Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

- Доклад относно хартата на ЕС: норми за свободата на медиите в Европа (2011/2246(INI)) - LIBE - Докладчик: Renate Weber (A7-0117/2013)

- *Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно помощта от Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - ITRE - Докладчик: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - ITRE - Докладчик: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - INTA - Докладчик: David Martin (A7-0122/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - INTA - Докладчик: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***IДоклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - JURI - FEMM - Докладчик: Antonio López-Istúriz White - Докладчик: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - ENVI - Докладчик: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Доклад относно правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (2012/2255(INI)) - FEMM - Докладчик: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Доклад относно програмата за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (2012/2234(INI)) - EMPL - Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- *Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - AFCO - Докладчик: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2012/2306(INI)) - ECON - Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - PECH - Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Доклад относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз (2012/2100(INI)) - REGI - Докладчик: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Габриеле Албертини (2012/2240(IMM)) - JURI - Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - INTA - Докладчик: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Доклад относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане: как да се освободи потенциалът на ЕС за икономически растеж (2013/2025(INI)) - ECON - Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- Препоръка относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - CULT - Докладчик: Doris Pack (A7-0156/2013)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването за предоставяне на обща рамка за засилено сътрудничество (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - TRAN - Докладчик: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Спирос Данелис (I) (2013/2014(IMM)) - JURI - Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Спирос Данелис (II) (2013/2028(IMM)) - JURI - Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Доклад относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (2013/2060(INI)) - ECON - Докладчик: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - TRAN - Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) по отношение на срока на неговото прилагане (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - IMCO - Докладчик: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Доклад относно ролята на ЕС за насърчаването на по-широко трансатлантическо партньорство (2012/2287(INI)) - AFET - Докладчик: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- *Трета проектопрепоръка относно проекта за протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - AFCO - Докладчик: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini Niccolò Rinaldi. Предложение за резолюция относно бягството на младежи от домовете им (B7-0185/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

Правна информация - Политика за поверителност