Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

15. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през май 2013 г. (PE 510.028/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Общо разискване - Банков съюз - Единен надзорен механизъм (точки 75 и 76 от проекта на дневен ред):

Изказа се: Marianne Thyssen, от името на групата PPE, с искане гласуването на внесените предложения за изменения към двата доклада да бъде проведено в сряда.

Парламентът одобрява искането.


Rapport Carlo Casini (A7-0138/2013) (точка 123 от проекта на дневен ред):

Изказаха се: John Stuart Agnew, от името на групата EFD, с искане за връщане на доклада за ново разглеждане в комисия (член 175 от Правилника за дейността), Francesco Enrico Speroni, в подкрепа на това искане, и Rafał Trzaskowski, който изразява мнение против искането.

Парламентът отхвърли искането.

Сряда и четвъртък:

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, с искане Herman Van Rompuy, Председател на Европейския съвет, да бъде поканен да се отчете пред Парламента за резултатите от Европейския съвет от 22 май 2013 г. (Председателят потвърждава, че искането ще му бъде предадено).

Правна информация - Политика за поверителност