Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 275kWORD 251k
Tiistai 16. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset ***I (keskustelu)
 5.Työjärjestyksen tulkinta
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta - Suomen pääministerin Jyrki Kataisen julkilausuma (keskustelu)
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Kalastuksen tahattomat valassaaliit ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.EU:n ja Mauritiuksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Jürgen Creutzmannin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Ewald Stadlerin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (äänestys)
  
8.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2011/016 IT/Agile, Italia) (äänestys)
  
8.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta) (äänestys)
  
8.10.EU:n ja AKT-maiden talouskumppanuussopimukset: tiettyjen maiden poistaminen tullietuusjärjestelmän piiristä ***II (äänestys)
  
8.11.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I (äänestys)
  
8.12.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä ***I (äänestys)
  
8.13.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta ***I (äänestys)
  
8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset ***I (äänestys)
  
8.15.Maahuolintapalvelut Euroopan unionin lentoasemilla ***I (äänestys)
  
8.16.Tekniset ja valvontatoimenpiteet Skagerrakissa ***I (äänestys)
  
8.17.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)
  
8.18.Kehityksen edistäminen kaupan kautta (äänestys)
  
8.19.Kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2011 (keskustelu)
 13.Vastuuvapaus 2011 (keskustelu)
 14.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 15.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 16.Vastuuvapaus 2011 (jatkoa keskustelulle)
 17.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2014 - pääluokka I - Parlamentti (keskustelu)
 18.Viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn EU:n ja Ukrainan sopimuksen muuttaminen *** (keskustelu)
 19.Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro *** (keskustelu)
 20.Alueellinen valtiontuki (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)N:o2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtötietojen rekisteröimiseksi (COM(2013)0095 - C7-0067/2013 – 2013/0057(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) tehdyn päätöksen 97/836/EY muuttamisesta (05978/2013 - C7-0069/2013 - 2012/0099(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (06373/2013 - C7-0070/2013 - 2012/0274(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen ("rinnakkaissopimus") tekemisestä 31 päivänä tammikuuta 2000 tehdyn päätöksen 2000/125/EY muuttamisesta (05975/2013 - C7-0071/2013 - 2012/0098(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN

- Ehdotus muutokseksi komission ehdotukseen COM(2011)0607 final/2: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (COM(2013)0145 - C7-0072/2013 - 2011/0268(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Ehdotus muutokseksi komission ehdotukseen COM(2012)0496 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o1083/2006 kumoamisesta (COM(2013)0146 - C7-0073/2013 - 2011/0276(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (COM(2013)0157 - C7-0074/2013 - 2013/2055(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFCO, AFET, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin (COM(2013)0168 - C7-0076/2013 - 2012/0035(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä [uudelleenlaadittu] (COM(2013)0151 - C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

AFCO, BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, ENVI, IMCO, TRAN

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2011 (05190/2013 - C7-0083/2013 - 2012/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2011 (05191/2013 - C7-0084/2013 - 2012/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2011 (05192/2013 - C7-0085/2013 - 2012/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY)N:o 577/98 muuttamisesta (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE, INTA, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE, INTA, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla (COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta viinin tariffikiintiöiden osalta (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Mietintö yleiskertomuksesta Euroopan unionin toiminnasta 2012, jonka komissio on hyväksynyt ja julkaissut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 249 artiklan 2 kohdan mukaisesti

2) Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirastolta (TEN-T EA)

- Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston 1. ja 2. korjaava lisätalousarvio 2012

°
° ° °

Alueiden komitea

Kokouksessaan 26. helmikuuta 2013 alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa seuraavista ehdotuksista:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (COM(2012)07722012/0358(COD))

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (COM(2012)07762012/0361(COD))

Kokouksessaan 25. helmikuuta 2013 alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa seuraavasta ehdotuksesta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)07212012/0340(COD)).


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Vietnam ja erityisesti sananvapaus

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Vietnamista (2013/2599(RSP)) (B7-0166/2013)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP)) (B7-0169/2013)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ja Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP)) (B7-0170/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP)) (B7-0171/2013)

- Charles Tannock ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP) (B7-0172/2013)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP)) (B7-0174/2013)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta (2013/2599(RSP)) (B7-0184/2013).

II.   Kazakstanin ihmisoikeustilanne

- Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Rui Tavares, Bart Staes ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Kazakstanin tilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0167/2013)

- Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0173/2013)

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Vladimir Kozlovin tapauksesta ja Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0175/2013)

- Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0176/2013)

- Paul Murphy, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0177/2013)

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Cristiana Muscardini, Ryszard Antoni Legutko ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta (2013/2600(RSP)) (B7-0178/2013).

III.   Guantánamo: vankien syömälakko

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Catherine Grèze ja Nikos Chrysogelos Verts/ALE-ryhmän puolesta vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0168/2013)

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0179/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0180/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0181/2013)

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0182/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta vankien syömälakosta Guantánamossa (2013/2601(RSP)) (B7-0183/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta [COM(2011)0453 - C7-0210/2011- 2011/0203(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A7-0170/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista [COM(2011)0452 - C7-0417/2011- 2011/0202(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A7-0171/2012)

Othmar Karas esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Charalampos Angourakis, Hans-Peter Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Syed Kamall, Werner Langen, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Diogo Feio, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Alfredo Pallone ja Markus Ferber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Sławomir Nitras ja Mojca Kleva Kekuš.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Lucinda Creighton ja Othmar Karas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 8.14.


5. Työjärjestyksen tulkinta

Eilisessä täysistunnossa ilmoitettiin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan antamasta työjärjestyksen 159 artiklan 3 kohdan tulkinnasta (istunnon pöytäkirja 15.4.2013, kohta 9).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tulkinta katsotaan hyväksytyksi (P7_TA(2013)0121).


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän ilmaisi parlamentin puolesta osanottonsa Bostonissa eilen tapahtuneiden kahden räjähdyksen uhrien perheille ja loukkaantuneille. Puhemies toisti tuomitsevansa ehdottomasti kaikki terroriteot.


7. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta - Suomen pääministerin Jyrki Kataisen julkilausuma (keskustelu)

Suomen pääministerin Jyrki Kataisen julkilausuma (2013/2556(RSP))

Jyrki Katainen antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Satu Hassi, Lorenzo Fontana, Andrew Henry William Brons, Ildikó Gáll-Pelcz, Rolandas Paksas, Ewald Stadler, Gay Mitchell ja Tunne Kelam.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuoro:

Potito Salatto käytti puheenvuoron pyytääkseen, että Catherine Ashton ryhtyy toimiin kahden Intiassa pidätetyn italialaisen sotilaan tapauksen johdosta.


8.1. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A7-0056/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0103)


8.2. Kalastuksen tahattomat valassaaliit ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta [COM(2012)0447 - C7-0213/2012- 2012/0216(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0104)


8.3. EU:n ja Mauritiuksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kalastuskumppanuussopimuksen ja kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [13501/2012 - C7-0007/2013- 2012/0215(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0105)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiselle.


8.4. Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2012/2326(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0106)


8.5. Jürgen Creutzmannin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Jürgen Creutzmannin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2013/2016(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0107)


8.6. Ewald Stadlerin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Ewald Stadlerin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2012/2239(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0108)


8.7. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) [COM(2013)0090 - C7-0046/2013- 2013/2032(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0109)


8.8. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2011/016 IT/Agile, Italia) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/016 IT/Agile, Italia) [COM(2013)0120 - C7-0060/2013- 2013/2049(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0110)

Puheenvuoro:

Angelika Werthmann (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


8.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta) [COM(2013)0119 - C7-0059/2013- 2013/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0111)


8.10. EU:n ja AKT-maiden talouskumppanuussopimukset: tiettyjen maiden poistaminen tullietuusjärjestelmän piiristä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta [15519/1/2012 - C7-0006/2013- 2011/0260(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0123/2013)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2013)0112)

Puheenvuorot:

Daniel Caspary ja David Martin (esittelijä) neuvoston kanssa neuvotellusta kompromissista.


8.11. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Puheenvuorot: Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) pani merkille, että komission ehdotus hylättiin tarkistuksen 20 hyväksymisen myötä, ja József Szájer pyysi, että lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestetään työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Parlamentti hylkäsi tämän ehdotuksen nimenhuutoäänestyksellä (300 puolesta, 343 vastaan, 61 tyhjää). Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.12. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2003/87/EY [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0060/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0113)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0113)

Puheenvuoro:

Peter Liese (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


8.13. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta [COM(2011)0453 - C7-0210/2011- 2011/0203(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A7-0170/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0114)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0114)


8.14. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista [COM(2011)0452 - C7-0417/2011- 2011/0202(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A7-0171/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0115)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0115)


8.15. Maahuolintapalvelut Euroopan unionin lentoasemilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahuolintapalveluista unionin lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Artur Zasada (A7-0364/2012)
(Asia oli palautettu asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 12. joulukuuta 2012 työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0116)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0116)

Puheenvuoro:

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron äänestyksestä.


8.16. Tekniset ja valvontatoimenpiteet Skagerrakissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä teknisistä ja valvontatoimenpiteistä Skagerrakissa sekä asetuksen (EY) N:o 850/98 ja asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta [COM(2012)0471 - C7-0234/2012- 2012/0232(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0117)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0117)

Puheenvuoro:

Werner Kuhn (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


8.17. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisesta [2010/2043(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0118)


8.18. Kehityksen edistäminen kaupan kautta (äänestys)

Mietintö kehityksen edistämisestä kaupan kautta [2012/2224(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Alf Svensson (A7-0054/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0119)

Puheenvuoro:

Lucas Hartong käytti puheenvuoron Bostonissa eilen tapahtuneesta pommi-iskusta.


8.19. Kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa (äänestys)

Mietintö kauppaan ja investointeihin perustuvasta kasvusta kehitysmaissa [2012/2225(INI)] – Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0120)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Giles Chichester - A7-0056/2013
Adam Bielan, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Monika Smolková, Elena Băsescu, Hannu Takkula, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Suositus toiseen käsittelyyn: David Martin - A7-0123/2013
Maria Badia i Cutchet, Jean-Jacob Bicep, Emma McClarkin, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Matthias Groote - A7-0046/2013
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Vicky Ford, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall, Hannu Takkula, Linda McAvan ja Chris Davies

Mietintö Peter Liese - A7-0060/2013
Adam Bielan, Peter Jahr, Paul Murphy, Elena Oana Antonescu ja Elena Băsescu

Mietintö Othmar Karas - A7-0170/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Charles Tannock, Jim Higgins ja Elena Băsescu

Mietintö Othmar Karas - A7-0171/2012
Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Jim Higgins ja Elena Băsescu

Mietintö Artur Zasada - A7-0364/2012
Jutta Steinruck, Joseph Cuschieri, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock ja Jim Higgins

Mietintö Zita Gurmai - A7-0044/2013
Francesca Barracciu, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Petru Constantin Luhan, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Mietintö Alf Svensson - A7-0054/2013
Agnès Le Brun, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock

Mietintö Tokia Saïfi - A7-0053/2013
Adam Bielan, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Puheenvuoro:

Francesco De Angelis ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toimi.


(Istunto keskeytettiin klo 14.35 ja sitä jatkettiin klo 15.15.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2011 (keskustelu)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011 [2012/2304(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A7-0031/2013)

Marisa Matias esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Mario Draghi (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Liem Hoang Ngoc S&D-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Goebbels, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marine Le Pen, Werner Langen, joka vastasi kolmeen sinisen kortin kysymykseen, jotka hänelle esittivät Marisa Matias, Jürgen Klute ja Niki Tzavela, Robert Goebbels, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Derk Jan Eppink, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Diogo Feio, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Sampo Terho, Franz Obermayr, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Danuta Maria Hübner, Anni Podimata, Niki Tzavela, José Manuel Fernandes ja Mojca Kleva Kekuš.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Mara Bizzotto, Seán Kelly, Elisa Ferreira ja Pablo Zalba Bidegain.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič, Phil Prendergast, Ana Miranda, Oreste Rossi, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Olli Rehn, Mario Draghi ja Marisa Matias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 6.51.


13. Vastuuvapaus 2011 (keskustelu)

Vastuuvapaus 2011: pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2012)0436 - C7-0224/2012- 2012/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0116/2013)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2011 vastuuvapausmenettelyssä

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2011 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2012)0436 - C7-0023/2013- 2013/2015(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0096/2013)

Vastuuvapaus 2011: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2012)0436 - C7-0225/2012- 2012/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

Vastuuvapaus 2011: Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (EKR)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0435 - C7-0223/2012- 2012/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

Vastuuvapaus 2011: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0061/2013)

Vastuuvapaus 2011: Tuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2012)0436 - C7-0227/2012- 2012/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

Vastuuvapaus 2011: Tilintarkastustuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2012)0436 - C7-0228/2012- 2012/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2012)0436 - C7-0229/2012- 2012/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0076/2013)

Vastuuvapaus 2011: Alueiden komitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2012)0436 - C7-0230/2012- 2012/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0093/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan oikeusasiamies

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2012)0436 - C7-0231/2012- 2012/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0094/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan tietosuojavaltuutettu

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2012)0436 - C7-0232/2012- 2012/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0095/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan ulkosuhdehallinto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2012)0436 - C7-0235/2012- 2012/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

Vastuuvapaus 2011: EU:n erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [2012/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

Vastuuvapaus 2011: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0273/2012- 2012/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0274/2012- 2012/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0251/2012- 2012/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0245/2012- 2012/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan poliisiakatemia

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0262/2012- 2012/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0256/2012- 2012/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan pankkiviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0257/2012- 2012/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan kemikaalivirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0266/2012- 2012/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan ympäristökeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0265/2012- 2012/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0258/2012- 2012/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan tasa-arvoinstituutti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0269/2012- 2012/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0271/2012- 2012/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0275/2012- 2012/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan lääkevirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0252/2012- 2012/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0248/2012- 2012/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0255/2012- 2012/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0259/2012- 2012/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan rautatievirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0261/2012- 2012/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0272/2012- 2012/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan koulutussäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0254/2012- 2012/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0250/2012- 2012/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euratomin hankintakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0267/2012- 2012/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0246/2012- 2012/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

