Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

– (O-000016/2013), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Makroregionálna stratégia pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013), ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Program Únie týkajúci sa dobrovoľného trvalého presídlenia (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013), ktorú položili Daniel Caspary a Paweł Zalewski v mene skupiny PPE, David Martin a Bernd Lange v mene skupiny S&D, Silvana Koch-Mehrin v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, a Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Súlad bilaterálnych investičných dohôd (BID) s právom EÚ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne, v mene výboru JURI, Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Luigi Berlinguer v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnutých (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne, v mene výboru JURI, Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, Carlo Casini, v mene výboru AFCO, pre Radu: Implementácia Štokholmského programu a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne, v mene výboru JURI, Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, Carlo Casini, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Implementácia Štokholmského programu a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013), ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa EMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia