Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000016/2013) från Danuta Maria Hübner, för utskottet DEVE, till kommissionen: En makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Frivilligt permanent EU-system för omplacering (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) från Daniel Caspary och Paweł Zalewski för PPE-gruppen, David Martin och Bernd Lange för S&D-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, och Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Förenlighet mellan bilaterala investeringsavtal och EU-rätten (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: WIPO-fördraget om undantag i upphovsrättslagarna till förmån för synskadade personer (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, Carlo Casini, för utskottet AFCO, till rådet: Genomförandet av Stockholmsprogrammet och området för frihet, säkerhet och rättvisa (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, Carlo Casini, för utskottet AFCO, till kommissionen: Genomförandet av Stockholmsprogrammet och området för frihet, säkerhet och rättvisa (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Kommande lagstiftningsförslag om EMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy