Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0167/2013

Разисквания :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0190

Протокол
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург

11.2. Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0167/2013

(за замяна на B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi и Ana Gomes, от името на групата S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica и Hannu Takkula, от името на групата ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0190)

(Предложението за резолюция B7-0177/2013 отпада.)

Изказвания

Véronique De Keyser предложи устно изменение на съображение Н, което беше прието.

След гласуването, Bernd Posselt - във връзка с личен въпрос (Председателят му отговори и уточни протичането на разискванията).

Правна информация - Политика за поверителност