Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 20. mai 2013 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) parlamendikomisjonid:

- Raport ELi harta ja ühesuguste tingimuste kohta meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis (2011/2246(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/97 ajutiselt antud üldiste tariifsete soodustuste peatamine (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on Euroopa Liit, seotud finantsvastutuse kindlaksmääramise raamistik (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - JURI komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White - Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude turulelaskmisega (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Raport naiste õiguste kohta ühinevates Balkani riikides (2012/2255(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Raport piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava kohta (2012/2234(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2012/2306(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Raport Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate kohta (2012/2100(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Raport Gabriele Albertini puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2012/2240(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Raport iga-aastase maksuraporti ja ELi potentsiaali ärakasutamise kohta majanduskasvu edendamiseks (2013/2025(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ/Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb Euroopa institutsioonide ajalooliste arhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikooli Instituudile (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - CULT komisjon - Raportöör: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahelise lepingu, millega luuakse tõhustatud koostöö üldine raamistik, sõlmimise kohta (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Raport Spyros Danellise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Raport Spyros Danellise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (II) (2013/2028(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Raport maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta (2013/2060(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Raport ELi rolli kohta laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel (2012/2287(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Raporti projekt, mis käsitleb protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöör: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini ja Niccolò Rinaldi. Resolutsiooni ettepanek: Kodunt põgenevad noorukid (B7-0185/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika