Zoznam 
Zápisnica
PDF 242kWORD 216k
Štvrtok, 18. apríla 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Jeden rok európskej iniciatívy občanov v praxi: hodnotenie skúseností a odstraňovanie prekážok (rozprava)
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o uľahčení udeľovania víz *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Zásada zodpovednosti za ochranu stanovená OSN (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Európska demografická štatistika***I (hlasovanie)
  
5.6.Recyklácia lodí ***I (hlasovanie)
  
5.7.Komplexná monitorovacia správa o Chorvátsku za rok 2012 (hlasovanie)
  
5.8.Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (hlasovanie)
  
5.9.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 (hlasovanie)
  
5.10.Správa o pokroku Srbska za rok 2012 (hlasovanie)
  
5.11.Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)
  
5.12.Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
10.1.Vietnam, najmä sloboda prejavu
  
10.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  
10.3.Guantánamo: hladovka väzňov
 11.Hlasovanie
  
11.1.Vietnam, najmä sloboda prejavu (hlasovanie)
  
11.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 16.Predloženie dokumentov
 17.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Jeden rok európskej iniciatívy občanov v praxi: hodnotenie skúseností a odstraňovanie prekážok (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Jeden rok európskej iniciatívy občanov v praxi: hodnotenie skúseností a odstraňovanie prekážok (2013/2604(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Liam Aylward v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Papanikolaou, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


3. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE Parlament schválil túto žiadosť o menovanie:

výbor ITRE: Fabrizio Bertot


4. Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000039/2013) , ktorú položil Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Doplnenie hodnotiacej tabuľky pre postup v prípade makroekonomických nerovnováh (MIP) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Sharon Bowles rozvinula otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE a Elisa Ferreira v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš a Antolín Sánchez Presedo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili George Sabin Cutaş a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pablo Zalba Bidegain, v mene výboru ECON, o dokončení hodnotiacej tabuľky pre postup v prípade makroekonomických nerovnováh (2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 18.4.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpenia:

Pervenche Berès informovala plénum o prerušení trialógu týkajúceho sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra navrhol, aby boli z popoludňajšieho programu rokovania stiahnuté rozprava a hlasovanie o Guantanáme (bod 234 OJ), Hannes Swoboda navrhol ponechať rozpravu a uskutočniť hlasovanie v iný deň. Charles Tannock podporil pôvodný návrh, s ktorým vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ktorý vyjadril podporu návrhu Hannesa Swobody.

Parlament schválil tento návrh.


5.1. Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0177)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Sophia in 't Veld pred hlasovaním v súlade s článkom 175 rokovacieho poriadku požiadala, aby bola správa vrátená gestorskému výboru, Paweł Robert Kowal, ktorý jej žiadosť podporil, a Claude Moraes, ktorý vystúpil proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

Bruno Gollnisch k návrhu, s ktorým vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


5.2. Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o uľahčení udeľovania víz *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0178)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.3. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva [2012/2136(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0179)


5.4. Zásada zodpovednosti za ochranu stanovená OSN (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN [2012/2143(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

Považuje sa za prijaté (P7_TA(2013)0180)


5.5. Európska demografická štatistika***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej demografickej štatistike [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien (P7_TA(2013)0181)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (predsedníčka výboru EMPL) so žiadosťou, aby sa Komisia vyjadrila k pozmeňujúcim návrhom prijatým Parlamentom, Cecilia Malmström (členka Komisie), ktorá predstavila postoj Komisie, a Pervenche Berès, ktorá v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené.

Parlament túto žiadosť schválil elektronickým hlasovaním (382 za, 206 proti, 8 sa zdržalo). Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné preskúmanie.


5.6. Recyklácia lodí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien (P7_TA(2013)0182)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vystúpenia:

Carl Schlyter (spravodajca) pred hlasovaním a potom pred hlasovaním o návrhu legislatívneho uznesenia navrhol v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené.

Parlament túto žiadosť schválil. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné preskúmanie.


5.7. Komplexná monitorovacia správa o Chorvátsku za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0160/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0183)


5.8. Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0162/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0184)

Vystúpenia

Hannes Swoboda pred hlasovaním, aby vysvetlil dôvody stiahnutia pozmeňujúcich návrhov 5 a 10 skupiny S&D. Alexander Graf Lambsdorff predniesol ústny pozmeňujúci návrh k odseku 53, ktorý bol prijatý. Renate Sommer požiadala o objasnenie, pokiaľ ide o hlasovanie o bode 53, a Ria Oomen-Ruijten k tej istej téme.


5.9. Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0087/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0185)

Vystúpenie:

Ulrike Lunacek predniesla ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 6, ktorý bol prijatý.


5.10. Správa o pokroku Srbska za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0090/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0186)

Vystúpenie

Jelko Kacin po skončení hlasovania, aby predložil technickú úpravu k pozmeňujúcemu návrhu 14.


5.11. Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0089/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0187)

Vystúpenie

Ulrike Lunacek predniesla ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 8, ktorý bol prijatý.


5.12. Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0165/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0188)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie : Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep a Monika Smolková

Komplexná monitorovacia správa o Chorvátsku za rok 2012 - B7-0160/2013

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep a Elena Băsescu

Správa o pokroku Turecka za rok 2012 - B7-0162/2013

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire a Mitro Repo

Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 - B7-0087/2013

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu a Mitro Repo

Správa o pokroku Srbska za rok 2012 - B7-0090/2013

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt a Elena Băsescu

Proces integrácie Kosova do EÚ - B7-0089/2013

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep a Bernd Posselt

Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe - B7-0163/2013

Elena Băsescu


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt k nemeckej verzii uznesenia B7-0089/2013 (bod 5.11 zápisnice zo dňa 18.4.2013)


9. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny Verts/ALE Parlament schválil menovanie:

podvýbor pre ľudské práva: Jean-Jacob Bicep namiesto Rui Tavares.


10. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 16.4.2013 )


10.1. Vietnam, najmä sloboda prejavu

Návrhy uznesenia B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 a B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake, a Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE (predseda sa vyjadril k niektorým vyjadreniam poslanca), Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, a Bogusław Sonik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Struan Stevenson.

V rozprave vystúpil Petri Sarvamaa k priebehu rozpravy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah a Mitro Repo.

V rozprave vystúpil Marek Henryk Migalski k priebehu rozpravy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 18.4.2013.


10.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Návrhy uznesenia B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 a B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Predseda navrhol Berndovi Posseltovi, aby po hlasovaní vystúpil k priebehu rozpravy. Bernd Posselt s návrhom súhlasil.

V rozprave vystúpil Bogusław Sonik k priebehu predchádzajúcej rozpravy.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, a Tomasz Piotr Poręba uviedli návrhy uznesení.

Vystúpil Cristian Dan Preda, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Tomaszovi Piotrovi Porębovi. (Predseda sa vzhľadom na znenie otázky vyjadril proti tomu, aby na ňu Tomasz Piotr Poręba odpovedal.)

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 18.4.2013.


10.3. Guantánamo: hladovka väzňov

Návrhy uznesenia B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 a B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Predseda uviedol rozpravu a pripomenul rozhodnutie na túto tému prijaté dnes dopoludnia.

Rui Tavares uviedol návrh uznesenia B7-0168/2013.

Vystúpil Cristian Dan Preda, aby vyjadril poľutovanie nad tým, že po skončení rozpravy sa neuskutoční hlasovanie.

Véronique De Keyser, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Marietje Schaake a Marie-Christine Vergiat, uviedli ostatné návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Richard Howitt v mene skupiny S&D, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep – nezaradený poslanec a Mitro Repo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Vietnam, najmä sloboda prejavu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 a B7-0184/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0166/2013

(nahrádzajúci B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 a B7-0174/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek a Martin Kastler v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2013)0189)

(Návrh uznesenia B7-0184/2013 sa stal bezpredmetným.)


11.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0167/2013

(nahrádzajúci B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi a Ana Gomes v mene skupiny S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0190)

(Návrh uznesenia B7-0177/2013 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Véronique De Keyser predniesla ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu N, ktorý bol prijatý.

Po skočení hlasovania Bernd Posselt s osobným vyhlásením (predseda poslancovi odpovedal a spresnil priebeh rozpravy).


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

V súlade s článkom 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie týkajúce sa prenájmu budovy strediska (Cloche d'Or) v Luxemburgu a rozhodol sa nevydať stanovisko.

°
° ° °

V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh Súdneho dvora týkajúci sa zmeny v pláne stavu zamestnancov a rozhodol sa nevzniesť námietky.

V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh európskeho ombudsmana týkajúci sa zmeny v pláne stavu zamestnancov a rozhodol sa nevzniesť námietky.

°
° ° °

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh Dvora audítorov na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/13 a rozhodol sa nevzniesť námietky.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Eurĺopsky hospodársky a sociálny výbor informoval rozpočtový orgán o návrhu na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2013 - Všeobecný rozpočet – Rozpočtový rok 2013 – Oddiel IV.


14. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorou sa opravuje poľské znenie nariadenia (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (C(2013)1586)

Lehota na vznesenie námietok: tri mesiace od dátumu doručenia 21. marca 2013.

Pridelené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2013)1378)

Lehota na vznesenie námietok: deux mesiacov od dátumu doručenia 14. marca 2013.

Pridelené gestorskému výboru: INTA


15. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - lehota: 19/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - lehota: 05/07/2013)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009 o metódach odberu vzoriek a analytických metódach (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - lehota: 09/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o časti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v niektorých vzoroch zdravotných osvedčení (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - lehota: 23/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 608/2004, ktoré sa týka označovania potravín a potravinových prísad s pridanými fytosterolmi, fytosterolovými estermi, fytostanolmi a/alebo fytostanolovými estermi (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - lehota: 12/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie …/…/EÚ z XXX, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť 1R-trans-fenotrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - lehota: 19/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o tranzit určitých vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - lehota: 10/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - lehota: 26/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - lehota: 11/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia v súvislosti so vzorom pasu vydávaným v Chorvátsku pre psy, mačky a fretky (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - lehota: 21/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - lehota: 17/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - lehota: 03/07/2013)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť práškový kukuričný klas ako aktívnu látku do prílohy I a IA k danej smernici (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - lehota: 05/06/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, TRAN

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 05/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 06/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 07/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Monitorovacia správa o príprave Chorvátska na pristúpenie – (COM(2013)0171)

2) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 609/2013) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice 96/98/ES (COM(2012)0772 final – 2012/0358(COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 296/2013) k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (COM(2012)0710 final – 2012/0337(COD))

- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES 2314/2012) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (COM(2012)0576 final - 2012/0278(COD))"

3) iných inštitúcií (článok 36 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

- Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť:

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013

- Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov :

Odhad príjmov a výdavkov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na rozpočtový rok 2014

- Európsky ombudsman :

Odhad európskeho ombudsmana na rozpočtový rok 2014

- Európsky dvor audítorov :

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho dvora audítorov na rozpočtový rok 2014


17. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Predbežná správa (člámok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Predbežná správa k návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE) - COM(2012)0035 - (2012/0022 APP)

(stanovisko: CULT)

Zmena názvu

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor AFET

- Nový názov iniciatívnej správy (2013/2020(INI)): Situácia v oblasti ľudských práv v regióne Sahel

(stanovisko: DEVE; FEMM)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 42 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor DEVE

- Koordinácia darcov EÚ v oblasti rozvojovej pomoci (2013/2057(INI))
(stanovisko: AFET)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor CULT

- Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe – COM(2012)0781- (2013/2064(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

výbor DEVE

- Správa EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2013 (2013/2058(INI))

výbor ECON

- Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom – COM(2012)0722 - (2013/2060(INI))
(stanovisko: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

výbor ENVI

- Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie – COM(2012)0736 - (2013/2061(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

výbor FEMM

- Rodové aspekty európskeho rámca pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (2013/2066(INI))
(stanovisko: REGI)

- Ženy so zdravotným postihnutím (2013/2065(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ITRE

- Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe – COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(stanovisko: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- CARS 2020: K silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe – COM(2012)0636 - (2013/2062(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 90 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ k rokovaniam o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou (2013/2052(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE

- Stanovisko k hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREC a jeho úradu (2013/2053(INI))
(stanovisko: BUDG)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor AFET

- Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade k 68. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2013/2034(INI))
(stanovisko: DEVE)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 205 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2012 (2013/2051(INI))

Pridružené výbory

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. apríla 2013)

výbor ECON

- Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(stanovisko: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
Pridružené výbory ECON, DEVE

výbor ITRE

- Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe – COM(2012)05292013/2063(INI))
(stanovisko: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
Pridružené výbory: ITRE, JURI, LIBE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 18. apríla 2013)

výbor REGI

- Spoločné ustanovenia o európskych fondoch a zrušenie nariadenia (ES) č. 1083/2006 - COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)
(stanovisko: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)
Pridružené výbory: EMPL, REGI

Zmeny v pridelení výborom

výbor AFCO

- Plánovanie politiky a dlhodobé trendy: rozpočtové dôsledky pre budovanie kapacít (2012/2290(INI))
pridelené gestorský výbor: BUDG
stanovisko: AFCO, REGI

výbor FEMM

- Riešenie nezamestnanosti mladých: možné východiská (2013/2045(INI))
pridelené gestorský výbor: EMPL
stanovisko: FEMM, CULT, REGI

- Vplyv krízy na prístup ohrozených skupín k starostlivosti (2013/2044(INI))
pridelené gestorský výbor: EMPL
stanovisko: FEMM, REGI

výbor EMPL

- Ekologické inovácie – pracovné miesta a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia (2012/2294(INI))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: EMPL, REGI

výbor INTA

- Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

výbor TRAN

- Zmena a doplnenie smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

výbor AGRI, výbor EMPL

- Ďalší postup v delegovaní legislatívnych právomocí a kontrole členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (2012/2323(INI))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: AFCO, DEVE, PECH, AGRI , ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 20. do 23. mája 2013.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.55 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia