Index 
Protokoll
PDF 234kWORD 184k
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett år med det europeiska medborgarinitiativet i praktiken: utvärdering av erfarenheter och avhjälpande av hinder (debatt)
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Europeisk befolkningsstatistik***I (omröstning)
  5.6.Återvinning av fartyg ***I (omröstning)
  5.7.2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien (omröstning)
  5.8.2012 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
  5.9.2012 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)
  5.10.2012 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)
  5.11.Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)
  5.12.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  10.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten
  10.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  10.3.Guantánamo: Hungerstrejk bland fångarna
 11.Omröstning
  11.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten (omröstning)
  11.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Anslagsöverföringar
 14.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 16.Inkomna dokument
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Ett år med det europeiska medborgarinitiativet i praktiken: utvärdering av erfarenheter och avhjälpande av hinder (debatt)

Uttalande av kommissionen: Ett år med det europeiska medborgarinitiativet i praktiken: utvärdering av erfarenheter och avhjälpande av hinder (2013/2604(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Liam Aylward för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach och Petru Constantin Luhan.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

ITRE-utskottet: Fabrizio Bertot


4. Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (debatt)

Muntlig fråga (O-000039/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Sharon Bowles utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, och Elisa Ferreira för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš och Antolín Sánchez Presedo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: George Sabin Cutaş och Andreas Mölzer.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pablo Zalba Bidegain, för utskottet ECON, om färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 18.4.2013.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Inlägg:

- Pervenche Berès underrättade kammaren om att trepartsmötet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607) hade avbrutits.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra föreslog att man skulle stryka eftermiddagens debatt och omröstning om Guantánamo (punkt 234 i föredragningslistan) från föredragningslistan. Hannes Swoboda föreslog att man skulle ha kvar debatten, och att omröstningen skulle hållas vid ett senare tillfälle. Charles Tannock uttryckte sitt stöd för det ursprungliga förslaget från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, och denne anslöt sig till förslaget från Hannes Swoboda.

Parlamentet godkände förslaget.


5.1. Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0177)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.

Inlägg:

Före omröstningen begärde Sophia in 't Veld, med åberopande av artikel 175 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet; Paweł Robert Kowal stödde denna begäran och Claude Moraes invände mot den.

Parlamentet förkastade begäran.

Bruno Gollnisch yttrade sig om förslaget från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


5.2. Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0178)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


5.3. Den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna [2012/2136(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0179)


5.4. FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (R2P) [2012/2143(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

EUROPAPARLAMENTETS REKOMMANDETION TILL RÅDET

Ansågs antagen (P7_TA(2013)0180)


5.5. Europeisk befolkningsstatistik***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0181)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Pervenche Berès (ordförande för EMPL-utskottet) bad om att få höra kommissionens ståndpunkt avseende de ändringsförslag som parlamentet antagit; Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) redogjorde för kommissionens ståndpunkt, och Pervenche Berès föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag (382 röster för, 206 röster emot, 8 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


5.6. Återvinning av fartyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0182)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Inlägg:

Carl Schlyter (föredragande) yttrade sig före omröstningen samt före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution för att föreslå, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


5.7. 2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0160/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0183)


5.8. 2012 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0162/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0184)

Inlägg

Före omröstningen motiverade Hannes Swoboda S&D-gruppens tillbakadragande av ändringsförslagen 5 och 10. Alexander Graf Lambsdorff lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 53; det muntliga ändringförslaget beaktades. Renate Sommer begärde förtydliganden avseende omröstningen om punkt 53, Ria Oomen-Ruijten yttrade sig om samma sak.


5.9. 2012 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0087/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0185)

Inlägg:

Ulrike Lunacek lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 6; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


5.10. 2012 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0090/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0186)

Inlägg

I slutet av omröstningen föreslog Jelko Kacin en teknisk ändring av ändringsförslag 14.


5.11. Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0089/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0187)

Inlägg

Ulrike Lunacek lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 8; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


5.12. Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0165/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0188)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation : Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep och Monika Smolková

2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien - B7-0160/2013

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep och Elena Băsescu

2012 års framstegsrapport om Turkiet - B7-0162/2013

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire och Mitro Repo

2012 års framstegsrapport om Montenegro - B7-0087/2013

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu och Mitro Repo

2012 års framstegsrapport om Serbien - B7-0090/2013

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt och Elena Băsescu

Kosovos europeiska integrationsprocess - B7-0089/2013

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep och Bernd Posselt

Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser - B7-0163/2013

Elena Băsescu


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om den tyska versionen av resolution B7-0089/2013 (punkt 5.11 i protokollet av den 18.4.2013).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

underutskottet för mänskliga rättigheter: Jean-Jacob Bicep i stället för Rui Tavares.


10. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 16.4.2013).


10.1. Vietnam, särskilt yttrandefriheten

Resolutionsförslag B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 och B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake samt Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen (talmannen yttrade sig om vissa saker i dennes inlägg); Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Struan Stevenson.

Talare: Petri Sarvamaa ställde en ordningsfråga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah och Mitro Repo.

Talare: Marek Henryk Migalski ställde en ordningsfråga.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 18.4.2013.


10.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan

Resolutionsförslag B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 och B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Talmannen föreslog att Bernd Posselt skulle yttra sig om genomförandet av debatterna, efter omröstningen, vilket Bernd Posselt accepterade.

Talare: Bogusław Sonik yttrade sig om genomförandet av föregående debatt.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, som avstod från att besvara en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, och Tomasz Piotr Poręba redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda ställde en fråga ("blått kort") till Tomasz Piotr Poręba. (Talmannen motsatte sig, med beaktande av frågans innehåll, att Tomasz Piotr Poręba besvarar frågan.)

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo och Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann och Bogusław Sonik.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 18.4.2013.


10.3. Guantánamo: Hungerstrejk bland fångarna

Resolutionsförslag B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 och B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Talmannen öppnade debatten och påminde om förmiddagens beslut i denna fråga.

Rui Tavares redogjorde för resolutionsförslag B7-0168/2013.

Talare: Cristian Dan Preda beklagade att det inte skulle hållas någon omröstning i slutet av den pågående debatten.

Véronique De Keyser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Marietje Schaake och Marie-Christine Vergiat redogjorde för övriga resolutionsförslag.

Talare: Richard Howitt för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, och Mitro Repo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


11.1. Vietnam, särskilt yttrandefriheten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 och B7-0184/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0166/2013

(ersätter B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 och B7-0174/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen och Hannu Takkula för ALDE-gruppen,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Fiorello Provera och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0189)

(Resolutionsförslag B7-0184/2013 bortföll.)


11.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0167/2013

(ersätter B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik och Krzysztof Lisek för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi och Ana Gomes för S&D-gruppen,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0190)

(Resolutionsförslag B7-0177/2013 bortföll.)

Inlägg:

Véronique De Keyser lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl N; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

I slutet av omröstningen gjorde Bernd Posselt ett personligt uttalande. (Talmannen svarade honom och gjorde några förtydliganden i fråga om genomförandet av debatten).


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen behandlat förslaget från Översättningscentrum för Europeiska unionens organ om hyreskontraktet för Översättningscentrums byggnad (Cloche d'Or) i Luxemburg och beslutat att inte göra invändningar.

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen behandlat domstolens förslag om ändring av sin tjänsteförteckningen och beslutat att inte göra invändningar.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen behandlat Europeiska ombudsmannens förslag om ändring av sin tjänsteförteckningen och beslutat att inte göra invändningar.

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen behandlat revisionsrättens förslag om anslagsöverföring V/AB-01/C/13 och beslutat att inte göra invändningar.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring INF 1/2013 – allmänna budgeten – budgetår 2013 – avsnitt IV.


14. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om rättelse av den polska versionen av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser (C(2013)1586)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 21 mars 2013.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (C(2013)1378)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2013.

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


15. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - tidsfrist: 19/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - tidsfrist: 05/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller provtagnings- och analysmetoder (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - tidsfrist: 09/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller uppgifterna om djurskydd i vissa förlagor till hälsointyg (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - tidsfrist: 23/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och/eller fytostanolestrar (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - tidsfrist: 12/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp 1R-trans-fenotrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - tidsfrist: 19/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - tidsfrist: 10/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - tidsfrist: 26/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - tidsfrist: 11/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om övergångsbestämmelser avseende förlagan till pass utfärdade i Kroatien för hundar, katter och illrar (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - tidsfrist: 21/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge, och ändring av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - tidsfrist: 17/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av del III i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - tidsfrist: 03/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp majskolvsmjöl som ett verksamt ämne i bilagorna I och IA till direktivet (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - tidsfrist 05/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, TRAN

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC07/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO

- Övervakningsrapport om Kroatiens förberedelser inför anslutningen – (COM(2013)0171)

2) från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

- Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (CES 609/2013) om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG (COM(2012)07722012/0358(COD))"

- Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (CES 296/2013) om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Att leva gott inom planetens gränser (COM(2012)07102012/0337(COD))"

- Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (CES 2314/2012) om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen (COM(2012)0576 - 2012/0278(COD))"

3) från andra organ (artikel 36 i arbetsordningen)

- Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet:

Beräkning av inkomster och utgifter för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013

- Europeiska datatillsynsmannen:

Beräkning av inkomster och utgifter för Europeiska datatillsynsmannen för budgetåret 2014

- Europeiska ombudsmannen:

Beräkning av inkomster och utgifter för Europeiska ombudsmannen för budgetåret 2014

- Revisionsrätten:

Beräkning av revisionsrättens inkomster och utgifter för budgetåret 2014


17. Beslut om vissa dokument

Interimsbetänkande (artikel 81.3 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE) - COM(2012)0035 - (2012/0022 APP)

(rådgivande utskott: CULT)

Titeländring

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

AFET-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet (2013/2020(INI)): "Människorättssituationen i Sahelregionen"

(rådgivande utskott: DEVE; FEMM)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 42 i arbetsordningen)

Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

DEVE-utskottet

- Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (2013/2057(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

CULT-utskottet

- Volontär- och frivilligarbete i Europa – COM(2012)0781 - (2013/2064(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

DEVE-utskottet

- EU-rapport om en konsekvent politik för utveckling 2013 (2013/2058(INI))

ECON-utskottet

- Bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis – COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

ENVI-utskottet

- Handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 - Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet – COM(2012)0736 – (2013/2061(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

FEMM-utskottet

- Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (2013/2066(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

- Kvinnor med funktionsnedsättning (2013/2065(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

ITRE-utskottet

- Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa – COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(rådgivande utskott: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa – COM(2012)0636 - (2013/2062(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 90 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (2013/2052(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 119.1 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet

- Yttrande om bedömningsrapporten avseende Berec och byrån (2013/2053(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.3 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 68:e session (2013/2034(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 205.2 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

PETI-utskottet

- Årsrapport om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (2013/2051(INI))

Associerade utskott

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 april 2013)

ECON-utskottet

- Bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis - COM(2012)0722 - (2013/2060(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
associerade utskott ECON, DEVE

ITRE-utskottet

- Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa - COM(2012)0529 - (2013/2063(INI))
(rådgivande utskott: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
associerade utskott ITRE, JURI, LIBE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18 april 2013)

REGI-utskottet

- Gemensamma bestämmelser för europeiska fonder samt upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 -

COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)

(rågivande utskott: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)

associerade utskott: EMPL, REGI

Ändrade hänvisningar till utskott

AFCO-utskottet

- Politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (2012/2290(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFCO, REGI

FEMM-utskottet

- Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (2013/2045(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, CULT, REGI

- Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (2013/2044(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, REGI

EMPL-utskottet

- Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (2012/2294(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: EMPL, REGI

INTA-utskottet

- Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

TRAN-utskottet

- Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

AGRI-utskottet, EMPL-utskottet

- Uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (2012/2323(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: AFCO, DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2023 maj 2013.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy