Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0135/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0135/2013

Συζήτηση :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0201

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

16. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας [2012/2259(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Ο Herbert Reul παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Yannick Jadot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Zofija Mazej Kukovič (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Raül Romeva i Rueda και Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Zofija Mazej Kukovič και Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Fiona Hall, και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Herbert Reul.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου