Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z parlamentních výborů:

- Zpráva o Chartě EU: standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU (2011/2246(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím. (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - výbor JURI - výbor FEMM - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White - Zpravodajka: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Zpráva o právech žen v přistupujících balkánských zemích (2012/2255(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Zpráva o Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (2012/2234(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Zpráva o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2012/2306(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Zpráva o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti v Evropské unii (2012/2100(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Gabriele Albertini (2012/2240(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Zpráva o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (2013/2025(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - výbor CULT - Zpravodajka: Doris Pack (A7-0156/2013)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Spyros Danellis zbaven imunity (I) (2013/2014(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Spyros Danellis zbaven imunity (2013/2028(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Zpráva o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2013/2060(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o některých aspektech leteckých služeb (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Zpráva o úloze EU při prosazování širšího transatlantického partnerství (2012/2287(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- *Návrh zprávy o návrhu protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) od poslanců návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini a Niccolò Rinaldi. Návrh usnesení o útěcích mladistvých osob z domova (B7-0185/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí