Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2013

Συζήτηση :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

17. Υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Justas Vincas Paleckis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Eva Lichtenberger (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira και Gabriel Mato Adrover.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου