Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2013 - Straatsburg

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Poolse versie van Verordening (EG) nr.809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft (C(2013)1586)

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 21 maart 2013.

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (C(2013)1378)

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2013.

Verwezen naar ten principale: INTA

Juridische mededeling - Privacybeleid