Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie Karty praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (2011/2246(INI)) - Komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Renate Weber (A7-0117/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych realizowanych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia jest stroną (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - Komisja JURI - Komisja FEMM - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White - Sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE (2012/2255(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Sprawozdanie w sprawie planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur (2012/2234(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - Komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2012/2306(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Sprawozdanie w sprawie regionalnych strategii na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej (2012/2100(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Gabriele Albertiniego (2012/2240(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał UE w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego (2013/2025(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - Komisja CULT - Sprawozdawczyni: Doris Pack (A7-0156/2013)

- ***Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - Komisja TRAN - Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Spyrosa Danellisa (I) (2013/2014(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Spyrosa Danellisa (II) (2013/2028(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Sprawozdanie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (2013/2060(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - Komisja TRAN - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Sprawozdanie na temat roli UE w promowaniu szerszego partnerstwa transatlantyckiego (2012/2287(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie projektu protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - Komisja AFCO - Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini i Niccolò Rinaldi. Projekt rezolucji w sprawie ucieczek z domu wśród młodzieży (B7-0185/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności