Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- Έκθεση σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (2011/2246(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη στήριξη της Ένωσης για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97 που αναστέλλει προσωρινά τη συμμετοχή της Ένωσης του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - επιτροπή JURI - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White - Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες (2012/2255(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Έκθεση σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις (2012/2234(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2012/2306(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Έκθεση σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012/2100(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Gabriele Albertini (2012/2240(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ (2013/2025(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ/Ευρατόμ) αριθ. 354/83, σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Σπύρου Δανέλλη (Ι) (2013/2014(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Σπύρου Δανέλλη (ΙΙ) (2013/2028(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (2013/2060(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) όσον αφορά την ημερομηνία της εφαρμογής του (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης (2012/2287(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (Άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini και Niccolò Rinaldi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την φυγή των εφήβων από το σπίτι τους (B7-0185/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου