Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2013 - Štrasburg

15. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - lehota: 19/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - lehota: 05/07/2013)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009 o metódach odberu vzoriek a analytických metódach (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - lehota: 09/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o časti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v niektorých vzoroch zdravotných osvedčení (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - lehota: 23/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 608/2004, ktoré sa týka označovania potravín a potravinových prísad s pridanými fytosterolmi, fytosterolovými estermi, fytostanolmi a/alebo fytostanolovými estermi (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - lehota: 12/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie …/…/EÚ z XXX, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť 1R-trans-fenotrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - lehota: 19/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o tranzit určitých vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - lehota: 10/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - lehota: 26/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - lehota: 11/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia v súvislosti so vzorom pasu vydávaným v Chorvátsku pre psy, mačky a fretky (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - lehota: 21/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - lehota: 17/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - lehota: 03/07/2013)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť práškový kukuričný klas ako aktívnu látku do prílohy I a IA k danej smernici (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia