Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 179k
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine (arutelu)
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 4.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.2.ELi-Moldova vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.3.Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.4.Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.5.Euroopa rahvastikustatistika***I (hääletus)
  5.6.Laevade ringlussevõtt ***I (hääletus)
  5.7.Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta (hääletus)
  5.8.Türgi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  5.9.Montenegro 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  5.10.Serbia 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  5.11.Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)
  5.12.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  10.1.Vietnam, eelkõige sõnavabadus
  10.2.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  10.3.Guantánamo: kinnipeetavate näljastreik
 11.Hääletused
  11.1.Vietnam, eelkõige sõnavabadus (hääletus)
  11.2.Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 15.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine (2013/2604(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Liam Aylward fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papanikolaou, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


3. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotluse alusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

ITRE komisjon: Fabrizio Bertot


4. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000039/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täiendamine (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Sharon Bowles esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel ja Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš ja Antolín Sánchez Presedo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna George Sabin Cutaş ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pablo Zalba Bidegain ECON komisjoni nimel: Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täiendamine (2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2013protokoll punkt 5.12.

(Istung katkestati enne hääletust kell 10.50 ja jätkus kell 11.30.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõnavõtud

Pervenche Berès teavitas täiskogu kolmepoolsete läbirääkimiste katkemisest ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tegi ettepaneku jätta pärastlõunal päevakorrast välja arutelu ja hääletus Guantanamo üle (päevakorrapunkt 234), Hannes Swoboda soovitas arutelu ja hääletuse korraldada. Charles Tannock pooldas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ettepanekut ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra toetas Hannes Swoboda ettepanekut.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.


5.1. EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu sõlmimist [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0177)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Sophia in 't Veld, kes taotles kodukorra artikli 175 alusel raporti tagasisaatmist vastutavale komisjonile, Paweł Robert Kowal toetas seda taotlust ja Claude Moraes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Bruno Gollnisch võttis sõna José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ettepaneku teemal.


5.2. ELi-Moldova vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0178)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.3. Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport finants- ja majanduskriisi mõju kohta inimõigustele [2012/2136(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0179)


5.4. Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta [2012/2143(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS NÕUKOGULE

Vastu võetud (P7_TA(2013)0180)


5.5. Euroopa rahvastikustatistika***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0181)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõna võtsid Pervenche Berès (EMPL komisjoni esimees), kes palus komisjoni arvamust parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekute kohta, Cecilia Malmström (komisjoni liige) esitas komisjoni seisukoha, Pervenche Berès soovitas kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 lükata seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletuse edasi.

Elektroonilisel hääletusel (382 poolt, 206 vastu, 8 erapooletut) kiitis parlament ettepaneku heaks. Küsimus saadetakse seega tagasi vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks.


5.6. Laevade ringlussevõtt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0182)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Carl Schlyter (raportöör), seejärel enne hääletust seadusandliku resolutsiooni ettepaneku üle, et soovitada kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 lükata seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile tagasi saadetuks.


5.7. Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0160/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0183)


5.8. Türgi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0162/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0184)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Hannes Swoboda, kes põhjendas muudatusettepanekute 5 ja10 tagasivõtmist fraktsiooni S&D poolt. Alexander Graf Lambsdorff tegi lõike 53 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu. Renate Sommer palus selgitusi lõike 53 hääletuse kohta ja Ria Oomen-Ruijten samal teemal.


5.9. Montenegro 2012. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0087/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0185)

Sõnavõtt

Ulrike Lunacek tegi muudatusettepanku 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.10. Serbia 2012. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0090/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0186)

Sõnavõtt

Pärast hääletust võttis sõna Jelko Kacin, et teha ettepanek muudatusettepanekus 14 tehnilise muudatuse tegemiseks.


5.11. Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0089/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0187)

Sõnavõtt

Ulrike Lunacek tegi muudatusettepaneku 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.12. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0165/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0188)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus : Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu sõlmimist Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep ja Monika Smolková

Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta - B7-0160/2013

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep ja Elena Băsescu

Türgi 2012. aasta eduaruanne - B7-0162/2013

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire ja Mitro Repo

Montenegro 2012. aasta eduaruanne - B7-0087/2013

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu ja Mitro Repo

Serbia 2012. aasta eduaruanne - B7-0090/2013

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt ja Elena Băsescu

Kosovo integreerumine Euroopaga - B7-0089/2013

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep ja Bernd Posselt

Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine - B7-0163/2013

Elena Băsescu


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Bernd Posselt resolutsiooni B7-0089/2013 saksakeelse versiooni teemal (18.4.2013protokoll punkt 5.11).


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni Verts/ALE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

inimõiguste allkomisjon : Rui Tavaresi asemel Jean-Jacob Bicep.


10. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.4.2013protokoll punkt 3.)


10.1. Vietnam, eelkõige sõnavabadus

Resolutsiooni ettepanekud B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 ja B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel (asepresident esitas oma märkused teatavate väidete kohta), Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Struan Stevenson.

Sõna võttis Petri Sarvamaa arutelu korralduse teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah ja Mitro Repo.

Sõna võttis Marek Henryk Migalski arutelu korralduse teemal.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2013protokoll punkt 11.1.


10.2. Inimõiguste olukord Kasahstanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 ja B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Asepresident soovitas Bernd Posseltil võtta arutelu korralduse teemal sõna pärast hääletust. Bernd Posselt nõustus sellega.

Sõna võttis Bogusław Sonik eelmise arutelu korralduse teemal.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda, ja Tomasz Piotr Poręba tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Cristian Dan Preda, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Tomasz Piotr Porębale. (asepresident oli küsimuse sisu arvestades selle vastu, et Tomasz Piotr Poręba vastab.)

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo ja Struan Stevenson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann ja Bogusław Sonik.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2013protokoll punkt 11.2.


10.3. Guantánamo: kinnipeetavate näljastreik

Resolutsiooni ettepanekud B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 ja B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Asepresident tegi arutelule sissejuhatuse ja tuletas meelde hommikupoolikul selles küsimuses tehtud otsust.

Rui Tavares tutvustas resolutsiooni ettepanekut B7-0168/2013.

Sõna võttis Cristian Dan Preda, kes väljendas pahameelt selle üle, et arutelu lõpus ei toimu hääletust.

Véronique De Keyser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid ülejäänud resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Mitro Repo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Vietnam, eelkõige sõnavabadus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 ja B7-0184/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0166/2013

(asendades B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 ja B7-0174/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0189)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0184/2013 muutus kehtetuks.)


11.2. Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0167/2013

(asendades B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0190)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0177/2013 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Véronique De Keyser tegi põhjenduse N kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Hääletuse lõpus võttis sõna Bernd Posselt isiklikel põhjustel (asepresident vastas talle ja selgitas arutelu korraldust).


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Assigneeringute ümberpaigutamine

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 01/2013 kohta (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 02/2013 kohta (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 03/2013 kohta (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 04/2013 kohta (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Kooskõlas finantsmääruse artikli 203 lõikega 5 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse ettepaneku tõlkekeskuse hoone (Cloche d'Or) üürimise osas Luxembourgis ja otsustas arvamust mitte esitada.

°
° ° °

Kooskõlas finantsmääruse artikli 50 lõikega 1 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Liidu Kohtu esitatud projekti koosseisu kohta ja otsustas vastuväiteid mitte esitada.

Kooskõlas finantsmääruse artikli 50 lõikega 1 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Ombudsmani esitatud projekti koosseisu kohta ja otsustas vastuväiteid mitte esitada.

°
° ° °

Kooskõlas finantsmääruse artikli25 lõikega 1 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti V/AB-01/C/13 ja otsustas vastuväiteid mitte esitada.

Kooskõlas finantsmääruse artikli25 lõikega 1 edastas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarvepädevale asutusele assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku INF 1/2013 - Üldeelarve – Eelarveaasta 2013 – IV jagu.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse määruse (EÜ) nr 809/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist) poolakeelset versiooni (C(2013)1586)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. märtsist 2013.

Tagasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1233/2011 (mis käsitleb riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamist) II lisa (C(2013)1378)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2013.

Tagasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA


15. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) lisasid (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - tähtaeg: 19/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - tähtaeg: 05/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 proovivõtu- ja analüüsimeetodite osas (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - tähtaeg: 09/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomade heaolu käsitlevate kannetega teatavates terviseohutuse tõendite näidistes (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - tähtaeg: 23/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 608/2004, mis käsitleb toidukaupade ja toidukaupade koostisosade märgistamist, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole ja/või fütostanoolestreid (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - tähtaeg: 12/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine 1R-trans-fenotriin selle I lisasse (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - tähtaeg: 19/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiidiga (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - tähtaeg: 10/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - tähtaeg: 26/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veesoojendite ja kuumaveesalvestite ökodisaini nõuetega (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - tähtaeg: 11/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega sätestatakse Horvaatias koertele, kassidele ja valgetuhkrutele antava näidispassiga seotud üleminekumeetmed (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - tähtaeg: 21/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimise kohta ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis ning millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 642/2009 televiisorite ökodisaini nõuete osas (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - tähtaeg: 17/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa III osa (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - tähtaeg: 03/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda maisitõlvikupulber toimeainena selle I ja IA lisasse (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - tähtaeg: 05/06/2013)
tagasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


16. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, TRAN

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 06/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2013 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 25.juuli 1996.aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO

- Seirearuanne Horvaatia ühinemisettevalmistuste kohta – (COM(2013)0171)

2) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 609/2013) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laevavarustust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ (COM(2012)0772 final – 2012/0358(COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 296/2013)ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (COM(2012)0710 final – 2012/0337(COD))

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (CES 2314/2012) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus (COM(2012)0576 final - 2012/0278(COD))

3) teised üksused (finantsmääruse artikkel 36)

- Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet :

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

- Euroopa andmekaitseinspektor:

Euroopa andmekaitseinspektori 2014. aasta tulude ja kulude eelarvestus

- Euroopa Ombudsman:

Euroopa Ombudsmani hinnang 2014. aasta eelarve kohta

- Euroopa Kontrollikoda:

Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta tulude ja kulude eelarvestus


17. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Vahearuanne (kodukorra artikli 81 lõige 3)

JURI komisjon

- Vahearuanne ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta - COM(2012)0035 – (2012/0022 APP)

(arvamus: CULT)

Pealkirja muutmine

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

AFET komisjon

- Algatusraporti (2013/2020(INI)) uus pealkiri: „Inimõiguste olukord Saheli piirkonnas”

(arvamused: DEVE; FEMM)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 42)

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

DEVE komisjon

- ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (2013/2057(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

CULT komisjon

- Vabatahtlik tegevus Euroopas – COM(2012)0781 – (2013/2064(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

DEVE komisjon

- ELi 2013. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (2013/2058(INI))

ECON komisjon

- Maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastane võitlus – COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

ENVI komisjon

- E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21.sajandil – COM(2012)0736 – (2013/2061(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

FEMM komisjon

- Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (2013/2066(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- Puuetega naised (2013/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

ITRE komisjon

- Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas – COM(2012)0529 – (2013/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse suunas– COM(2012)0636 – (2013/2062(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 90)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Malaisia partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimisteks (2013/2052(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 119 lõige 1)

ITRE komisjon

- Arvamus BERECit ja bürood käsitleva hindamisearuande kohta (2013/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 121 lõige 3)

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 68. istungjärgu kohta (2013/2034(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 205 lõige2)

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

PETI komisjon

- Euroopa Ombudsmani 2012. aasta tegevuse aruanne (2013/2051(INI))

Kaasatud komisjonid

(Esimeeste konverentsi 11. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

ECON komisjon

- Maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastane võitlus (COM(2012)07222013/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
Kaasatud komisjonid ECON, DEVE

ITRE komisjon

- Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas (COM(2012)05292013/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
Kaasatud komisjonid ITRE, JURI, LIBE
(Esimeeste konverentsi 18. aprilli 2013. aasta otsuse alusel)

REGI komisjon

- Ühissätted Euroopa fondide kohta ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 kehtetuks tunnistamine - COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)

(arvamus: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)

kaasatud komisjonid: EMPL, REGI

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

AFCO komisjon

- Tulevase poliitika kavandamine ja pikaajalised suundumused: suutlikkuse tõstmise mõju eelarvele (2012/2290(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFCO, REGI

FEMM komisjon

- Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (2013/2045(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, REGI

- Kriisi mõju hoolduse kättesaadavusele kaitsetute elanikkonnarühmade hulgas (2013/2044(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, REGI

EMPL komisjon

- Ökoinnovatsioon - töökohad ja majanduskasv läbi keskkonnapoliitika (2012/2294(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI

INTA komisjon

- Tubaka ja tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

TRAN komisjon

- Direktiivi 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) muutmine (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

AGRI komisjon, EMPL komisjon

- Seadusandlike volituste delegeerimise ja komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeetmed (2012/2323(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: AFCO, DEVE, PECH, AGRI , ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 20. kuni 23. maini 2013.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika