Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят посочва, че от приключването на априлската сесия насам, той е подписал, заедно с председателя на Съвета, следния акт, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Председателят посочва също така, че в рамките на текущата месечна сесия, заедно с председателя на Съвета, ще пристъпи към подписването следните актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, и относно информация за действията, свързани с тези дейности (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност