianluca Susta), med verkan från och med den 12 april 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Isabella De Martini, Fabrizio Bertot och Franco Bonanini fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Andreas Pitsillides, med verkan från och med den 4 mars 2013.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Emilie Turunen hade anslutit sig till S&D-gruppen, med verkan från och med den 21 mars 2013.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D, PPE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Karin Kadenbach i stället för Hannes Swoboda

- delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Cristina Gutiérrez-Cortines i stället för Salvador Garriga Polledo

- PETI-utskottet: Jaroslav Paška i stället för Rolandas Paksas

- REGI-utskottet: Francesca Barracciu i stället för Salvatore Caronna

- LIBE-utskottet: Salvatore Caronna i stället för Francesca Barracciu

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


7. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att Nikiforos Diamandouros hade meddelat att han skulle lämna sitt uppdrag som Europeisk ombudsman med verkan från och med den 1 oktober 2013. Talmannen informerade vidare ledamöterna om att en begäran om nomineringar till detta ämbete hade offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning av den 4 april och att tidsfristen för ingivande av nomineringar till talmannen fastställts till den 8 maj 2013.

Talmannen hänvisade till artikel 204.2 i arbetsordningen och påminde om att alla nomineringar måste ha stöd av minst 40 av parlamentets ledamöter som ska komma från minst två medlemsstater, samt att varje ledamot endast har rätt att stödja en nominering. Om en ledamot stöder flera nomineringar, kan inget stöd alls beaktas. När en nominering väl har ingetts till talmannen, dvs. efter den 8 maj, är det inte längre möjligt att dra tillbaka eller lägga till en stödunderskrift.

I enlighet med artikel 204.3 i arbetsordningen kommer talmannen att vidarebefordra de nomineringar som uppfyller alla villkor till utskottet för framställningar, som kommer att anordna utfrågningar för att höra kandidaterna – troligtvis i mitten av juni. Utfrågningarna ska vara öppna för samtliga ledamöter.

Talmannen meddelade vidare att plenarförsamlingen kommer att genomföra valet av ombudsman under sammanträdesperioden i juli, så att den nya ombudsmannen kan tillträda ämbetet den 1 oktober 2013.

Samtliga ledamöter kommer att erhålla denna information från talmannen via e-postlådan ”Ombudsman Election 2013”, som har inrättats för detta ändamål, och som kan användas även för frågor från ledamöterna om detta ämne.


8. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

ECON-utskottet hade översänt följande rättelser till texter som antagits av parlamentet:

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


9. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 211.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 159.3 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor. Utskottet hade kommit fram till följande tolkning:

Artikel 159.3 ska tolkas på så sätt att när det föreligger lika röstetal vid en omröstning beträffande ett förslag till rekommendation enligt artikel 128.4 om att inte agera i ett förfarande som är anhängigt vid Europeiska unionens domstol, ska detta inte anses innebära ett antagande av en rekommendation om att parlamentet ska agera i ett sådant förfarande. I ett sådant fall ska det ansvariga utskottet anses inte ha yttrat sig.

Denna tolkning ska betraktas som antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 211.4 i arbetsordningen) före öppnandet av sammanträdet följande dag, dvs. tisdagen den 16 april 2013. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

Avtal mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan.


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 20 mars 2013

Marta Mariani (nr 0112/2013); Popescu Alina (nr 0113/2013); Sander Robin (nr 0114/2013); Simone Trollo (nr 0115/2013); Giuseppe Guidi (nr 0116/2013); Corobana Cristinel (nr 0117/2013); Giulia Gaspari (nr 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (nr 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (nr 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim) (nr 0121/2013); Paul Bazus (Association ADSEJ) (nr 0122/2013); Siobhan O'Carroll (nr 0123/2013); Eliade Tataru (nr 0124/2013); Susan Lowman (nr 0125/2013); Martin Turi (nr 0126/2013); Matthias Müller (nr 0127/2013); Neven Ivan Letinić (Association of Victims of the Second World War under the Italian and German Occupation 1941-1945) (nr 0128/2013); Antonino Giovinazzo (nr 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 underskrifter) (nr 0130/2013); Günter Van Gee (nr 0131/2013); Claudio Arena (nr 0132/2013); Marina Pellegrino (nr 0133/2013); Denisa Moșincat (nr 0134/2013); Raimondo Leonetti (nr 0135/2013); Ryszard Turbak (nr 0136/2013); Timothy Ashton (nr 0137/2013); Luigi Corò (nr 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (nr 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 underskrifter) (nr 0140/2013); Corinna Barwaldt (37 underskrifter) (nr 0141/2013); S Dornier (nr 0142/2013); Manuel Enocq (nr 0143/2013); Stefano Zanardi (nr 0144/2013); Constantin Lupsa (nr 0145/2013); Ieva Dumbrava (nr 0146/2013); Claudio Pettenati (nr 0147/2013); Sonja Schenk (nr 0148/2013); Michel Beeckmans (nr 0149/2013); Jörg Thieme (nr 0150/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0151/2013); Sophocles Georgiou (nr 0152/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0153/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0154/2013); Clive Bates (nr 0155/2013); Lorenzo Fontana (nr 0156/2013).

Den 4 april 2013

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (nr 0157/2013); Palmira Martins Branco da Costa (nr 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (nr 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (nr 0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (nr 0161/2013); Susan Lowman (nr 0162/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0163/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (nr 0165/2013); Alberto José García David (nr 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (nr 0167/2013); Adriano Álvarez Callejo (nr 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 underskrifter) (nr 0169/2013); Santiago del Valle García (nr 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (nr 0171/2013); Eduard Rabal Vidal (nr 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (nr 0173/2013); Jesús Cárdenas (nr 0174/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0175/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0176/2013); Andrea Dimitri (nr 0177/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0178/2013); Manuel da Rocha (nr 0179/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (nr 0181/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (nr 0183/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0184/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (nr 0186/2013); Jose Manuel Martín Álvarez (nr 0187/2013); Macarena Rodríguez García (nr 0188/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0189/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0190/2013); Vagner Iohan (nr 0191/2013); Monika Kunz (nr 0192/2013).

Den 12 april 2013

Bjorn Biehler (nr 0193/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0194/2013); Bianca Heiden (nr 0195/2013); Rolf Becker (nr 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universitat Munchen) (nr 0197/2013); Florence Berg (2 underskrifter) (nr 0198/2013); Dieter Quade (2 underskrifter) (nr 0199/2013); Norman Nagel (nr 0200/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0201/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0202/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0203/2013); Julianna Geissler (nr 0204/2013); Florian Bosse (nr 0205/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0207/2013); Franz Michael Letsch (nr 0208/2013); Matthias Ferrari (nr 0209/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0210/2013); Wolfgang Wysocki (nr 0211/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0212/2013); Anna Widera (nr 0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 underskrifter) (nr 0214/2013); Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (nr 0215/2013); Hinko Murovec (nr 0216/2013); Aivars Ašmanis (nr 0217/2013); Antonis Bolos (nr 0218/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr 0219/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (nr 0221/2013); Theodoros Pitikaris (nr 0222/2013); Henning Frøslev (nr 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (nr 0224/2013); Stanislava Merňáková (nr 0225/2013); Arif Laurimaa (nr 0226/2013); Anita Willemse (nr 0227/2013); Fred de Klerk (nr 0228/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0229/2013); Bryan Lecot (nr 0230/2013); Jerzy Chachulski (nr 0231/2013); Anna Kleszcz (nr 0232/2013); Jan Waskiel (nr 0233/2013); Štefan Štefanides (nr 0234/2013); Christian Mörner (6 underskrifter) (nr 0235/2013); Patrick Vanhoudt (nr 0236/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of Megalopoli) (nr 0238/2013); Gaetano Cortese (nr 0239/2013); Ioan Padurariu (nr 0240/2013); Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (nr 0241/2013); Paul Downes (nr 0242/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0243/2013); Huseyin Gencoglu (nr 0244/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0245/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0246/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0247/2013); Rodney Enderby (nr 0248/2013); Antonio Martire (nr 0249/2013); Jesús Martínez (nr 0250/2013); Antoine Coppin (nr 0251/2013); Alessandro Testa (nr 0252/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0253/2013); Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 underskrifter) (nr 0254/2013); John Pyrokkas (nr 0255/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0256/2013); (namnet konfidentiellt) (2 underskrifter) (nr 0257/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0258/2013); Pascu Florian Cuc (nr 0259/2013); David Malcolm (nr 0260/2013); Giuseppina Spanò (nr 0261/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0262/2013); Natasha Alekseeva (nr 0263/2013); Bernadette Ellis (nr 0264/2013); Jonathan Levy (nr 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (nr 0266/2013); Giuseppe Messina (nr 0267/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0268/2013); Michael Banse (nr 0269/2013); Georg Moreth (nr 0270/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0271/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0272/2013); Igor Jacak (51 underskrifter) (nr 0273/2013); Dieter Horns (nr 0274/2013); Dietmar Schmidt (nr 0275/2013); Asise Andrea Kelany-Maier (nr 0276/2013); Jürgen Flug (nr 0277/2013); Manfred Ehlert (nr 0278/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0279/2013); Jan Lindner (nr 0280/2013); Hermann Lang (nr 0281/2013); Guido Muenster (nr 0282/2013); Heinz Thiele (nr 0283/2013); Robert Olaf de Clercq (nr 0284/2013); Christoph Klein (nr 0285/2013); Wilhelm Krpalek (nr 0286/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0287/2013); Joachim Klein (nr 0288/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0289/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0290/2013); Marjan Rupnik (nr 0291/2013); Maja Volgemut (nr 0292/2013); Ayse Donmezer (nr 0293/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0294/2013); Sándor Asztalos (nr 0295/2013); Zoltán Bíró (nr 0296/2013); Zoltán Bíró (nr 0297/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0298/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0299/2013); Piotr Kawa (nr 0300/2013).


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000023/2013) från Pat the Cope Gallagher och Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 1026/2012 i fråga om ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) från Danuta Maria Hübner, för utskottet DEVE, till kommissionen: Regionalt statligt stöd (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) från Pat the Cope Gallagher och Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till rådet: Det institutionella dödläget beträffande de fleråriga fiskeförvaltningsplanerna (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Utkast till rådets beslut om fastställande av perioden för det åttonde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Betänkande om införlivande och tillämpning av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (2010/2043(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 och förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Betänkande om handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (2012/2225(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Betänkande om utveckling som drivs av handel (2012/2224(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Betänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (2012/2132(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Betänkande om den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (2012/2136(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Betänkande om tillämpning av direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden (2012/2262(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt IV – domstolen (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av bilagorna II och III till rådets beslut av den 9 juni 2011 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Betänkande om begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (2012/2326(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jürgen Creutzmanns immunitet (2013/2016(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - utskottet DEVE - Föredragande: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA från Italien) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2014 (2013/2018(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för den Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2011: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (2012/2214(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Betänkande om begäran om upphävande av Ewald Stadlers immunitet (2012/2239(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om fiske och protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Interimsbetänkande om utkastet till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - utskottet ECON - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/016 IT/Agile från Italien) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Betänkande om aktuella utmaningar och möjligheter för förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (2012/2259(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A7-0123/2013)

3) från ledamöterna

3.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot fundamentalism och våld mot kvinnor (B7-0159/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om inrättande av ett nät för enhetlig identifikation av tillstånd för handikappfordon i områden med begränsad trafik (B7-0163/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

3.2) förslag till rekommendation (artikel 121 i arbetsordningen)

- Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om utkastet till EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten (B7-0164/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


15. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i april 2013 (PE 507.910/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag och tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag
Med de politiska gruppernas godkännande beslutade parlamentet att stryka betänkandet av Michael Cashman (A7-0110/2013) - Ändring för andra gången av Cotonouavtalet av den 23 juni 2000 (punkt 113 i PDOJ) från föredragningslistan.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Amalia Sartori (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Chris Davies för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dan Jørgensen, Richard Seeber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, som inte ville besvara två frågor (”blått kort”) från Chris Davies och Dan Jørgensen; Romana Jordan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Yannick Jadot, Kriton Arsenis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, som även besvarade två frågor ("blått kort") från João Ferreira och Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič och Tadeusz Cymański.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen och Francisco Sosa Wagner.

Talare: Connie Hedegaard, Matthias Groote och Kriton Arsenis; den sistnämnde kommenterade tolkningen till engelska av hans anförande.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.4.2013.


17. System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Mathieu Grosch (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Richard Seeber för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Chris Davies och Peter Liese, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki och Judith A. Merkies.

Talare: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 16.4.2013.


18. Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (debatt)

Betänkande om införlivande och tillämpning av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster [2010/2043(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Krisztina Morvai och Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Andrea Češková för ECR-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah och Mojca Kleva Kekuš.

Talare: Maria Damanaki.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Zita Gurmai.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 16.4.2013.


19. Ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (debatt)

Muntlig fråga (O-000023/2013) från Pat the Cope Gallagher och Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 1026/2012 i fråga om ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher utvecklade frågan.

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Antolín Sánchez Presedo och Alain Cadec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler och Chris Davies.

Talare: Maria Damanaki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Christian Ehler för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, Charalampos Angourakis för GUE/NGL-gruppen, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij och Ivailo Kalfin.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška och Ingeborg Gräßle.

Talare: Neelie Kroes och Giles Chichester.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 16.4.2013.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler och Seán Kelly.


22. Utveckling som drivs av handel (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utveckling som drivs av handel [COM(2012)0022 - 2012/2224(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik och Seán Kelly.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.18 i protokollet av den 16.4.2013.


23. Handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer [COM(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira och Elena Băsescu.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 16.4.2013.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 507.910/OJMA).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

ALBRECHT, ALFONSI, ALLAM, ALVES, ANDERSDOTTER, ANDERSON, ANDREASEN, ANDRÉS BAREA, ANDRIKIENĖ, ANGELILLI, ANGOURAKIS, ANTINORO, ANTONESCU, ANTONIOZZI, ARIAS ECHEVERRÍA, ARLACCHI, ARSENIS, ASHWORTH, ATKINS, AUCONIE, AUDY, AUKEN, AYALA SENDER, AYLWARD, AYUSO, BACH, BADIA i CUTCHET, BAGÓ, BALČYTIS, BALZ, BALZANI, BÁNKI, BARRACCIU, BARTOLOZZI, BĂSESCU, BASTOS, BATTEN, BAUER, BEARDER, BECKER, BELDER, BELET, BÉLIER, BENARAB-ATTOU, BENDTSEN, BENNAHMIAS, BENNION, BERÈS, BERLATO, BERLINGUER, BERTOT, BICEP, BIELAN, BILBAO BARANDICA, BINEV, BISKY, BIZZOTTO, BLINKEVIČIŪTĖ, BLOOM, BODU, BÖGE, BOKROS, BONANINI, BONSIGNORE, BORGHEZIO, BORISSOV, BORSELLINO, BORYS, BOŞTINARU, BOULLAND, BOVÉ, BOWLES, BRADBOURN, BRATKOWSKI, BŘEZINA, BROK, BRONS, BRZOBOHATÁ, BUFTON, BULLMANN, BUŞOI, BUZEK, CABRNOCH, CADEC, van de CAMP, CAMPBELL BANNERMAN, CANCIAN, CAPOULAS SANTOS, CARONNA, CARVALHO, CASA, CASHMAN, CASINI, CASPARY, CASTEX, CERCAS, ČEŠKOVÁ, CHATZIMARKAKIS, CHICHESTER, CHILDERS, CHOUNTIS, CHRISTENSEN, CHRYSOGELOS, CLAEYS, CLARK, CLIVETI, COCHET, COELHO, COFFERATI, COLLIN-LANGEN, COLMAN, COMI, CORAZZA BILDT, CORNELISSEN, CORREA ZAMORA, CORREIA DE CAMPOS, COSTA, COSTELLO, COTTIGNY, COZZOLINO, CRAMER, CREŢU, CREUTZMANN, CRONBERG, CUSCHIERI, CUTAŞ, CYMAŃSKI, CZARNECKI, van DALEN, DĂNCILĂ, DANELLIS, DANJEAN, DANTIN, DATI, DAUL, DAVID, DAVIES, DE ANGELIS, DE BACKER, DE CASTRO, DEHAENE, DE KEYSER, DELLI, DE MARTINI, DEMESMAEKER, DE MITA, de SARNEZ, DÉSIR, DESS, DEUTSCH, DEVA, DE VEYRAC, DODDS, DOMENICI, DONSKIS, DORFMANN, DROUTSAS, DUFF, DURANT, DUŠEK, EHLER, EHRENHAUSER, EICKHOUT, EL KHADRAOUI, ELLES, ENCIU, ENGEL, ENGSTRÖM, EPPINK, ERNST, ERTUG, ESSAYAH, ESTARÀS FERRAGUT, ESTRELA, EVANS, FAJMON, FAJON, FALBR, FÄRM, FEIO, FERBER, FERNANDES, FERREIRA Elisa, FERREIRA João, FIDANZA, FISAS AYXELA, FJELLNER, FLAUTRE, FLECKENSTEIN, FLORENZ, FONTANA, FOSTER, FOX, FRAGA ESTÉVEZ, FRANCO, GAHLER, GÁL, GALLAGHER, GALLO, GÁLL-PELCZ, GARCÉS RAMÓN, GARCÍA-HIERRO CARABALLO, GARCÍA PÉREZ, GARDIAZÁBAL RUBIAL, GARDINI, GAUZÈS, GEBHARDT, GEIER, GERBRANDY, GERINGER de OEDENBERG, GIANNAKOU, GIEGOLD, GIEREK, GIRLING, GLANTE, GLATTFELDER, GODMANIS, GOEBBELS, GOERENS, GOLLNISCH, GOMES, GÖNCZ, GOULARD, de GRANDES PASCUAL, GRÄSSLE, GRÈZE, GRIESBECK, GRIFFIN, GRÓBARCZYK, GROOTE, GROSCH, GROSSETÊTE, GRZYB, GUALTIERI, GUERRERO SALOM, GUILLAUME, GURMAI, GUSTAFSSON, GUTIÉRREZ-CORTINES, GUTIÉRREZ PRIETO, GYÜRK, HALL, HÄNDEL, HANDZLIK, HANNAN, HARBOUR, HARTONG, HASSI, HAUG, HÄUSLING, HEDH, HELMER, HÉNIN, HERCZOG, HIBNER, HIGGINS, HIRSCH, HOANG NGOC, HOHLMEIER, HÖKMARK, HONEYBALL, HORTEFEUX, HÜBNER, HUDGHTON, HUGHES, HYUSMENOVA, IACOLINO, IBRISAGIC, IMBRASAS, in "t VELD, IOVINE, IRIGOYEN PÉREZ, ITURGAIZ ANGULO, IVAN, JAAKONSAARI, JÄÄTTEENMÄKI, JADOT, JAHR, JÁRÓKA, JĘDRZEJEWSKA, JEGGLE, JENSEN, JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, JOHANSSON, JOLY, de JONG, JORDAN, JØRGENSEN, KACIN, KACZMAREK, KADENBACH, KALFIN, KALINOWSKI, KALNIETE, KAMALL, KAMIŃSKI, van der KAMMEN, KAMMEREVERT, KARAS, KARIM, KARIŅŠ, KASTLER, KAZAK, KELAM, KELLER, KELLY, KIIL-NIELSEN, KIRILOV, KIRKHOPE, KLASS, KLEVA KEKUŠ, KLINZ, KLUTE, KOCH, KOCH-MEHRIN, KOHLÍČEK, KOLARSKA-BOBIŃSKA, KOPPA, KORHOLA, KÓSA, KÖSTINGER, KOUMOUTSAKOS, KOVÁCS, KOVATCHEV, KOWAL, KOZLÍK, KOZŁOWSKI, KRAHMER, KRATSA-TSAGAROPOULOU, KREHL, KUHN, KUKAN, KURSKI, LAMASSOURE, LAMBERT, LAMBERTS, LAMBSDORFF, LANGE, LANGEN, LA VIA, LE GRIP, LEGUTKO, LEHNE, LE HYARIC, LEICHTFRIED, LEINEN, LE PEN Jean-Marie, LIESE, LIOTARD, LISEK, LOCHBIHLER, LØKKEGAARD, LOPE FONTAGNÉ, LÓPEZ AGUILAR, LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, LÖSING, LÖVIN, LUDFORD, LUDVIGSSON, LUHAN, ŁUKACIJEWSKA, LULLING, LUNACEK, LYON, McAVAN, McCARTHY, McCLARKIN, McGUINNESS, McINTYRE, McMILLAN-SCOTT, MACOVEI, MALINOV, MANDERS, MĂNESCU, MAŇKA, MANN, MARCINKIEWICZ, MARINESCU, MARTIN David, MARTIN Hans-Peter, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MASIP HIDALGO, MAŠTÁLKA, MASTELLA, MATERA, MATHIEU HOUILLON, MATIAS, MATULA, MAYER, MAYOR OREJA, MAZEJ KUKOVIČ, MAZZONI, MEISSNER, MÉLENCHON, MELO, MENÉNDEZ del VALLE, MERKIES, MÉSZÁROS, MICHEL, MIGALSKI, MIKOLÁŠIK, MILANA, MILLÁN MON, MIRANDA, MIRSKY, MITCHELL, MÖLZER, MORAES, MOREIRA, MORGANTI, MORIN-CHARTIER, MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ, MORVAI, MULDER, MUÑIZ DE URQUIZA, MURPHY, MUSCARDINI, MYNÁŘ, NATTRASS, NEUSER, NEVEĎALOVÁ, NEWTON DUNN, NEYNSKY, NICHOLSON, NICOLAI, NICULESCU, NIEBLER, NILSSON, van NISTELROOIJ, NITRAS, NUTTALL, OBERMAYR, OJULAND, OLEJNICZAK, OMARJEE, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ VILELLA, ŐRY, OUZKÝ, OVIIR, PACK, PADAR, PAKSAS, PALECKIS, PALIADELI, PALLONE, PANAYOTOV, PANAYOTOVA, PANZERI, PAPADOPOULOU, PAPANIKOLAOU, PARGNEAUX, PARVANOVA, PAŞCU, PAŠKA, PATRÃO NEVES, PATRICIELLO, PAULSEN, PERELLÓ RODRÍGUEZ, PETERLE, PIEPER, PIETIKÄINEN, PIOTROWSKI, PIRILLO, PIRKER, PITSILLIDES, PITTELLA, POC, PODIMATA, PONGA, PORĘBA, POSSELT, PÖTTERING, POUPAKIS, PREDA, PRENDERGAST, PROTASIEWICZ, PROVERA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANGEL, RANSDORF, RAPKAY, RAPTI, REGNER, REIMERS, REMEK, REPO, REUL, RIERA MADURELL, RIQUET, RIVASI, RIVELLINI, ROATTA, ROCHEFORT, RODUST, ROHDE, ROITHOVÁ, ROMERO LÓPEZ, ROMEVA i RUEDA, RONZULLI, ROSBACH, ROSSI, ROTH-BEHRENDT, ROUČEK, RÜBIG, RUBIKS, RÜHLE, ŠADURSKIS, SAÏFI, SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, SALATTO, SALAVRAKOS, SÁNCHEZ PRESEDO, SANCHEZ-SCHMID, SÂRBU, SARGENTINI, SARTORI, SARVAMAA, SARYUSZ-WOLSKI, SAVISAAR-TOOMAST, SCHAAKE, SCHALDEMOSE, SCHLYTER, SCHMIDT, SCHNELLHARDT, SCHNIEBER-JASTRAM, SCHOLZ, SCHÖPFLIN, SCHROEDTER, SCHULZ Martin, SCHULZ Werner, SCHWAB, SCOTTÀ, SCURRIA, SEDÓ i ALABART, SEEBER, SEHNALOVÁ, SENYSZYN, SEVERIN, SIEKIERSKI, SILVESTRIS, SIMON, SIMPSON, SINCLAIRE, SIPPEL, SIWIEC, SKINNER, SKRZYDLEWSKA, SKYLAKAKIS, SMOLKOVÁ, SÓGOR, SOMMER, SØNDERGAARD, SONIK, SOPHOCLEOUS, SOSA WAGNER, SOUSA, SPERONI, STADLER, STAES, STASSEN, ŠŤASTNÝ, STAVRAKAKIS, STEINRUCK, STIHLER, van der STOEP, STOLOJAN, STOYANOV, STREJČEK, STRIFFLER, STURDY, SURJÁN, SVENSSON, SWOBODA, SZÁJER, SZEGEDI, SZYMAŃSKI, TABAJDI, TAKKULA, TĂNĂSESCU, TANNOCK, TARABELLA, TARAND, TATARELLA, TAVARES, TAYLOR Keith, TAYLOR Rebecca, TERHO, THEIN, THEOCHAROUS, THEURER, THOMAS, THOMSEN, THUN UND HOHENSTEIN, THYSSEN, ŢICĂU, TIROLIEN, TOIA, TŐKÉS, TOMAŠEVSKI, TORVALDS, TRAUTMANN, TREMATERRA, TREMOSA i BALCELLS, TRIANTAPHYLLIDES, TRÜPEL, TRZASKOWSKI, TSOUKALAS, TURMES, TURUNEN, TZAVELA, UGGIAS, ULMER, ULVSKOG, UNGUREANU, URUTCHEV, VADIM TUDOR, VAIDERE, VAJGL, VĂLEAN, VAN BREMPT, VANHECKE, VAN ORDEN, VAUGHAN, VERGIAT, VERGNAUD, VERHEYEN, VIDAL-QUADRAS, de VILLIERS, VLASÁK, VLASTO, VOSS, WAŁĘSA, WATSON, WEBER Henri, WEBER Manfred, WEIDENHOLZER, WEILER, WERTHMANN, WESTLUND, WESTPHAL, WIELAND, WIKSTRÖM, WILLMOTT, WILS, WINKLER Hermann, WINKLER Iuliu, WŁOSOWICZ, WORTMANN-KOOL, YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, YANNAKOUDAKIS, ZÁBORSKÁ, ZAHRADIL, ZALA, ZALBA BIDEGAIN, ZALEWSKI, ZAMFIRESCU, ZANICCHI, ZANONI, ZASADA, ŽDANOKA, ZELLER, ZEMKE, ZIJLSTRA, ZĪLE, ZIOBRO, ZUBER, ZVER, ZWIEFKA,

Observatörer

BORZAN, BOŽINOVIĆ, GRUBIŠIĆ, JERKOVIĆ, MATUŠIĆ, RADOŠ, VRBAT

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy