Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Γεώργιος Τούσσας, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš και Csaba Sándor Tabajdi.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου