Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2013 - Štrasburg

14. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorou sa opravuje poľské znenie nariadenia (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (C(2013)1586)

Lehota na vznesenie námietok: tri mesiace od dátumu doručenia 21. marca 2013.

Pridelené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2013)1378)

Lehota na vznesenie námietok: deux mesiacov od dátumu doručenia 14. marca 2013.

Pridelené gestorskému výboru: INTA

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia