Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

14. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om rättelse av den polska versionen av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser (C(2013)1586)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 21 mars 2013.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (C(2013)1378)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2013.

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy