Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000016/2013) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията DEVE, към Комисията: Макрорегионална стратегия за Алпите (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Постоянна схема на Съюза за преместването на лица на доброволен принцип (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) зададен от Daniel Caspary и Paweł Zalewski, от името на групата PPE, David Martin и Bernd Lange, от името на групата S&D, Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, и Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Съвместимост на двустранните инвестиционни споразумения с правото на ЕС (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, Carlo Casini, от името на комисията AFCO, към Съвета: Прилагане на Стокхолмската програма и на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, Carlo Casini, от името на комисията AFCO, към Комисията: Прилагане на Стокхолмската програма и на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Бъдещи законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС) (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Правна информация - Политика за поверителност