Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

15. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - tidsfrist: 19/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - tidsfrist: 05/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller provtagnings- och analysmetoder (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - tidsfrist: 09/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller uppgifterna om djurskydd i vissa förlagor till hälsointyg (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - tidsfrist: 23/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och/eller fytostanolestrar (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - tidsfrist: 12/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp 1R-trans-fenotrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - tidsfrist: 19/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - tidsfrist: 10/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - tidsfrist: 26/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - tidsfrist: 11/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om övergångsbestämmelser avseende förlagan till pass utfärdade i Kroatien för hundar, katter och illrar (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - tidsfrist: 21/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge, och ändring av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - tidsfrist: 17/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av del III i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - tidsfrist: 03/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp majskolvsmjöl som ett verksamt ämne i bilagorna I och IA till direktivet (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - tidsfrist 05/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy