Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Тълкуване на Правилника за дейността
 5.Състав на комисиите
 6.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 7.Избиране на новия омбудсман (оповестяване на кандидатурите)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 9.Изявления на председателството
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Петиции
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (разискване)
 17.Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони ***I (разискване)
 18.Постоянна схема на доброволен принцип за преместване на равнището на Съюза (разискване)
 19.Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (консултация) * - Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (одобрение) *** (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (кратко представяне)
 22.Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в EС (кратко представяне)
 23.Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (кратко представяне)
 24.Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (кратко представяне)
 25.Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (182 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (207 kb)    
 
Протокол (246 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност