Indekss 
Protokols
PDF 283kWORD 299k
Otrdiena, 2013. gada 16. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Kredītiestādes un konsultatīvā uzraudzība ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasības ***I (debates)
 5.Reglamenta interpretācija
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Debates par Eiropas Savienības nākotni — Somijas ministru prezidenta Jyrki Katainen paziņojums (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Vaļveidīgo nejauša nozveja ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Maurīcijas Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Pieprasījums atcelt Jürgen Creutzmann imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Pieprasījums atcelt Ewald Stadler imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (balsošana)
  
8.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošana (Itālijas pieteikums EGF/2011/016 IT/Agile) (balsošana)
  
8.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak) (balsošana)
  
8.10.ES un ĀKK valstu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi — tirdzniecības preferenču nepiešķiršana vairākām valstīm ***II (balsošana)
  
8.11.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I (balsošana)
  
8.12.Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā ***I (balsošana)
  
8.13.Kredītiestādes un konsultatīvā uzraudzība ***I (balsošana)
  
8.14.Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasības ***I (balsošana)
  
8.15.Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Eiropas Savienības lidostās ***I (balsošana)
  
8.16.Tehniskie un kontroles pasākumi Skagerakā ***I (balsošana)
  
8.17.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (balsošana)
  
8.18.Attīstības veicināšana, izmantojot tirdzniecību (balsošana)
  
8.19.Jaunattīstības valstu izaugsme, kas balstīta uz tirdzniecību un ieguldījumiem (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskats (debates)
 13.2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 14.Politisko grupu sastāvs
 15.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 16.2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debašu turpinājums)
 17.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2014. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)
 18.Grozījumu izdarīšana Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (debates)
 19.Mehānisma izveide finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro *** (debates)
 20.Reģionālais valsts atbalsts (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr.2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas (COM(2013)0095 – C7-0067/2013 – 2013/0057(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG, CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 97/836/EK par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām ("Pārskatītais 1958. gada nolīgums") (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Ukrainas sadarbības nolīgumu par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) (06373/2013 – C7-0070/2013 – 2012/0274(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2000/125/EK (2000. gada 31. janvāris) par noslēgto Nolīgumu par vispārēju tehnisko noteikumu apstiprināšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos (“Paralēlais nolīgums”) (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN

- Priekšlikums grozījumam Komisijas priekšlikumā COM(2011)0607 final/2 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu un Padomes Regulas(EK) Nr.1081/2006 atcelšanu (COM(2013)0145 – C7-0072/2013 – 2011/0268(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Priekšlikums grozījumam Komisijas priekšlikumā COM(2012)0496 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (COM(2013)0146 – C7-0073/2013 – 2011/0276(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, lai ņemtu vērā izdevumu vajadzības, ko rada Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFCO, AFET, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kārtību, kādā ziņot Komisijai par energoinfrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Savienībā, un aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr.617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, LIBE

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas un to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā (COM(2013)0168 – C7-0076/2013 – 2012/0035(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās (11362/2012 – C7-0078/2013 – 2012/0073(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Regulā (EK) Nr.73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2013. kalendāro gadu (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā [pārstrādāta redakcija] (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēstures arhīvu deponēšanu Eiropas Universitātes institūtā Florencē (06867/2013 – C7-0081/2013 – 2012/0221(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

AFCO, BUDG, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, ENVI, IMCO, TRAN

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (astotais EAF) darbību īstenošanu 2011. finanšu gadā (05190/2013 – C7-0083/2013 – 2012/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2011. finanšu gadā (05191/2013 – C7-0084/2013 – 2012/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (desmitais EAF) darbību īstenošanu 2011. finanšu gadā (05192/2013 – C7-0085/2013 – 2012/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu izraisītā piesārņojuma un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, BUDG, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr.1215/2009 attiecībā uz tarifu kvotām vīnam (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.827/2004, ar ko aizliedz ievest Bolīvijas, Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas, Gruzijas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnus obesus) un atceļ Regulu (EK) Nr.1036/2001 (COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību 2012. gadā, ko Komisija pieņēma un publicēja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 249. panta 2. punktu.

2. Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA)

- Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūras iesniegtie budžeta grozījumi Nr. 2012/1 un 2012/2.

°
° ° °

Reģionu komiteja

Savā 2013. gada 26. februāra sanāksmē Reģionu komiteja nolēma nesniegt atzinumu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu aprīkojumu un Direktīvas 96/98/EK atcelšanu (COM(2012)07722012/0358(COD)).

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 (COM(2012)07762012/0361(COD)).

Savā 2013. gada 25. februāra sanāksmē Reģionu komiteja nolēma nesniegt atzinumu par turpmāk minēto dokumentu.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)07212012/0340(COD)).


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Vjetnama, jo īpaši vārda brīvība šajā valstī

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Vjetnamu (2013/2599(RSP)) (B7-0166/2013).

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP)) (B7-0169/2013).

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik un Csaba Sógor PPE grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP)) (B7-0170/2013).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP)) (B7-0171/2013).

- Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP) (B7-0172/2013).

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP)) (B7-0174/2013).

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat un Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī (2013/2599(RSP)) (B7-0184/2013).

II.   Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

- Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Rui Tavares, Bart Staes un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0167/2013).

- Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0173/2013).

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par Vladimira Kozlova lietu un par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0175/2013).

- Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0176/2013).

- Paul Murphy, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0177/2013).

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Cristiana Muscardini, Ryszard Antoni Legutko un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā (2013/2600(RSP)) (B7-0178/2013).

III.   Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Catherine Grèze un Nikos Chrysogelos Verts/ALE grupas vārdā – par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks (2013/2601(RSP)) (B7-0168/2013).

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks (2013/2601(RSP)) (B7-0179/2013).

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks (2013/2601(RSP)) (B7-0180/2013).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo – par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks (2013/2601(RSP)) (B7-0181/2013).

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā – par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks (2013/2601(RSP)) (B7-0182/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par bada streiku Gvantanamo (2013/2601(RSP)) (B7-0183/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


4. Kredītiestādes un konsultatīvā uzraudzība ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos [COM(2011)0453 - C7-0210/2011- 2011/0203(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A7-0170/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām [COM(2011)0452 - C7-0417/2011- 2011/0202(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A7-0171/2012).

Othmar Karas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Charalampos Angourakis, Hans-Peter Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Syed Kamall, Werner Langen, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Diogo Feio, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Alfredo Pallone un Markus Ferber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Sławomir Nitras un Mojca Kleva Kekuš.

Uzstājās Michel Barnier, Lucinda Creighton un Othmar Karas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2013. protokola 8.13. punkts un 16.4.2013. protokola 8.14. punkts.


5. Reglamenta interpretācija

Reglamenta 159. panta 3. punkta komentārs, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, tika paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (2013. gada 15. aprīļa protokola 9. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti saskaņā ar Reglamenta 211. panta 4. punktu nav iebilduši pret šo komentāru, to uzskata par pieņemtu (P7_TA(2013)0121).


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

6. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā Parlamenta vārdā pauda solidaritāti iepriekšējā dienā Bostonā notikušajos divos sprādzienos bojāgājušo un cietušo ģimenēm, atkārtoti stingri nosodot jebkāda veida teroraktus.


7. Debates par Eiropas Savienības nākotni — Somijas ministru prezidenta Jyrki Katainen paziņojums (debates)

Somijas ministru prezidenta Jyrki Katainen paziņojums(2013/2556(RSP)).

Jyrki Katainen sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Satu Hassi, Lorenzo Fontana, Andrew Henry William Brons, Ildikó Gáll-Pelcz, Rolandas Paksas, Ewald Stadler, Gay Mitchell un Tunne Kelam.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstāšanās

Potito Salatto, prasot, lai Catherine Ashton iesaistītos divu Indijā aizturēto Itālijas karavīru lietā.


8.1. Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Giles Chichester (A7-0056/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0103).


8.2. Vaļveidīgo nejauša nozveja ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98 [COM(2012)0447 - C7-0213/2012- 2012/0216(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0104).


8.3. Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Maurīcijas Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē un protokolu, ar kuru nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu [13501/2012 - C7-0007/2013- 2012/0215(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0105).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma un protokola noslēgšanai.


8.4. Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Hans–Peter Martin imunitāti [2012/2326(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0106).


8.5. Pieprasījums atcelt Jürgen Creutzmann imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jürgen Creutzmann imunitāti [2013/2016(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0107).


8.6. Pieprasījums atcelt Ewald Stadler imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ewald Stadler imunitāti [2012/2239(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0108).


8.7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA) [COM(2013)0090 - C7-0046/2013- 2013/2032(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Frédéric Daerden (A7-0111/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0109).


8.8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošana (Itālijas pieteikums EGF/2011/016 IT/Agile) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/016 IT/Agile) [COM(2013)0120 - C7-0060/2013- 2013/2049(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Angelika Werthmann (A7-0133/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0110).

Uzstāšanās

Angelika Werthmann (referente) – pirms balsošanas.


8.9. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak) [COM(2013)0119 - C7-0059/2013- 2013/2048(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Frédéric Daerden (A7-0134/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0111).


8.10. ES un ĀKK valstu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi — tirdzniecības preferenču nepiešķiršana vairākām valstīm ***II (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas [15519/1/2012 - C7-0006/2013- 2011/0260(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A7-0123/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2013)0112).

Uzstāšanās

Daniel Caspary un David Martin (referents) – par kompromisu, kas panākts ar Padomi.


8.11. Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (A7-0046/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), kas pieņēma zināšanai Komisijas priekšlikuma noraidījumu pēc grozījuma Nr. 20 pieņemšanas, un József Szájer, prasot, lai balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu notiktu saskaņā ar Reglamenta 56. panta 3. punktu. Parlaments šo priekšlikumu noraidīja, balsojot pēc saraksta (300 – par, 343 – pret, 61 atturas). Līdz ar to jautājums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.12. Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A7-0060/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0113).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0113).

Uzstāšanās

Peter Liese (referents) – pirms balsošanas.


8.13. Kredītiestādes un konsultatīvā uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos [COM(2011)0453 - C7-0210/2011- 2011/0203(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A7-0170/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0114).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0114).


8.14. Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām [COM(2011)0452 - C7-0417/2011- 2011/0202(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A7-0171/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0115).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0115).


8.15. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Eiropas Savienības lidostās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Artur Zasada (A7-0364/2012).
(Saskaņā ar Reglamenta 56. panta 3. punktu šis jautājums 2012. gada 12. decembrī tika nosūtīts atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0116).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0116).

Uzstāšanās

Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) – balsošanas noslēgumā.


8.16. Tehniskie un kontroles pasākumi Skagerakā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem tehniskajiem un kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un Regulā (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2012)0471 - C7-0234/2012- 2012/0232(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Werner Kuhn (A7-0051/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0117).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0117).

Uzstāšanās

Werner Kuhn (referents) – pirms balsošanas.


8.17. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (balsošana)

Ziņojums par Padomes Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, transponēšanu un piemērošanu [2010/2043(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Zita Gurmai (A7-0044/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0118).


8.18. Attīstības veicināšana, izmantojot tirdzniecību (balsošana)

Ziņojums par attīstības veicināšanu, izmantojot tirdzniecību [2012/2224(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Alf Svensson (A7-0054/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0119).

Uzstāšanās

Lucas Hartong – par iepriekšējā dienā Bostonā notikušo atentātu.


8.19. Jaunattīstības valstu izaugsme, kas balstīta uz tirdzniecību un ieguldījumiem (balsošana)

Ziņojums par jaunattīstības valstu izaugsmi, kas balstīta uz tirdzniecību un ieguldījumiem [2012/2225(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A7-0053/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0120).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Giles Chichester ziņojums - A7-0056/2013
Adam Bielan, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Monika Smolková, Elena Băsescu, Hannu Takkula, Daniel Hannan un Syed Kamall

Ieteikums otrajam lasījumam David Martin - A7-0123/2013
Maria Badia i Cutchet, Jean-Jacob Bicep, Emma McClarkin, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan un Syed Kamall

Matthias Groote ziņojums - A7-0046/2013
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Vicky Ford, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall, Hannu Takkula, Linda McAvan un Chris Davies

Peter Liese ziņojums - A7-0060/2013
Adam Bielan, Peter Jahr, Paul Murphy, Elena Oana Antonescu un Elena Băsescu

Othmar Karas ziņojums - A7-0170/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Charles Tannock, Jim Higgins un Elena Băsescu

Othmar Karas ziņojums - A7-0171/2012
Monica Luisa Macovei, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Jim Higgins un Elena Băsescu

Artur Zasada ziņojums - A7-0364/2012
Jutta Steinruck, Joseph Cuschieri, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock un Jim Higgins

Zita Gurmai ziņojums - A7-0044/2013
Francesca Barracciu, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Petru Constantin Luhan, Charles Tannock un Elena Băsescu

Alf Svensson ziņojums - A7-0054/2013
Agnès Le Brun, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei un Charles Tannock

Tokia Saïfi ziņojums - A7-0053/2013
Adam Bielan, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei un Charles Tannock


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Uzstāšanās

Francesco De Angelis, norādot, ka viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35 un atsākta plkst. 15.15.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskatu [2012/2304(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marisa Matias (A7-0031/2013).

Marisa Matias iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz PPE grupas vārdā, Liem Hoang Ngoc S&D grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Goebbels, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Marine Le Pen, pie grupām nepiederoša deputāte, Werner Langen, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Marisa Matias, Jürgen Klute un Niki Tzavela, Robert Goebbels, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Derk Jan Eppink, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Diogo Feio, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Sampo Terho, Franz Obermayr, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Danuta Maria Hübner, Anni Podimata, Niki Tzavela, José Manuel Fernandes un Mojca Kleva Kekuš.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mara Bizzotto, Seán Kelly, Elisa Ferreira un Pablo Zalba Bidegain.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Phil Prendergast, Ana Miranda, Oreste Rossi, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Olli Rehn, Mario Draghi un Marisa Matias.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2013. protokola 6.51. punkts.


13. 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana, III iedaļa — Komisija

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2012)0436 - C7-0224/2012- 2012/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jens Geier (A7-0116/2013).

Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2011. finanšu gada budžeta izpildi

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0023/2013- 2013/2015(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jens Geier (A7-0096/2013).

ES 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2012)0436 - C7-0225/2012- 2012/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)

Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0435 - C7-0223/2012- 2012/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0061/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2012)0436 - C7-0227/2012- 2012/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2012)0436 - C7-0228/2012- 2012/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2012)0436 - C7-0229/2012- 2012/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0076/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2012)0436 - C7-0230/2012- 2012/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0093/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2012)0436 - C7-0231/2012- 2012/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0094/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2012)0436 - C7-0232/2012- 2012/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0095/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

Ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2012)0436 - C7-0235/2012- 2012/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2012/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0273/2012- 2012/2210(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0274/2012- 2012/2211(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0251/2012- 2012/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0245/2012- 2012/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0262/2012- 2012/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0256/2012- 2012/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0257/2012- 2012/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0266/2012- 2012/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0270/2012- 2012/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0265/2012- 2012/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0258/2012- 2012/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0269/2012- 2012/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0271/2012- 2012/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0275/2012- 2012/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0252/2012- 2012/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0248/2012- 2012/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0255/2012- 2012/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0259/2012- 2012/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0261/2012- 2012/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0272/2012- 2012/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0254/2012- 2012/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0250/2012- 2012/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0267/2012- 2012/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0246/2012- 2012/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust

Ziņojums par Eurojust 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0253/2012- 2012/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0268/2012- 2012/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0247/2012- 2012/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0263/2012- 2012/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0264/2012- 2012/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Artemis

Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0280/2012- 2012/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky"

Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0279/2012- 2012/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC

Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0283/2012- 2012/2221(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis"

Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0282/2012- 2012/2220(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai

Ziņojums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0281/2012- 2012/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0277/2012- 2012/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013).

2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2012)0436 - C7-0278/2012- 2012/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013).

Jens Geier, Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki un Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Brian Hayes (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) un Kersti Kaljulaid (Eiropas Revīzijas palātas locekle).

Uzstājās Werner Langen (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Gesine Meissner (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Olbrycht (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Nils Torvalds (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs) un Nikolaos Salavrakos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgios Papanikolaou (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Langen, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Georgios Papanikolaou, kas uz to atbildēja, Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Ivailo Kalfin S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Philip Bradbourn ECR grupas vārdā, Frank Vanhecke EFD grupas vārdā, Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogusław Sonik, Zuzana Brzobohatá, Olle Schmidt, Michèle Rivasi, Marta Andreasen, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olle Schmidt, Philip Claeys, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Geier, Tamás Deutsch, Georgios Stavrakakis, Theodoros Skylakakis, Petri Sarvamaa un Cătălin Sorin Ivan.

(Debašu beigas: sk. 16.4.2013. protokola 16. punktu.)


14. Politisko grupu sastāvs

Franco Bonanini, kas tika iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Gianluca Susta vietā, pievienosies pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem.


15. Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)

Par kļūdu labojumiem P7_TA-PROV(2013)0012(COR01), P7_TA-PROV(2013)0013(COR01), P7_TA-PROV(2013)0069(COR01) un P7_TA-PROV(2013)0070(COR01) tika paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (15.4.2013. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu nav iesnieguši pieprasījumu balsot par šiem kļūdu labojumiem, tos uzskata par apstiprinātiem.


16. 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debašu turpinājums)

(2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumu virsrakstus un debašu pirmo daļu sk. 16.4.2013. protokola 13. punktā.)

Uzstājās Michael Theurer, Paul Rübig, Edit Herczog, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei un Kinga Göncz.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Kersti Kaljulaid, Algirdas Šemeta, Brian Hayes, Jens Geier, Eva Ortiz Vilella, Søren Bo Søndergaard, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki un Gerben-Jan Gerbrandy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2013. protokola 4. punkts un 17.4.2013. protokola 6. punkts.


17. Ieņēmumu un izdevumu tāme 2014. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2014. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2013/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013).

Monika Hohlmeier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Salvador Garriga Polledo PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Marta Andreasen ECR grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Matera, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy, Hynek Fajmon, João Ferreira, José Manuel Fernandes, Ivailo Kalfin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Göran Färm un Georgios Stavrakakis.

Uzstājās Monika Hohlmeier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2013. protokola 6.48. punkts.


18. Grozījumu izdarīšana Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A7-0059/2013).

Claude Moraes iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Paweł Robert Kowal (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Jacek Protasiewicz PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Michael Cashman un Ulrike Lunacek.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marek Henryk Migalski, Anna Hedh, Adam Bielan, Marek Siwiec, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marije Cornelissen un Evgeni Kirilov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Marije Cornelissen un Jaroslav Paška.

Uzstājās Olli Rehn un Claude Moraes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2013. protokola 5.1. punkts.


19. Mehānisma izveide finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro *** (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro [COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013).

Danuta Maria Hübner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Mikael Gustafsson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olle Schmidt, Mojca Kleva Kekuš, Theodor Dumitru Stolojan, Jean-Pierre Audy un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Erik Bánki, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan un Iosif Matula.

Uzstājās Olli Rehn un Danuta Maria Hübner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2013. protokola 6.49. punkts.


20. Reģionālais valsts atbalsts (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2013) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner Reģionālās attīstības komitejas vārdā Komisijai: Reģionālais valsts atbalsts (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP)).

Danuta Maria Hübner izvērsa jautājumu.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Joachim Zeller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elisabeth Schroedter, Karin Kadenbach, Michael Theurer, Karima Delli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Rareş-Lucian Niculescu, Nuno Teixeira un Manfred Weber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Iosif Matula un Karin Kadenbach.

Uzstājās Joaquín Almunia.

Debates tika slēgtas.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 507.910/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Juridisks paziņojums - Privātuma politika