Vastuuvapaus 2011: Eurojust

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0253/2012- 2012/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

Vastuuvapaus 2011: Europol

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0268/2012- 2012/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0247/2012- 2012/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0263/2012- 2012/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

Vastuuvapaus 2011: Euroopan GNSS-virasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0264/2012- 2012/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

Vastuuvapaus 2011: ARTEMIS-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0280/2012- 2012/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

Vastuuvapaus 2011: Clean Sky -yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0279/2012- 2012/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

Vastuuvapaus 2011: ENIAC-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0283/2012- 2012/2221(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

Vastuuvapaus 2011: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0282/2012- 2012/2220(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

Vastuuvapaus 2011: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0281/2012- 2012/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

Vastuuvapaus 2011: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0277/2012- 2012/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

Vastuuvapaus 2011: SESAR-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 [COM(2012)0436 - C7-0278/2012- 2012/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

Jens Geier , Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard , Andrea Češková , Ryszard Czarnecki ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Brian Hayes (neuvoston puheenjohtaja), Algirdas Šemeta (komission jäsen) ja Kersti Kaljulaid (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen).

Puheenvuorot: Werner Langen (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gesine Meissner (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Nikolaos Salavrakos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Papanikolaou (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Georgios Papanikolaoulle, joka vastasi siihen, Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Frank Vanhecke EFD-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Bogusław Sonik, Zuzana Brzobohatá, Olle Schmidt, Michèle Rivasi, Marta Andreasen, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olle Schmidt, Philip Claeys, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Tamás Deutsch, Georgios Stavrakakis, Theodoros Skylakakis, Petri Sarvamaa ja Cătălin Sorin Ivan.

(Keskustelun loppuosa: istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 16)


14. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Euroopan parlamentin jäseneksi Gianluca Sustan tilalle valittu Franco Bonanini istuu sitoutumattomien jäsenten joukossa.


15. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisuista P7_TA-PROV(2013)0012(COR01), P7_TA-PROV(2013)0013(COR01), P7_TA-PROV(2013)0069(COR01) ja P7_TA-PROV(2013)0070(COR01) on ilmoitettu täysistunnossa eilen (istunnon pöytäkirja 15.4.2013, kohta 8).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti, oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


16. Vastuuvapaus 2011 (jatkoa keskustelulle)

(Vastuuvapautta 2011 koskevien mietintöjen otsikot ja keskustelun alkuosa: istunnon pöytäkirja 16.4.2013, kohta 13)

Puheenvuorot: Michael Theurer, Paul Rübig, Edit Herczog, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei ja Kinga Göncz.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ja Christofer Fjellner.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati.

Puheenvuorot: Kersti Kaljulaid, Algirdas Šemeta, Brian Hayes, Jens Geier, Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 4 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 6.


17. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2014 - pääluokka I - Parlamentti (keskustelu)

Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2014 [2013/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

Monika Hohlmeier esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen ECR-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Barbara Matera, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy, Hynek Fajmon, João Ferreira, José Manuel Fernandes, Ivailo Kalfin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Göran Färm ja Georgios Stavrakakis.

Monika Hohlmeier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 6.48.


18. Viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn EU:n ja Ukrainan sopimuksen muuttaminen *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen tekemisestä [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A7-0059/2013)

Claude Moraes esitteli suosituksen.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paweł Robert Kowal (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta, Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Michael Cashman ja Ulrike Lunacek.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Marek Henryk Migalski, Anna Hedh, Adam Bielan, Marek Siwiec, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marije Cornelissen ja Evgeni Kirilov.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Marije Cornelissen ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Claude Moraes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2013, kohta 5.1.


19. Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro *** (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro [COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

Danuta Maria Hübner esitteli mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Mikael Gustafsson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olle Schmidt, Mojca Kleva Kekuš, Theodor Dumitru Stolojan, Jean-Pierre Audy ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Erik Bánki, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan ja Iosif Matula.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Danuta Maria Hübner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2013, kohta 6.49.


20. Alueellinen valtiontuki (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2013) Danuta Maria Hübner REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Alueellinen valtiontuki (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner esitteli kysymyksen.

Joaquín Almunia (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisabeth Schroedter, Karin Kadenbach, Michael Theurer, Karima Delli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Rareş-Lucian Niculescu, Nuno Teixeira ja Manfred Weber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Iosif Matula ja Karin Kadenbach.

Joaquín Almunia käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 507.910/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö