Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpił – od czasu przerwania sesji w kwietniu – do podpisania następującego aktu przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Przewodniczący zaznaczył ponadto, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w czasie bieżącej sesji do podpisania następujących aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności