Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2545(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000021/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2013 (B7-0119/2013)

Συζήτηση :

PV 20/05/2013 - 18
CRE 20/05/2013 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

18. Μόνιμο ενωσιακό πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000021/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Προαιρετικό ενωσιακό μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Η Kinga Göncz (αναπλ. συντάκτρια) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Véronique Mathieu Houillon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberta Metsola, Claude Moraes, Γεώργιος Παπανικολάου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franz Obermayr και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου