Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

15. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου 2013 (PE 510.028/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Κοινή συζήτηση – Τραπεζική ένωση – Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (σημεία 75 και 76 PDOJ):

Παρεμβαίνει: Η Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να ζητήσει να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη η ψηφοφορία επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν στις δύο εκθέσεις.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.


Έκθεση Carlo Casini (A7-0138/2013) (σημείο 123 PDOJ):

Παρεμβαίνουν : Ο John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για να ζητήσει να αναπεμφθεί η έκθεση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ο Francesco Enrico Speroni, για να υποστηρίξει την εν λόγω αίτηση, και ο Rafał Trzaskowski για να αντιταχθεί στην αίτηση.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση αυτή.

Τετάρτη και Πέμπτη:

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, ο οποίος ζητεί να προσκληθεί την Πέμπτη ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να παρουσιάσει ενώπιον του Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 (Ο Πρόεδρος τον διαβεβαιώνει ότι θα διαβιβαστεί η αίτησή του).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου