Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

6. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De Commissie PECH heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Corrigendum ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 22 november 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid