Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург

14. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на версията на полски език на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (C(2013)1586)

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване - 21 март 2013 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) №1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити (C(2013)1378)

Срок за внасяне на възражения: deux месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2013.

Водеща: INTA

Правна информация - Политика за поверителност