Показалец 
Протокол
PDF 259kWORD 226k
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Една година „Европейска гражданска инициатива“ на практика: оценка на опита и справяне с препятствията (разискване)
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Споразумение между ЕС и Молдова за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Въздействието на финансовата и икономическата криза върху правата на човека (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Принципа на ООН за „отговорност за защита“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Европейската демографска статистика***I (гласуване)
  
5.6.Рециклиране на кораби ***I (гласуване)
  
5.7.Цялостен мониторингов доклад относно Хърватия за 2012 г. (гласуване)
  
5.8.Доклад за напредъка на Турция през 2012 г. (гласуване)
  
5.9.Доклад за напредъка на Черна гора за 2012 г. (гласуване)
  
5.10.Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 г. (гласуване)
  
5.11.Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)
  
5.12.Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
10.1.Виетнам, и по-специално свободата на изразяване на мнение
  
10.2.Положението с правата на човека в Казахстан
  
10.3.Гуантанамо: гладна стачка на затворници
 11.Време за гласуване
  
11.1.Виетнам, и по-специално свободата на изразяване на мнение (гласуване)
  
11.2.Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 15.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 16.Внесени документи
 17.Решения относно някои документи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Една година „Европейска гражданска инициатива“ на практика: оценка на опита и справяне с препятствията (разискване)

Изявление на Комисията: Една година „Европейска гражданска инициатива“ на практика: оценка на опита и справяне с препятствията (2013/2604(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Liam Aylward, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


3. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE Парламентът приема следното назначаване:

комисия ITRE: Fabrizio Bertot


4. Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000039/2013) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Sharon Bowles разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, и Elisa Ferreira, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš и Antolín Sánchez Presedo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): George Sabin Cutaş и Andreas Mölzer.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pablo Zalba Bidegain, от името на комисията ECON, относно завършването на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД)(2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 18.4.2013.

(Заседанието, прекъснато в 10.50 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.30 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказвания

- Pervenche Berès информира присъстващите в залата за прекратяването на тристранната процедура във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra предложи да се оттегли от дневния ред за този следобед разискването и гласуването относно Гуантанамо (точка 234 от дневния ред), Hannes Swoboda предложи дебатът да продължи и да се проведе гласуване на по-късна дата. Charles Tannock подкрепи първоначалното предложение на José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, който се присъедини към предложението на Hannes Swoboda.

Парламентът одобрява предложението.


5.1. Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0177)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Sophia in 't Veld, преди гласуването, за да поиска съгласно член 175 от Правилника за дейността връщане на доклада в компетентната комисия, Paweł Robert Kowal, за да подкрепи това искане, и Claude Moraes, за да се противопостави на искането.

Парламентът отхвърли искането.

Bruno Gollnisch относно предложението на José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


5.2. Споразумение между ЕС и Молдова за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0178)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.3. Въздействието на финансовата и икономическата криза върху правата на човека (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно въздействието на финансовата и икономическата криза върху правата на човека [2012/2136(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0179)


5.4. Принципа на ООН за „отговорност за защита“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно принципа на ООН за отговорност за защита [2012/2143(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ КЪМ СЪВЕТА

Счита се за приета (P7_TA(2013)0180)


5.5. Европейската демографска статистика***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0181)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказаха се: Pervenche Berès (председател на комисията EMPL), за да поиска позицията на Комисията относно приетите от Парламента изменения, Cecilia Malmström (член на Комисията), която представи позицията на Комисията, и Pervenche Berès, която предложи, съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, отлагане на гласуването за проекта на законодателна резолюция.

Чрез гласуване (382 гласа „за“, 206 „против“, 8 въздържали се) Парламентът одобри това предложение. Следователно въпросът се счита за върнат за преразглеждане от компетентната комисия.


5.6. Рециклиране на кораби ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0182)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказвания

Carl Schlyter (докладчик), преди гласуването, после преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, за да предложи съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността отлагане на гласуването за проекта на законодателна резолюция.

Парламентът одобри това предложение. Следователно въпросът се счита за върнат за преразглеждане от компетентната комисия.


5.7. Цялостен мониторингов доклад относно Хърватия за 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0160/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0183)


5.8. Доклад за напредъка на Турция през 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0162/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0184)

Изказвания

Hannes Swoboda, преди гласуването, за да обоснове оттеглянето на изменения 5 и 10 от групата S&D. Alexander Graf Lambsdorff, за да предложи устно изменение на параграф 53, което беше прието. Renate Sommer, за да поиска пояснения относно гласуването на параграф 53 и Ria Oomen-Ruijten по същата тема.


5.9. Доклад за напредъка на Черна гора за 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0087/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0185)

Изказване

Ulrike Lunacek, за да предложи устно изменение на изменение 6, което беше прието.


5.10. Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0090/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0186)

Изказване

След гласуването, Jelko Kacin, за да предложи техническа промяна на изменение 14.


5.11. Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0089/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0187)

Изказване

Ulrike Lunacek, за да предложи устно изменение на изменение 8, което беше прието.


5.12. Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0165/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0188)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка : Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep и Monika Smolková

Цялостен мониторингов доклад относно Хърватия за 2012 г.

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep и Elena Băsescu

Доклад за напредъка на Турция през 2012 г.

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire и Mitro Repo

Доклад за напредъка на Черна гора за 2012 г.

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu и Mitro Repo

Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 г.

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt и Elena Băsescu

Процес на европейска интеграция на Косово

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep и Bernd Posselt

Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси - B7-0163/2013

Elena Băsescu


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказа се Bernd Posselt във връзка с немската езикова версия на резолюция B7-0089/2013 (точка 5.11 от протокола от 18.4.2013).


9. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата Verts/ALE Парламентът утвърди следното назначение:

Подкомисия по права на човека: Jean-Jacob Bicep на мястото на Rui Tavares.


10. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 16.4.2013)


10.1. Виетнам, и по-специално свободата на изразяване на мнение

Предложения за резолюция B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 и B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake, и Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE (Председателят изрази мнението си относно някои негови думи), Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, и Bogusław Sonik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Struan Stevenson.

Изказа се Petri Sarvamaa във връзка с протичането на разискването.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah и Mitro Repo.

Изказа се Marek Henryk Migalski във връзка с протичането на разискването.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 18.4.2013.


10.2. Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюция B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 и B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Председателят предложи на Bernd Posselt да се изкаже след гласуванията относно протичането на разискванията. Bernd Posselt прие.

Изказа се Bogusław Sonik относно протичането на предходното разискване.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, която отказа да отговори на въпрос "синя карта" на Cristian Dan Preda, и Tomasz Piotr Poręba, представиха предложения за резолюция.

Изказа се Cristian Dan Preda, за да зададе въпрос "синя карта" на Tomasz Piotr Poręba. (Председателят, предвид съдържанието на въпроса, се противопостави на това Tomasz Piotr Poręba да му отговаря.)

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann и Bogusław Sonik.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 18.4.2013.


10.3. Гуантанамо: гладна стачка на затворници

Предложения за резолюция B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 и B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Председателят представи разискването и припомни решението, взето тази сутри по този въпрос.

Rui Tavares представи предложението за резолюция B7-0168/2013 .

Изказа се Cristian Dan Preda, за да изрази съжаление за това, че след дебата няма гласуване.

Véronique De Keyser, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Marietje Schaake и Marie-Christine Vergiat, представиха останалите предложения за резолюция.

Изказаха се: Richard Howitt, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, и Mitro Repo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Виетнам, и по-специално свободата на изразяване на мнение (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 и B7-0184/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0166/2013

(за замяна на B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 и B7-0174/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek и Martin Kastler, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen и Hannu Takkula, от името на групата ALDE,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Fiorello Provera и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2013)0189)

(Предложението за резолюция B7-0184/2013 отпада.)


11.2. Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0167/2013

(за замяна на B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi и Ana Gomes, от името на групата S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica и Hannu Takkula, от името на групата ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0190)

(Предложението за резолюция B7-0177/2013 отпада.)

Изказвания

Véronique De Keyser предложи устно изменение на съображение Н, което беше прието.

След гласуването, Bernd Posselt - във връзка с личен въпрос (Председателят му отговори и уточни протичането на разискванията).


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


13. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Съгласно член 203, параграф 5 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа предложението на Центъра за преводи към органите на ЕС относно договора за наем на сградата на Центъра за преводи (Клош д´Ор) в Люксембург и реши да не излиза със становище.

°
° ° °

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Съда на ЕС, относно промените в неговото щатно разписание и реши да не представя възражения.

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Европейския омбудсман, относно промените в неговото щатно разписание и реши да не представя възражения.

°
° ° °

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Сметната палата, относно трансфера на бюджетни кредити V/AB-01/C/13 и реши да не представя възражения.

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Европейският икономически и социален комитет информира бюджетния орган за своето предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2013 - Общ бюджет - Финансова 2013 година – Раздел IV.


14. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на версията на полски език на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (C(2013)1586)

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване - 21 март 2013 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) №1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити (C(2013)1378)

Срок за внасяне на възражения: deux месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2013.

Водеща: INTA


15. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - срок: 19/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - срок: 05/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за вземане на проби и анализ (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - срок: 09/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на полетата, посветени на хуманитарното отношение към животните в някои образци на здравни сертификати (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - срок: 23/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 608/2004 относно етикетирането на храни и съставки на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли и/или фитостанолови естери (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - срок: 12/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на 1R-транс-фенотрин като активно вещество в приложение I към нея (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - срок: 19/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - срок: 10/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - срок: 26/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - срок: 11/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на преходни мерки по отношение на образеца на паспорт, издаден в Хърватия за кучета, котки и порове (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - срок: 21/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - срок: 17/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - срок: 03/07/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на царевичните кочани на прах като активно вещество в приложения I и I A към нея (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) – срок: 05/06/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите—членки на Европейския съюз (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, TRAN

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Мониторингов доклад относно подготовката на Хърватия за присъединяване (COM(2013)0171)

2) от Европейския икономически и социален комитет

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 609/2013) относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО (COM(2012)0772 окончателен – 2012/0358(COD))"

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 296/2013) относно "Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година – „Благоденствие в рамките на нашата планета“ (COM(2012)0710 окончателен – 2012/0337(COD))"

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 2314/2012) относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС (COM(2012)0576 окончателен - 2012/0278(COD))"

3) от други инстанции (член 36 от Финансовия регламент)

- Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа:

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2013 година

- Европейски надзорен орган по защита на данните:

Разчет на приходите и разходите за финансовата 2014 година на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2014 година

- Европейски омбудсман:

Разчет на Европейския омбудсман за финансовата 2014 година

- Европейска сметна палата:

Прогноза за приходите и разходите на Сметната палата за финансовата 2014 година


17. Решения относно някои документи

Междинен доклад (член 81, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (ЕФ) - COM(2012)0035 - (2012/0022 APP)

(подпомагаща: CULT)

Промяна на заглавие

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия AFET

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива INI 2013/2020: "Състоянието на правата на човека в Сахелския регион"

(подпомагаща: DEVE; FEMM)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 42 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия DEVE

- Координация на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие (2013/2057(INI))
(подпомагаща: AFET)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия CULT

- Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа – COM(2012)0781 - (2013/2064(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

комисия DEVE

- Доклад на ЕС за 2013 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (2013/2058(INI))

комисия ECON

- Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища – COM(2012)0722 - (2013/2060(INI))
(подпомагаща: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

комисия ENVI

- План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век – COM(2012)0736 – (2013/2061(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

комисия FEMM

- Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (2013/2066(INI))
(подпомагаща: REGI)

- Жените с увреждания (2013/2065(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия ITRE

- Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа – COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(подпомагаща: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа – COM(2012)0636 - (2013/2062(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 90 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия (2013/2052(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 119, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия ITRE

- Становище относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата (2013/2053(INI))
(подпомагаща: BUDG)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 121, параграф 3 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 68-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2013/2034(INI))
(подпомагаща: DEVE)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 205, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия PETI

- Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2012 г. (2013/2051(INI))

Асоциирани комисии

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.04.2013 г.)

комисия ECON

- Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища - COM(2012)0722 - (2013/2060(INI))
(подпомагаща: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
Асоциирани комисии ECON, DEVE

комисия ITRE

- Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа - COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(подпомагаща: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
Асоциирани комисии ITRE, JURI, LIBE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.04.2013 г.)

комисия REGI

- Общоприложими разпоредби относно европейските фондове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 -

COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)

(подпомагаща: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)

Асоциирани комисии EMPL, REGI

Промени в сезирането на комисии

комисия AFCO

- Предварително планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (2012/2290(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща: AFCO, REGI

комисия FEMM

- Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (2013/2045(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: FEMM, CULT, REGI

- Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи (2013/2044(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: FEMM, REGI

комисия EMPL

- Екоиновации - Разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (2012/2294(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: EMPL, REGI

комисия INTA

- Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

комисия TRAN

- Изменение на Директива 2011/92/ЕC относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

комисия AGRI, комисия EMPL

- Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (2012/2323(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: AFCO, DEVE, PECH, AGRI , ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 20 до 23 май 2013 г.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.55 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Правна информация - Политика за поверителност