Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 164k
Esmaspäev, 20. mai 2013 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Kodukorra tõlgendamine
 5.Parlamendi komisjonide koosseis
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Uue ombudsmani valimine (kandidaatide teatavakstegemine)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 9.Presidentuuri deklaratsioonid
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Petitsioonid
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (arutelu)
 17.Avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uurimise ja tootmise ohutus ***I (arutelu)
 18.Vabatahtlik alaline liidu ümberasustamiskava (arutelu)
 19.Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * - Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (nõusolek) *** (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Naiste õigused ühinevates Balkani riikides (lühiettekanne)
 22.ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis (lühiettekanne)
 23.Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (lühiettekanne)
 24.Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava (lühiettekanne)
 25.Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlikud strateegiad (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


EUROOPA PARLAMENT

2013–2014 ISTUNGJÄRK

20.–23. mai 2013 istungid

STRASBOURG

PROTOKOLL

ESMASPÄEV, 20. MAI 2013

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Parlamendi koosseis

Malta pädevad ametiasutused on teatanud Claudette Abela Baldacchino valimisest Euroopa Parlamenti Louis Grechi asemel, Marlene Mizzi valimisest Edward Scicluna asemel ja Roberta Metsola valimisest Simon Busuttili asemel.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi ja Roberta Metsola valimise Euroopa Parlamendi liikmeteks alates 25. aprillist 2013.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi ja Roberta Metsola vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Debora Serracchiani valimisest Friuli-Venezia Giulia presidendiks ja Franco Frigo valimisest Euroopa Parlamenti tema asemel alates 7. maist 2013.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament Debora Serracchiani koha vabaksjäämist ja võttis teadmiseks Franco Frigo valimise Euroopa Parlamenti alates sellest kuupäevast.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Franco Frigo vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 156 lõike 6 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti.

„Presidendi ettepanekul käsitletakse suulist muudatusettepanekut või igat muud suulist muudatust samamoodi kui muudatusettepanekut, mis ei ole välja jagatud kõigis ametlikes keeltes. Kui president leiab, et see on artikli 157 lõike 3 kohaselt vastuvõetav, ja välja arvatud juhul kui sellele ollakse vastu artikli 156 lõike 6 kohaselt, pannakse see hääletusele vastavalt ettenähtud hääletuse järjekorrale.

Parlamendikomisjonis määratakse sellise muudatusettepaneku või muudatuse hääletusele panemise vastu olemiseks vajalik häälte arv kindlaks artikli 196 alusel proportsionaalselt täiskogus kohaldatavaga ning vajaduse korral ümardatakse see arv järgmise suurema täisarvuni.

Kui enne järgmise päeva, teisipäeva, 21. mai 2013. aasta istungi avamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 211 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


5. Parlamendi komisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- LIBE komisjon: Roberta Metsola

- CRIM erikomisjon: Roberta Metsola

- PETI komisjon: Roberta Metsola.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


6. Parandus (kodukorra artikkel 216)

PECH komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) 22. novembril 2012. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


7. Uue ombudsmani valimine (kandidaatide teatavakstegemine)

Parlamendi president tuletas meelde, et Euroopa Ombudsmani ametikohale ülejäänud ametiajaks tuli esitada kandidaadid hiljemalt 8. maiks 2013 (15.4.2013protokoll punkt 7).

Selleks tähtpäevaks esitati kaheksa kandidaati. Kohaldatavatele kriteeriumidele vastab kuus kandidaati, kes on tähestikulises järjestuses järgmised:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt ja

- Francesco Enrico Speroni.

Need kuus kandidatuuri edastatakse petitsioonikomisjonile, kui dokumendid on kõikides ametlikes keeltes kättesaadavad. Petitsioonikomisjon korraldab 18. juunil 2013. aastal asjast huvitatute jaoks kuulamised, mis on avatud kõigile parlamendiliikmetele.

Täiskogu valib uue Euroopa Ombudsmani juulikuu osaistungjärgul.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

Parlamendi president teatas, et pärast aprilli osaistungjärgu katkestamist on ta koos nõukogu eesistujaga alla kirjutanud järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Lisaks teatas president, et käimasoleva osaistungjärgu ajal kavatseb ta koos nõukogu eesistujaga alla kirjutada järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1528/2007 seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade ja riikide loetelust (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta, direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 – 2011/0360(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 280/2004/EÜ (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ning nimetatud tegevustest tulenevate meetmetega seotud teabe kohta (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Presidentuuri deklaratsioonid

Parlamendi president väljendas parlamendi solidaarsust Hiina inimõigusaktivisti Chen Guangchengi ja tema perekonnaga, kes on füüsilise vägivalla ja ahistamise ohvrid.

President väljendas parlamendi solidaarsust ka Itaalia integratsiooniministri Cécile Kyengega, kelle kohta tegi parlamendiliige Mario Borghezio ühes äsjases Itaalia raadio intervjuus solvavaid märkusi.


10. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Islandi Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb Euroopa majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel;

- Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtu leping.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000016/2013), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner DEVE komisjoni nimel komisjonile: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013),

- (O-000021/2013), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Vabatahtlik alaline liidu ümberasustamiskava (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013),

- (O-000043/2013), mille esitas(id) Daniel Caspary ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel, David Martin ja Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Kahepoolsete investeerimislepingute kooskõla ELi õigusega (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013),

- (O-000045/2013), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel, Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Luigi Berlinguer fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: WIPO leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013),

- (O-000046/2013), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel, Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel ja Carlo Casini AFCO komisjoni nimel nõukogule: Stockholmi programmi rakendamine ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013),

- (O-000047/2013), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel, Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel ja Carlo Casini AFCO komisjoni nimel komisjonile: Stockholmi programmi rakendamine ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013),

- (O-000060/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

25. aprill 2013.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (nr 1985/2012); Serafina Fancello (3 allkirja) (nr 0301/2013); Giuseppina Calabrò (COMITATO NO DISCARICA MISTERBIANCO) (nr 0302/2013); García Guillem Manso (5 allkirja) (nr 0303/2013); Lorenzo Fontana (nr 0304/2013); Isriela Bushkola (nr 0305/2013); Carlo Edoardo Zaneboni (nr 0306/2013); Karen Baker (nr 0307/2013); Gerhart Till (nr 0308/2013); Ismailova Samira Patzer (EUROPEAN CONGRESS OF AZERBAIJANIS ) (nr 0309/2013); Albert Stocker (nr 0310/2013); Elinor Tăciulescu (nr 0311/2013); Kapka Panayotova (CENTER FOR INDEPENDENT LIVING) (19 allkirja) (nr 0312/2013); (nimi salastatud) (nr 0313/2013); Slavi Binev (Euroopa Parlament) (nr 0314/2013); (nimi salastatud) (nr 0315/2013); Jean Claude Barone (nr 0316/2013); Ovgum Aki (465 allkirja) (nr 0317/2013); Poulos Savvas (nr 0318/2013); Alessandro Ciambrone (ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E RISTORATORI DEL LITORALE DOMITIO) (nr 0319/2013); Halina Messerschmidt (ASSOCIATION "DLA DZWIERZUT") (nr 0320/2013); Jesús Fof Lacuna (nr 0321/2013); Pasquale Raia (LEGAMBIENTE CAMPANIA O.N.L.U.S.) (2 allkirja) (nr 0322/2013); Pentti Juhani Palokari (nr 0323/2013); Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (nr 0324/2013); (nimi salastatud) (nr 0325/2013); Ulf Olsson (nr 0326/2013); (nimi salastatud) (nr 0327/2013); David Reiling (nr 0328/2013); Barbara Ngo (nr 0329/2013); Markus Weiler (nr 0330/2013); (nimi salastatud) (nr 0331/2013); (nimi salastatud) (nr 0332/2013); Christopher Scott-Wilson (nr 0333/2013); Hermit Dave (nr 0334/2013); Jenny Olivera (nr 0335/2013); (nimi salastatud) (303 allkirja) (nr 0336/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 0337/2013); Khaled Tebbi (nr 0338/2013); (nimi salastatud) (nr 0339/2013); Francesco Zangari (nr 0340/2013); Alessandro Treffiletti (nr 0341/2013); Matthew Robinson (nr 0342/2013); Rosa Lavarello (nr 0343/2013); Philippe Tailledumier (nr 0344/2013); (nimi salastatud) (nr 0345/2013); Gaetano Cortese (nr 0346/2013); Ana Martins (nr 0347/2013); (nimi salastatud) (nr 0348/2013); Tommy Dignan (nr 0349/2013); Kenneth A. Lucas (nr 0350/2013); Cesario Giotta (nr 0351/2013); Arthur Hohler (The British Community Committee) (nr 0352/2013); (nimi salastatud) (nr 0353/2013); Gael Drillon (nr 0354/2013); Bruno Terriou (nr 0355/2013);

30. aprill 2013.

Sokol Hasani (nr 0356/2013); Andrés Márquez Vázquez (nr 0357/2013); Minas Argyrou (nr 0358/2013); (nimi salastatud) (nr 0359/2013); Sergi Farre Moll (nr 0360/2013); Andrés Márquez Vázquez (nr 0361/2013); (nimi salastatud) (nr 0362/2013); (nimi salastatud) (nr 0363/2013); Karl-Heinz Niwek (nr 0364/2013); (nimi salastatud) (nr 0365/2013); Loredana Papotto (nr 0366/2013); (nimi salastatud) (nr 0367/2013); Jacek Jarmasz (nr 0368/2013); Luigi Caracausi (nr 0369/2013); Gerbrand van der Koogh (nr 0370/2013); (nimi salastatud) (nr 0371/2013); Gaspar Petru (nr 0372/2013); (nimi salastatud) (nr 0373/2013); Miquel Torra Pares (nr 0374/2013); Luisella Bussetti (nr 0375/2013); Ángel Aparicio López (nr 0376/2013); Giovanni Merolla (nr 0377/2013); (nimi salastatud) (nr 0378/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nr 0379/2013); (nimi salastatud) (nr 0380/2013); Corobana Cristinel (nr 0381/2013); Vitor Manuel Monteiro Seco (nr 0382/2013); Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (nr 0383/2013); Andreas Radicke (nr 0384/2013); Maria Lidia Alves Valente (nr 0385/2013); Clarenhof GbR Gut (nr 0386/2013); Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (nr 0387/2013); (nimi salastatud) (nr 0388/2013); (nimi salastatud) (nr 0389/2013); (nimi salastatud) (nr 0390/2013); (nimi salastatud) (nr 0391/2013); (nimi salastatud) (nr 0392/2013);

14. mai 2013.

Fergus Thomson (750 allkirja) (nr 0393/2013); Anne Hohn (2 allkirja) (nr 0394/2013); Christa Engler (nr 0395/2013); Gunter Blomacher (nr 0396/2013); Sabine Schulte (nr 0397/2013); Mirko Hörtels (nr 0398/2013); Regine Finsterbusch (nr 0399/2013); Anton Butz (nr 0400/2013); Alexander Sohmann (nr 0401/2013); Erhard Becker (nr 0402/2013); Michael Otten (nr 0403/2013); (nimi salastatud) (nr 0404/2013); (nimi salastatud) (nr 0405/2013); (nimi salastatud) (nr 0406/2013); Roland Brendler (nr 0407/2013); (nimi salastatud) (nr 0408/2013); Robin Ehl (nr 0409/2013); (nimi salastatud) (nr 0410/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0411/2013); Jutta Donner (nr 0412/2013); Júlia K. Sokolová (nr 0413/2013); Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (nr 0414/2013); František Milota (nr 0415/2013); Raivo Paala (3 allkirja) (nr 0416/2013); Vera Petkanchin (nr 0417/2013); Mikhail Georgiev (nr 0418/2013); Mauno Huovinen (nr 0419/2013); Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 allkirja) (nr 0420/2013); Eimantas Pranauskas (nr 0421/2013); Martin Rother (nr 0422/2013); Jan Ruppenthal (nr 0423/2013); Wolfgang Molinari (nr 0424/2013); Franz Schmid (nr 0425/2013); Sunke Janssen (nr 0426/2013); Birgit Haushahn (nr 0427/2013); Michael Bauschke (nr 0428/2013); Felicitas Hoster (nr 0429/2013); Jorge Barredo (UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA - UNEF) (nr 0430/2013); Mauro Giorgini (nr 0431/2013); Matteo La Cara (nr 0432/2013); Matteo La Cara (nr 0433/2013); Liane Bader (nr 0434/2013); László Kenderesi (nr 0435/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nr 0436/2013); (nimi salastatud) (nr 0437/2013); David Kent (nr 0438/2013); Anna Vendrell Coll (nr 0439/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 0440/2013); Bedri Morgul (nr 0441/2013); Cristinel Corobană (nr 0442/2013); Ursuleac Oliviana (nr 0443/2013); Daniel McCarthy (nr 0444/2013); (nimi salastatud) (nr 0445/2013); Maurizio Aversa (nr 0446/2013); Paul Zahra (nr 0447/2013); Risto Leppänen (nr 0448/2013); Leonardo Hipólito Asanza (nr 0449/2013); (nimi salastatud) (nr 0450/2013); Patrice Beaumont (nr 0451/2013); Gheorghe Ionel (nr 0452/2013).


13. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 teavitas nõukogu Euroopa Parlamenti assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekute DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 ja DEC 07/2013 heakskiitmisest.

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku INF 1/2013 ja otsustas vastuväiteid mitte esitada.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 teavitas kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone oma assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekutest V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 ja V/AB-04/A/13.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 teavitas Euroopa Kohus eelarvepädevaid institutsioone oma assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekust 1/2013.


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) parlamendikomisjonid:

- Raport ELi harta ja ühesuguste tingimuste kohta meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis (2011/2246(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/97 ajutiselt antud üldiste tariifsete soodustuste peatamine (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on Euroopa Liit, seotud finantsvastutuse kindlaksmääramise raamistik (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - JURI komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White - Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude turulelaskmisega (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Raport naiste õiguste kohta ühinevates Balkani riikides (2012/2255(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Raport piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava kohta (2012/2234(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2012/2306(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Raport Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate kohta (2012/2100(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Raport Gabriele Albertini puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2012/2240(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Raport iga-aastase maksuraporti ja ELi potentsiaali ärakasutamise kohta majanduskasvu edendamiseks (2013/2025(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ/Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb Euroopa institutsioonide ajalooliste arhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikooli Instituudile (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - CULT komisjon - Raportöör: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahelise lepingu, millega luuakse tõhustatud koostöö üldine raamistik, sõlmimise kohta (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Raport Spyros Danellise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Raport Spyros Danellise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (II) (2013/2028(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Raport maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta (2013/2060(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Raport ELi rolli kohta laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel (2012/2287(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Raporti projekt, mis käsitleb protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöör: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini ja Niccolò Rinaldi. Resolutsiooni ettepanek: Kodunt põgenevad noorukid (B7-0185/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2013. aasta mai täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 510.028/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Ühine arutelu – Pangandusliit – ühtne järelevalvemehhanism (päevakorra lõpliku projekti punktid 75 ja 76)

Sõna võttis Marianne Thyssen fraktsiooni PPE nimel, kes palus korraldada kahe raporti kohta esitatud muudatuseettepanekute hääletuse kolmapäeval.

Parlament kiitis taotluse heaks.


Carlo Casini raport (A7-0138/2013) (päevakorra lõpliku projekti punkt 123):

Sõna võtsid John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, kes taotles raporti tagasisaatmist komisjonile (kodukorra artikkel 175), Francesco Enrico Speroni, kes seda taotlust toetas, ja Rafał Trzaskowski, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Kolmapäev ja neljapäev:

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes palus kutsuda Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy neljapäeval parlamendi ette, et ta räägiks Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. aasta kohtumise tulemustest (president kinnitas, et tema soov edastatakse).


16. Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (arutelu)

Raport taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul [2012/2259(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Yannick Jadot (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Zofija Mazej Kukovič (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Raül Romeva i Rueda ja Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lena Kolarska-Bobińska, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zofija Mazej Kukovič ja Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fiona Hall, ja Antonio Cancian.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Herbert Reul.

Sõna võttis Seán Kelly eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetlemise kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.11.


17. Avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uurimise ja tootmise ohutus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Justas Vincas Paleckis (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Eva Lichtenberger (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Peter Skinner fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira ja Gabriel Mato Adrover.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Ivo Belet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.10.


18. Vabatahtlik alaline liidu ümberasustamiskava (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000021/2013), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Vabatahtlik alaline liidu ümberasustamiskava (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Kinga Göncz (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele

Sõna võtsid Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franz Obermayr ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


19. Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * - Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (nõusolek) *** (arutelu)

Raport protokolli eelnõu kohta Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu ettepanekut konventi mitte kokku kutsuda, et lisada protokoll Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Andrew Duff tutvustas raportit ja soovitust.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Zuzana Brzobohatá fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Andrew Duff.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.5.2013protokoll punkt 7.2 ja 22.5.2013protokoll punkt 7.1.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Georgios Toussas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Charalampos Angourakis, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš ja Csaba Sándor Tabajdi.


21. Naiste õigused ühinevates Balkani riikides (lühiettekanne)

Raport naiste õiguste kohta ühinevates Balkani riikides [2012/2255(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Marije Cornelissen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan ja Sergio Gaetano Cofferati.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Piotr Borys.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.12.


22. ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis (lühiettekanne)

Raport ELi harta ja ühesuguste tingimuste kohta meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis [2011/2246(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Renate Weber (A7-0117/2013)

Renate Weber tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă ja Rui Tavares.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.13.


23. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (lühiettekanne)

Raport audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta [2012/2132(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Piotr Borys tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula ja Marek Henryk Migalski.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.5.2013protokoll punkt 7.8.


24. Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava (lühiettekanne)

Raport piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava kohta [2012/2234(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.14.


25. Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlikud strateegiad (lühiettekanne)

Raport Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate kohta [2012/2100(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jens Geier (A7-0145/2013)

Jens Geier tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetlemise kohta, Claudio Morganti ja João Ferreira.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.9.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 510.028/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika