Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 210k
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Ερμηνεία του Κανονισμού
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 7.Εκλογή νέου Διαμεσολαβητή (ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Αναφορές
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (συζήτηση)
 17.Υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)
 18.Μόνιμο ενωσιακό πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης (συζήτηση)
 19.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) * - Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) *** (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 22.Χάρτης της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (σύντομη παρουσίαση)
 24.Επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις (σύντομη παρουσίαση)
 25.Περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας ανακοίνωσαν τον ορισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως βουλευτών της Claudette Abela Baldacchino σε αντικατάσταση του Louis Grech, της Marlene Mizzi σε αντικατάσταση του Edward Scicluna, και της Roberta Metsola σε αντικατάσταση του Simon Busuttil.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση του ορισμού των Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi και Roberta Metsola ως βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από 25 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi και Roberta Metsola καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας ανακοίνωσαν την εκλογή της Debora Serracchiani ως προέδρου της περιφέρειας Friuli-Venezia Giulia, και τον ορισμό ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Franco Frigo σε αντικατάστασή της, με ισχύ από 7 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της Debora Serracchiani, και λαμβάνει γνώση του ορισμού του Franco Frigo ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ την ίδια ημερομηνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Franco Frigo καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 156, παράγραφος 6 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

"Μετά από πρόταση του Προέδρου, προφορική τροπολογία ή οποιαδήποτε άλλη προφορική τροποποίηση εξομοιώνεται με τροπολογία η οποία δεν έχει διανεμηθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εάν ο Πρόεδρος την κρίνει παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 3 και εάν δεν εκφρασθεί αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 6, τίθεται σε ψηφοφορία με βάση την καθορισμένη σειρά ψηφοφορίας.

Σε επιτροπή, ο αριθμός των ψήφων που απαιτούνται για την διατύπωση αντίρρησης σε παρόμοια τροπολογία ή τροποποίηση καθορίζεται, με βάση το άρθρο 196 κατ' αναλογίαν των διατάξεων που εφαρμόζονται στην Ολομέλεια, με στρογγυλοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό."

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία (άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού) μέχρι την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, Τρίτη 21 Μαΐου 2013., η ερμηνεία θα θεωρηθεί εγκριθείσα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα τεθεί σε ψηφοφορία του Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

- Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Roberta Metsola

- Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες : Roberta Metsola

- επιτροπή PETI: Roberta Metsola.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Νοεμβρίου 2012 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.


7. Εκλογή νέου Διαμεσολαβητή (ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου έπρεπε να υποβληθούν το αργότερο στις 8 Μαΐου 2013 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2013).

Εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν οκτώ υποψηφιότητες. Από την εξέτασή τους προκύπτει ότι έξι υποψήφιοι πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια, κατά αλφαβητική σειρά οι εξής:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt, και

- Francesco Enrico Speroni.

Οι φάκελοι αυτών των έξι υποψηφιοτήτων θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Αναφορών μόλις είναι διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η Επιτροπή Αναφορών θα διοργανώσει ακρόασεις των υποψηφίων στις 18 Ιουνίου 2013, τις οποίες θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι βουλευτές.

Η Ολομέλεια θα προβεί στην εκλογή νέου Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουλίου.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπέγραψε, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την διακοπή της Συνόδου του Απριλίου, στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί επιπλέον ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου Συνόδου, τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία :

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου προς τον κινέζο αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Chen Guangcheng και προς την οικογένειά του, οι οποίοι έπεσαν θύματα βιαιοπραγιών και παρενόχλησης.

Ο Πρόεδρος εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου προς την Υπουργό Κοινωνικής Ένταξης της Ιταλίας Cécile Kyenge, η οποία έγινε στόχος προσβλητικών σχολίων του Mario Borghezio, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του προς το ιταλικό ραδιόφωνο.


10. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000016/2013) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Προαιρετικό ενωσιακό μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) που κατέθεσαν οι Daniel Caspary και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η συμβατότητα διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τη νομοθεσία της ΕΕ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για εξαιρέσεις στα δικαιώματα δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 25 Απριλίου 2013.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (αριθ. 1985/2012)· Serafina Fancello (3 υπογραφές) (αριθ. 0301/2013)· Giuseppina Calabrò (Comitato no discarica misterbianco) (αριθ. 0302/2013)· García Guillem Manso (5 υπογραφές) (αριθ. 0303/2013)· Lorenzo Fontana (αριθ. 0304/2013)· Isriela Bushkola (αριθ. 0305/2013)· Carlo Edoardo Zaneboni (αριθ. 0306/2013)· Karen Baker (αριθ. 0307/2013)· Gerhart Till (αριθ. 0308/2013)· Ismailova Samira Patzer (European congress of Azerbaijanis) (αριθ. 0309/2013)· Albert Stocker (αριθ. 0310/2013)· Elinor Tăciulescu (αριθ. 0311/2013)· Kapka Panayotova (Center for independent living) (19 υπογραφές) (αριθ. 0312/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0313/2013)· Slavi Binev (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) (αριθ. 0314/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0315/2013)· Jean Claude Barone (αριθ. 0316/2013)· Ovgum Aki (465 υπογραφές) (αριθ. 0317/2013)· Poulos Savvas (αριθ. 0318/2013)· Alessandro Ciambrone (Associazione albergatori e ristoratori del litorale domitio) (αριθ. 0319/2013)· Halina Messerschmidt (Stowarzyszenie „dla Dźwierzut”) (αριθ. 0320/2013)· Jesús Fof Lacuna (αριθ. 0321/2013)· Pasquale Raia (Legambiente campania O.N.L.U.S.) (2 υπογραφές) (αριθ. 0322/2013)· Pentti Juhani Palokari (αριθ. 0323/2013)· Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (αριθ. 0324/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0325/2013)· Ulf Olsson (αριθ. 0326/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0327/2013)· David Reiling (αριθ. 0328/2013)· Barbara Ngo (αριθ. 0329/2013)· Markus Weiler (αριθ. 0330/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0331/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0332/2013)· Christopher Scott-Wilson (αριθ. 0333/2013)· Hermit Dave (αριθ. 0334/2013)· Jenny Olivera (αριθ. 0335/2013)· (απόρρητο όνομα) (303 υπογραφές) (αριθ. 0336/2013)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 0337/2013)· Khaled Tebbi (αριθ. 0338/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0339/2013)· Francesco Zangari (αριθ. 0340/2013)· Alessandro Treffiletti (αριθ. 0341/2013)· Matthew Robinson (αριθ. 0342/2013)· Rosa Lavarello (αριθ. 0343/2013)· Philippe Tailledumier (αριθ. 0344/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0345/2013)· Gaetano Cortese (αριθ. 0346/2013)· Ana Martins (αριθ. 0347/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0348/2013)· Tommy Dignan (αριθ. 0349/2013)· Kenneth A. Lucas (αριθ. 0350/2013)· Cesario Giotta (αριθ. 0351/2013)· Arthur Hohler (The British Community Committee) (αριθ. 0352/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0353/2013)· Gael Drillon (αριθ. 0354/2013)· Bruno Terriou (αριθ. 0355/2013)·

Στις 30 Απριλίου 2013.

Sokol Hasani (αριθ. 0356/2013)· Andrés Márquez Vázquez (αριθ. 0357/2013)· Minas Argyrou (αριθ. 0358/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0359/2013)· Sergi Farre Moll (αριθ. 0360/2013)· Andrés Márquez Vázquez (αριθ. 0361/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0362/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0363/2013)· Karl-Heinz Niwek (αριθ. 0364/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0365/2013)· Loredana Papotto (αριθ. 0366/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0367/2013)· Jacek Jarmasz (αριθ. 0368/2013)· Luigi Caracausi (αριθ. 0369/2013)· Gerbrand van der Koogh (αριθ. 0370/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0371/2013)· Gaspar Petru (αριθ. 0372/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0373/2013)· Miquel Torra Pares (αριθ. 0374/2013)· Luisella Bussetti (αριθ. 0375/2013)· Ángel Aparicio López (αριθ. 0376/2013)· Giovanni Merolla (αριθ. 0377/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0378/2013)· Alexandre Safdari Sakyani (αριθ. 0379/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0380/2013)· Corobana Cristinel (αριθ. 0381/2013)· Vitor Manuel Monteiro Seco (αριθ. 0382/2013)· Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (αριθ. 0383/2013)· Andreas Radicke (αριθ. 0384/2013)· Maria Lidia Alves Valente (αριθ. 0385/2013)· Clarenhof GbR Gut (αριθ. 0386/2013)· Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (αριθ. 0387/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0388/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0389/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0390/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0391/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0392/2013)·

Στις 14 Μαΐου 2013.

Fergus Thomson (750 υπογραφές) (αριθ. 0393/2013)· Anne Hohn (2 υπογραφές) (αριθ. 0394/2013)· Christa Engler (αριθ. 0395/2013)· Gunter Blomacher (αριθ. 0396/2013)· Sabine Schulte (αριθ. 0397/2013)· Mirko Hörtels (αριθ. 0398/2013)· Regine Finsterbusch (αριθ. 0399/2013)· Anton Butz (αριθ. 0400/2013)· Alexander Sohmann (αριθ. 0401/2013)· Erhard Becker (αριθ. 0402/2013)· Michael Otten (αριθ. 0403/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0404/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0405/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0406/2013)· Roland Brendler (αριθ. 0407/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0408/2013)· Robin Ehl (αριθ. 0409/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0410/2013)· Ludwig Bühlmeier (αριθ. 0411/2013)· Jutta Donner (αριθ. 0412/2013)· Júlia K. Sokolová (αριθ. 0413/2013)· Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (αριθ. 0414/2013)· František Milota (αριθ. 0415/2013)· Raivo Paala (3 υπογραφές) (αριθ. 0416/2013)· Vera Petkanchin (αριθ. 0417/2013)· Mikhail Georgiev (αριθ. 0418/2013)· Mauno Huovinen (αριθ. 0419/2013)· Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 υπογραφές) (αριθ. 0420/2013)· Eimantas Pranauskas (αριθ. 0421/2013)· Martin Rother (αριθ. 0422/2013)· Jan Ruppenthal (αριθ. 0423/2013)· Wolfgang Molinari (αριθ. 0424/2013)· Franz Schmid (αριθ. 0425/2013)· Sunke Janssen (αριθ. 0426/2013)· Birgit Haushahn (αριθ. 0427/2013)· Michael Bauschke (αριθ. 0428/2013)· Felicitas Hoster (αριθ. 0429/2013)· Jorge Barredo (Unión española fotovoltaica - UNEF) (αριθ. 0430/2013)· Mauro Giorgini (αριθ. 0431/2013)· Matteo La Cara (αριθ. 0432/2013)· Matteo La Cara (αριθ. 0433/2013)· Liane Bader (αριθ. 0434/2013)· László Kenderesi (αριθ. 0435/2013)· Alexandre Safdari Sakyani (αριθ. 0436/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0437/2013)· David Kent (αριθ. 0438/2013)· Anna Vendrell Coll (αριθ. 0439/2013)· Flavio Miccono (I.P.A.) (αριθ. 0440/2013)· Bedri Morgul (αριθ. 0441/2013)· Cristinel Corobană (αριθ. 0442/2013)· Ursuleac Oliviana (αριθ. 0443/2013)· Daniel McCarthy (αριθ. 0444/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0445/2013)· Maurizio Aversa (αριθ. 0446/2013)· Paul Zahra (αριθ. 0447/2013)· Risto Leppänen (αριθ. 0448/2013)· Leonardo Hipólito Asanza (αριθ. 0449/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0450/2013)· Patrice Beaumont (αριθ. 0451/2013)· Gheorghe Ionel (αριθ. 0452/2013).


13. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))·

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))·

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))·

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 και DEC 07/2013.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε το σχέδιο που υπέβαλε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων INF 1/2013 και αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή την πρότασή του σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 και V/AB-04/A/13·

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Δικαστήριο γνωστοποιεί στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή την πρότασή του σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων 1/2013.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- Έκθεση σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (2011/2246(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη στήριξη της Ένωσης για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97 που αναστέλλει προσωρινά τη συμμετοχή της Ένωσης του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - επιτροπή JURI - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White - Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες (2012/2255(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Έκθεση σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις (2012/2234(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2012/2306(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Έκθεση σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012/2100(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Gabriele Albertini (2012/2240(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ (2013/2025(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ/Ευρατόμ) αριθ. 354/83, σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Σπύρου Δανέλλη (Ι) (2013/2014(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Σπύρου Δανέλλη (ΙΙ) (2013/2028(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (2013/2060(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) όσον αφορά την ημερομηνία της εφαρμογής του (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης (2012/2287(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (Άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini και Niccolò Rinaldi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την φυγή των εφήβων από το σπίτι τους (B7-0185/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου 2013 (PE 510.028/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Κοινή συζήτηση – Τραπεζική ένωση – Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (σημεία 75 και 76 PDOJ):

Παρεμβαίνει: Η Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να ζητήσει να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη η ψηφοφορία επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν στις δύο εκθέσεις.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.


Έκθεση Carlo Casini (A7-0138/2013) (σημείο 123 PDOJ):

Παρεμβαίνουν : Ο John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για να ζητήσει να αναπεμφθεί η έκθεση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ο Francesco Enrico Speroni, για να υποστηρίξει την εν λόγω αίτηση, και ο Rafał Trzaskowski για να αντιταχθεί στην αίτηση.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση αυτή.

Τετάρτη και Πέμπτη:

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, ο οποίος ζητεί να προσκληθεί την Πέμπτη ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να παρουσιάσει ενώπιον του Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 (Ο Πρόεδρος τον διαβεβαιώνει ότι θα διαβιβαστεί η αίτησή του).


16. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας [2012/2259(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Ο Herbert Reul παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Yannick Jadot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Zofija Mazej Kukovič (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Raül Romeva i Rueda και Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Zofija Mazej Kukovič και Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Fiona Hall, και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Herbert Reul.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


17. Υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Justas Vincas Paleckis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Eva Lichtenberger (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira και Gabriel Mato Adrover.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


18. Μόνιμο ενωσιακό πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000021/2013) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Προαιρετικό ενωσιακό μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Η Kinga Göncz (αναπλ. συντάκτρια) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Véronique Mathieu Houillon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberta Metsola, Claude Moraes, Γεώργιος Παπανικολάου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franz Obermayr και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) * - Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) *** (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (Άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκαλέσει Συνέλευση για την προσθήκη Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Ο Andrew Duff παρουσιάζει την έκθεσή του και τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Zuzana Brzobohatá, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Andrew Duff.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013 και σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Γεώργιος Τούσσας, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš και Csaba Sándor Tabajdi.


21. Δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες [2012/2255(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Η Marije Cornelissen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan και Sergio Gaetano Cofferati.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


22. Χάρτης της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ [2011/2246(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0117/2013)

Η Renate Weber προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă και Rui Tavares.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


23. Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων [2012/2132(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Ο Piotr Borys προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπανικολάου, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013.


24. Επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις [2012/2234(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Η Ria Oomen-Ruijten προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


25. Περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2012/2100(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jens Geier (A7-0145/2013)

Ο Jens Geier προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye", Claudio Morganti και João Ferreira.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 510.028/OJMA).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.05.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου