Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 254kWORD 229k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 4.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Ανακύκλωση πλοίων ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (ψηφοφορία)
  
5.8.Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
5.9.Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
5.10.Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
5.11.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)
  
5.12.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
10.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης
  
10.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν
  
10.3.Γουαντάναμο: Απεργίες πείνας των κρατουμένων
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (ψηφοφορία)
  
11.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (2013/2604(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπανικολάου, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή ITRE: Fabrizio Bertot


4. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000039/2013) που κατέθεσε Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš και Antolín Sánchez Presedo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι George Sabin Cutaş και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τη συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) (2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.30.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβάσεις

- Η Pervenche Berès ενημερώνει την ολομέλεια σχετικά με τη διακοπή των τριμερών διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607)

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra προτείνει να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη του απογεύματος η συζήτηση και η ψηφοφορία για το Γκουαντανάμο (σημείο 234 της ΗΔ), ο Hannes Swoboda προτείνει να παραμείνει η συζήτηση. Μία ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ο Charles Tannock τάσσεται υπέρ της αρχικής πρότασης του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, και ο τελευταίος συμφωνεί με την πρόταση του Hannes Swoboda.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.


5.1. Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0177)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Η Sophia in 't Veld, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού, την αναπομπή της εκθέσεως στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, ο Paweł Robert Kowal για να ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού και ο Claude Moraes για να αντιταχθεί στο εν λόγω αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ο Bruno Gollnisch επί της προτάσεως του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


5.2. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0178)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.3. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα [2012/2136(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0179)


5.4. Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών [2012/2143(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λογίζεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0180)


5.5. Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0181)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν η Pervenche Berès (Πρόεδρος της επιτροπής EMPL) για να πληροφορηθεί σχετικά με τη θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής), που κοινοποιεί τη θέση της Επιτροπής, και η Pervenche Berès, που προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ΗΨ (382 ψήφοι υπέρ, 206 κατά, 8 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή. Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


5.6. Ανακύκλωση πλοίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανακύκλωση των πλοίων [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0182)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβάσεις

Ο Carl Schlyter (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία και, στη συνέχεια, πριν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος για να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


5.7. Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0160/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0183)


5.8. Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0162/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0184)

Παρεμβάσεις

Ο Hannes Swoboda, πριν από την ψηφοφορία, για να αιτιολογήσει την απόσυρση των τροπολογιών 5 και 10 της Ομάδας S&D. Ο Alexander Graf Lambsdorff για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 53 η οποία κρατείται. Η Renate Sommer για να ζητήσει διευκρινίσεις όσον αφορά την ψηφοφορία επί της παραγράφου 53 και η Ria Oomen-Ruijten επί του ιδίου θέματος.


5.9. Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0087/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0185)

Παρέμβαση

Η Ulrike Lunacek για να προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 6, η οποία κρατείται.


5.10. Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0090/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0186)

Παρέμβαση

Μετά την ψηφοφορία, ο Jelko Kacin για να προτείνει τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα στην τροπολογία 14.


5.11. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0089/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0187)

Παρέμβαση

Η Ulrike Lunacek για να προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 8, η οποία κρατείται.


5.12. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0165/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0188)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: : Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep και Monika Smolková

Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία - B7-0160/2013

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep και Elena Băsescu

Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία - B7-0162/2013

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire και Mitro Repo

Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο - B7-0087/2013

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu και Mitro Repo

Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία - B7-0090/2013

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt και Elena Băsescu

Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου - B7-0089/2013

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep και Bernd Posselt

Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες - B7-0163/2013

Elena Băsescu.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt όσον αφορά τη γερμανική μετάφραση του ψηφίσματος B7-0089/2013 (σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013).


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ο Jean-Jacob Bicep αντί του Rui Tavares.


10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013)


10.1. Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 και B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake, και Marie-Christine Vergiat, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Marek Henryk Migalski, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν ο Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE (Ο Πρόεδρος σχολιάζει ορισμένα σημεία του λόγου του προλαλήσαντος), Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνει ο Petri Sarvamaa, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Mitro Repo.

Παρεμβαίνει ο Marek Henryk Migalski, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013.


10.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 και B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Ο Πρόεδρος προτείνει στον Bernd Posselt να λάβει τον λόγο, μετά από τις ψηφοφορίες, σχετικά με διεξαγωγή των συζητήσεων. Ο Bernd Posselt δέχεται.

Παρεμβαίνει ο Bogusław Sonik σχετικά με διεξαγωγή της προηγούμενης συζητήσεως.

°
° ° °

Οι Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, και Tomasz Piotr Poręba, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Tomasz Piotr Poręba. (Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ερωτήματος, δεν συμφωνεί να απαντήσει ο Tomasz Piotr Poręba.)

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013.


10.3. Γουαντάναμο: Απεργίες πείνας των κρατουμένων

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 και B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει το θέμα και υπενθυμίζει τη σχετική απόφαση που ελήφθη το πρωί.

Ο Rui Tavares παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B7-0168/2013.

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda, για να εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει ψηφοφορία μετά από την τρέχουσα συζήτηση.

Οι Véronique De Keyser, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Marietje Schaake και Marie-Christine Vergiat, παρουσιάζουν τις υπόλοιπες προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, και Mitro Repo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


11.1. Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 και B7-0184/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0166/2013

(αντικαθιστά τις B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 και B7-0174/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0189)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0184/2013 καταπίπτει.)


11.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0167/2013

(αντικαθιστά τις B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0190)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0177/2013 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Véronique De Keyser προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΔ, η οποία κρατείται.

Μετά τις ψηφοφορίες, ο Bernd Posselt για προσωπικό ζήτημα (Ο Πρόεδρος του απαντά και παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή της συζήτησης).


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 203, παράγραφος 5, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μίσθωση του κτηρίου του Μεταφραστικού Κέντρου (Cloche d'Or) στο Λουξεμβούργο, και αποφάσισε να μην εκδώσει γνωμοδότηση.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε το σχέδιο που υπέβαλε το Δικαστήριο σχετικά με την τροποποίηση του οργανογράμματός του και αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε το σχέδιο που υπέβαλε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σχετικά με την τροποποίηση του οργανογράμματός του και αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε το σχέδιο που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων V/AB-01/C/13 και αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενημέρωσε τη Δημοσιονομική Αρχή σχετικά με την πρότασή της όσον αφορά τη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2013 - Γενικός προϋπολογισμός - οικονομικό έτος 2013 – Τμήμα IV.


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στην πολωνική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.° 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (C(2013)1586)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Μαρτίου 2013.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί το Παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.° 1233/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (C(2013)1378)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 14 Μαρτίου 2013.

Αναπομπή επί της ουσίας: INTA


15. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - προθεσμία: 19/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - προθεσμία: 05/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. (EΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - προθεσμία: 09/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την καλή διαβίωση των ζώων σε ορισμένα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - προθεσμία: 23/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 για τη σήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη φυτοστερολών, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανολών ή φυτοστανολεστέρων (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - προθεσμία: 12/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της 1R-trans-φαινοθρίνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - προθεσμία: 19/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - προθεσμία: 10/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - προθεσμία: 26/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - προθεσμία: 11/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά την έκδοση υποδείγματος διαβατηρίου στην Κροατία για τους σκύλους, τις γάτες και τα κουνάβια (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - προθεσμία: 21/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τηλεοράσεις (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - προθεσμία: 17/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ μέρος ΙΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - προθεσμία: 03/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του κονιοποιημένου καρπού αραβοσίτου ως δραστικής ουσίας στα παραρτήματα I και ΙΑ (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) – προθεσμία: 05/06/2013)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, TRAN

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, IMCO

- Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις προετοιμασίες προσχώρησης της Κροατίας – (COM(2013)0171)

2) από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

- Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (CES 609/2013) σχετικά με την "Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ (COM(2012)0772 τελικό – 2012/0358(COD))"

- Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (CES 296/2013) σχετικά με την "Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (COM(2012)0710 τελικό – 2012/0337(COD))"

- Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (CES 2314/2012) σχετικά με την "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση (COM(2012)0576 τελικό - 2012/0278(COD))"

3) από άλλες αρχές (άρθρο 36 του δημοσιονομικού κανονισμού)

- Εκτελεστικός Οργανισμός για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών:

Κατάσταση των εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για το έτος 2013

- Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων:

Εκτίμηση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2014 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το έτος 2014

- Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:

Εκτίμηση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το έτος 2014

- Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2014


17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

προσωρινή έκθεση (άρθρο 81, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Ενδιάμεση έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE) - COM(2012)0035 - (2012/0022 APP)

(γνωμοδότηση : CULT)

Αλλαγή τίτλου

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή AFET

- Νέος τίτλος της εκθέσεως πρωτοβουλίας (2013/2020(INI)) : "Η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ"

(γνωμοδότηση: DEVE, FEMM)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 42 του Κανονισμού)

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή DEVE

- Συντονισμός των χορηγών βοηθείας της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (2013/2057(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 48 του Κανονισμού)

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή CULT

- Εθελοντισμός και εθελοντικές δραστηριότητες στην Ευρώπη – COM(2012)0781 - (2013/2064(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

επιτροπή DEVE

- Η έκθεση της ΕΕ για το 2013 σχετικά με την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(INI))

επιτροπή ECON

- Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων – COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

επιτροπή ENVI

- Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα – COM(2012)0736 – (2013/2061(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

επιτροπή FEMM

- Η διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (2013/2066(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

- Γυναίκες με αναπηρία (2013/2065(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή ITRE

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη – COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη – COM(2012)0636 - (2013/2062(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 90 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύμπραξης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας (2013/2052(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE

- Γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (2013/2053(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 121, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 68η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων εθνών (2013/2034(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 205, παράγραφος 2, του Κανονισμού)

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2012 (2013/2051(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές

(Σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Απριλίου 2013)

επιτροπή ECON

- Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων - COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
Συνδεδεμένες επιτροπές: ECON, DEVE
επιτροπή ITRE

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη - COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
Συνδεδεμένες επιτροπές: ITRE, JURI, LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18.04.2013)

επιτροπή REGI

- Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και ανάκληση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 -

COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)

(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)

Συνδεδεμένες επιτροπές: EMPL, REGI

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή AFCO

- Προγραμματισμός πολιτικής και μακροπρόθεσμες τάσεις: δημοσιονομικές επιπτώσεις της δημιουργίας ικανοτήτων (2012/2290(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: AFCO, REGI

επιτροπή FEMM

- Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (2013/2045(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, CULT, REGI

- Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (2013/2044(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, REGI

επιτροπή EMPL

- Οικοκαινοτομία - Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής (2012/2294(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: EMPL, REGI

επιτροπή INTA

- Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

επιτροπή TRAN

- Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

επιτροπή AGRI, επιτροπή EMPL

- Συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής (2012/2323(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: AFCO, DEVE, PECH, AGRI , ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 Μαΐου 2013.


20. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Poc, Ποδηματά, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου