Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000016/2013) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Προαιρετικό ενωσιακό μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) που κατέθεσαν οι Daniel Caspary και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η συμβατότητα διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τη νομοθεσία της ΕΕ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για εξαιρέσεις στα δικαιώματα δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου