Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

– Správa o charte EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ (2011/2246(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Renate Weber (A7-0117/2013)

– * Správa k návrhu nariadenia Rady o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Giles Chichester (A7-0119/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Ivo Belet (A7-0121/2013)

– ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A7-0122/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - výbor JURI - výbor FEMM - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White - Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

– Správa Práva žien v prístupových krajinách Balkánu (2012/2255(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

– Správa o programe pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (2012/2234(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajca: Carlo Casini (A7-0138/2013)

– Správa k výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže (2012/2306(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

– Správa Regionálne stratégie pre priemyselné oblasti v Európskej únii (2012/2100(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Gabrieleho Albertiniho (2012/2240(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

– Správa o výročnej správe o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast (2013/2025(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

– *** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 354/83 v súvislosti s ukladaním historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Doris Pack (A7-0156/2013)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Spyrosa Danellisa (I) (2013/2014(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Spyrosa Danellisa (II) (2013/2028(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

– Správa o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (2013/2060(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou Srílanskej demokratickej socialistickej republiky (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

– *** I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

– Správa o úlohe EÚ v podpore širšieho transatlantického partnerstva (2012/2287(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

– *Správa o návrhu protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - výbor AFCO - Spravodajca: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku):

– Susy De Martini, Cristiana Muscardini a Niccolò Rinaldi. Návrh uznesenia o úteku dospievajúcich z domu (B7-0185/2013)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia