Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 223kWORD 170k
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Työjärjestyksen tulkinta
 5.Valiokuntien kokoonpano
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Uuden oikeusasiamiehen valitseminen (ehdokkaiden julkistaminen)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vetoomukset
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (keskustelu)
 18.Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (keskustelu)
 19.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * - Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (lyhyt esittely)
 22.EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (lyhyt esittely)
 23.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 24.Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Maltan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Claudette Abela Baldacchino on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Louis Grechin tilalle, Marlene Mizzi on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Edward Sciclunan tilalle ja Roberta Metsola on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Simon Busuttilin tilalle.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti merkitsi tiedoksi Claudette Abela Baldacchinon, Marlene Mizzin ja Roberta Metsolan nimitykset Euroopan parlamentin jäseneksi 25. huhtikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi ja Roberta Metsola osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Debora Serracchiani on valittu Friuli-Venezia Giulian alueen puheenjohtajaksi ja että Franco Frigo on nimitetty hänen tilalleen Euroopan parlamentin jäseneksi 7. toukokuuta 2013 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Debora Serracchianin edustajantoimen vapautuneen ja merkitsi tiedoksi Franco Frigon nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi kyseisestä päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Franco Frigo osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


4. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 156 artiklan 6 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Puhemiehen ehdotuksesta suullinen tarkistus tai muu suullinen muutos rinnastetaan tarkistukseen, jota ei ole jaettu kaikilla virallisilla kielillä. Jos puhemies katsoo, että tällainen tarkistus tai muutos voidaan ottaa käsiteltäväksi 157 artiklan 3 kohdan nojalla ja jollei sitä ole vastustettu 156 artiklan 6 kohdan nojalla, siitä äänestetään laadittua äänestysjärjestystä noudattaen.

Valiokunnassa äänimäärä, joka on tarpeen tällaista tarkistusta tai muutosta koskevan äänestyksen toimittamisen vastustamiseksi, vahvistetaan 196 artiklan nojalla suhteessa äänimäärään, jota sovelletaan täysistunnossa, tarvittaessa pyöristettynä ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun.”

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen huomisen istunnon avaamista tiistaina 21. toukokuuta 2013., tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.


5. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- LIBE-valiokunta: Roberta Metsola

- järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta: Roberta Metsola

- PETI-valiokunta: Roberta Metsola.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


6. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

PECH-valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 22. marraskuuta 2012 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


7. Uuden oikeusasiamiehen valitseminen (ehdokkaiden julkistaminen)

Puhemies palautti mieliin, että määräaika nimitysehdotusten toimittamiselle oikeusasiamiehen virkaan vaalikauden päättymiseen asti oli 8. toukokuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 15.4.2013, kohta 7).

Määräaikaan mennessä on toimitettu kahdeksan nimitysehdotusta. Kuusi ehdokasta täyttää asetetut edellytykset ja heidät on lueteltu aakkosjärjestyksessä alla olevassa listassa:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt ja

- Francesco Enrico Speroni.

Nämä kuusi ehdokkuutta välitetään vetoomusvaliokunnalle heti kun asiakirjat on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä. Vetoomusvaliokunta järjestää 18. kesäkuuta 2013 kaikille jäsenille avoimet kuulemistilaisuudet.

Oikeusasiamiehen vaali toimitetaan heinäkuun istuntojakson aikana.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut huhtikuun istuntojakson päättymisen jälkeen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetusta direktiivistä 2003/87/EY (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Puhemies ilmoitti lisäksi, että hän allekirjoittaa kuluvan istuntojakson aikana yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD))

- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen osalta (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimiin liittyviä toimenpiteitä koskevasta tiedosta (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies ilmaisi parlamentin solidaarisuuden kiinalaiselle ihmisoikeustaistelijalle Chen Guangchengille ja hänen perheenjäsenilleen, jotka ovat joutuneet fyysisen väkivallan ja vainon uhreiksi.

Puhemies ilmaisi parlamentin solidaarisuuden myös Italian integraatioministerille Cécile Kyengelle parlamentin jäsenen Mario Borghezion italialaisessa radiohaastattelussa lausumien loukkaavien kommenttien johdosta.


10. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskeva Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välinen, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehty sopimus

- Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.


11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000016/2013) Danuta Maria Hübner DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Alppeja koskeva makroaluestrategia (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013)

- (O-000021/2013) Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

- (O-000043/2013) Daniel Caspary ja Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta, David Martin ja Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Kahdenvälisten investointisopimusten yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

- (O-000045/2013) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013)

- (O-000046/2013) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta, Carlo Casini AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Tukholman ohjelman sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöönpano (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

- (O-000047/2013) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta, Carlo Casini AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Tukholman ohjelman sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöönpano (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

- (O-000060/2013) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

25. huhtikuuta 2013.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (nro 1985/2012); Serafina Fancello (3 allekirjoittanutta) (nro 0301/2013); Giuseppina Calabrò (Comitato no discarica misterbianco) (nro 0302/2013); García Guillem Manso (5 allekirjoittanutta) (nro 0303/2013); Lorenzo Fontana (nro 0304/2013); Isriela Bushkola (nro 0305/2013); Carlo Edoardo Zaneboni (nro 0306/2013); Karen Baker (nro 0307/2013); Gerhart Till (nro 0308/2013); Ismailova Samira Patzer (European congress of Azerbaijanis) (nro 0309/2013); Albert Stocker (nro 0310/2013); Elinor Tăciulescu (nro 0311/2013); Kapka Panayotova (Center for independent living) (19 allekirjoittanutta) (nro 0312/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0313/2013); Slavi Binev (Euroopan parlamentti) (nro 0314/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0315/2013); Jean Claude Barone (nro 0316/2013); Ovgum Aki (465 allekirjoittanutta) (nro 0317/2013); Poulos Savvas (nro 0318/2013); Alessandro Ciambrone (Associazione albergatori e ristoratori del litorale domitio) (nro 0319/2013); Halina Messerschmidt (Stowarzyszenie „dla Dźwierzut”) (nro 0320/2013); Jesús Fof Lacuna (nro 0321/2013); Pasquale Raia (Legambiente campania O.N.L.U.S.) (2 allekirjoittanutta) (nro 0322/2013); Pentti Juhani Palokari (nro 0323/2013); Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (nro 0324/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0325/2013); Ulf Olsson (nro 0326/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0327/2013); David Reiling (nro 0328/2013); Barbara Ngo (nro 0329/2013); Markus Weiler (nro 0330/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0331/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0332/2013); Christopher Scott-Wilson (nro 0333/2013); Hermit Dave (nro 0334/2013); Jenny Olivera (nro 0335/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (303 allekirjoittanutta) (nro 0336/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 0337/2013); Khaled Tebbi (nro 0338/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0339/2013); Francesco Zangari (nro 0340/2013); Alessandro Treffiletti (nro 0341/2013); Matthew Robinson (nro 0342/2013); Rosa Lavarello (nro 0343/2013); Philippe Tailledumier (nro 0344/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0345/2013); Gaetano Cortese (nro 0346/2013); Ana Martins (nro 0347/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0348/2013); Tommy Dignan (nro 0349/2013); Kenneth A. Lucas (nro 0350/2013); Cesario Giotta (nro 0351/2013); Arthur Hohler (The British Community Committee) (nro 0352/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0353/2013); Gael Drillon (nro 0354/2013); Bruno Terriou (nro 0355/2013).

30. huhtikuuta 2013.

Sokol Hasani (nro 0356/2013); Andrés Márquez Vázquez (nro 0357/2013); Minas Argyrou (nro 0358/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0359/2013); Sergi Farre Moll (nro 0360/2013); Andrés Márquez Vázquez (nro 0361/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0362/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0363/2013); Karl-Heinz Niwek (nro 0364/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0365/2013); Loredana Papotto (nro 0366/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0367/2013); Jacek Jarmasz (nro 0368/2013); Luigi Caracausi (nro 0369/2013); Gerbrand van der Koogh (nro 0370/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0371/2013); Gaspar Petru (nro 0372/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0373/2013); Miquel Torra Pares (nro 0374/2013); Luisella Bussetti (nro 0375/2013); Ángel Aparicio López (nro 0376/2013); Giovanni Merolla (nro 0377/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0378/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nro 0379/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0380/2013); Corobana Cristinel (nro 0381/2013); Vitor Manuel Monteiro Seco (nro 0382/2013); Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (nro 0383/2013); Andreas Radicke (nro 0384/2013); Maria Lidia Alves Valente (nro 0385/2013); Clarenhof GbR Gut (nro 0386/2013); Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (nro 0387/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0388/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0389/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0390/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0391/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0392/2013).

14. toukokuuta 2013.

Fergus Thomson (750 allekirjoittanutta) (nro 0393/2013); Anne Hohn (2 allekirjoittanutta) (nro 0394/2013); Christa Engler (nro 0395/2013); Gunter Blomacher (nro 0396/2013); Sabine Schulte (nro 0397/2013); Mirko Hörtels (nro 0398/2013); Regine Finsterbusch (nro 0399/2013); Anton Butz (nro 0400/2013); Alexander Sohmann (nro 0401/2013); Erhard Becker (nro 0402/2013); Michael Otten (nro 0403/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0404/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0405/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0406/2013); Roland Brendler (nro 0407/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0408/2013); Robin Ehl (nro 0409/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0410/2013); Ludwig Bühlmeier (nro 0411/2013); Jutta Donner (nro 0412/2013); Júlia K. Sokolová (nro 0413/2013); Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (nro 0414/2013); František Milota (nro 0415/2013); Raivo Paala (3 allekirjoittanutta) (nro 0416/2013); Vera Petkanchin (nro 0417/2013); Mikhail Georgiev (nro 0418/2013); Mauno Huovinen (nro 0419/2013); Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 allekirjoittanutta) (nro 0420/2013); Eimantas Pranauskas (nro 0421/2013); Martin Rother (nro 0422/2013); Jan Ruppenthal (nro 0423/2013); Wolfgang Molinari (nro 0424/2013); Franz Schmid (nro 0425/2013); Sunke Janssen (nro 0426/2013); Birgit Haushahn (nro 0427/2013); Michael Bauschke (nro 0428/2013); Felicitas Hoster (nro 0429/2013); Jorge Barredo (Unión española fotovoltaica - UNEF) (nro 0430/2013); Mauro Giorgini (nro 0431/2013); Matteo La Cara (nro 0432/2013); Matteo La Cara (nro 0433/2013); Liane Bader (nro 0434/2013); László Kenderesi (nro 0435/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nro 0436/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0437/2013); David Kent (nro 0438/2013); Anna Vendrell Coll (nro 0439/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 0440/2013); Bedri Morgul (nro 0441/2013); Cristinel Corobană (nro 0442/2013); Ursuleac Oliviana (nro 0443/2013); Daniel McCarthy (nro 0444/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0445/2013); Maurizio Aversa (nro 0446/2013); Paul Zahra (nro 0447/2013); Risto Leppänen (nro 0448/2013); Leonardo Hipólito Asanza (nro 0449/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0450/2013); Patrice Beaumont (nro 0451/2013); Gheorghe Ionel (nro 0452/2013).


13. Määrärahojen siirrot

Työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

Työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

Työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto on ilmoittanut Euroopan parlamentille seuraavien määrärahasiirtojen hyväksymisestä: DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 ja DEC 07/2013.

°
° ° °

Työjärjestyksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on tarkastellut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa INF 1/2013, ja päätti olla vastustamatta sitä.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksistä V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 ja V/AB-04/A/13.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksestä 1/2013.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (2011/2246(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisillä sopimuksilla, joissa Euroopan unioni on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvän korvausvastuun hallinnointia koskevista puitteista (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - JURI -valiokunta - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White - Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen markkinoille saattamisen osalta (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Mietintö naisten oikeuksista Balkanin ehdokasvaltioissa (2012/2255(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Mietintö toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten 2012/2234(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ajankohdan vahvistamisesta edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta 2012/2306(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 muuttamisesta (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Mietintö Euroopan unionin teollisuusalueita koskevista alueellisista strategioista (2012/2100(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Mietintö Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2012/2240(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Mietintö verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia 2013/2025(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimielinten historiallisten arkistojen tallettamista Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin koskevan asetuksen (ETY/Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen sopimuksen tekemisestä (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Mietintö Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (I) (2013/2014(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Mietintö Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (II) (2013/2028(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Mietintö veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta 2013/2060(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o 450/2008 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivämäärän osalta (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Mietintö EU:n tehtävästä laajemman transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä (2012/2287(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- *Mietintö ehdotuksesta pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 120 artikla):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini ja Niccolò Rinaldi. Päätöslauselmaesitys kotoaan karkaavista nuorista (B7-0185/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE


15. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Toukokuun 2013 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 510.028/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Yhteiskeskustelu – Pankkiunioni – yhteinen valvontamekanismi (PDOJ:n kohdat 75 ja 76):

Marianne Thyssen PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron pyytääkseen, että kahteen mietintöön esitetyistä tarkistuksista äänestettäisiin keskiviikkona.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


Carlo Casinin mietintö (A7-0138/2013) (PDOJ:n kohta 123):

John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron pyytääkseen mietinnön palauttamista valiokuntaan (työjärjestyksen 175 artikla), Francesco Enrico Speroni kannattaakseen pyyntöä ja Rafał Trzaskowski vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Keskiviikko ja torstai:

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron pyytääkseen, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kutsuttaisiin torstaina raportoimaan täysistunnolle 22. toukokuuta 2013 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (puhemies vakuutti välittävänsä pyynnön).


16. Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (keskustelu)

Mietintö uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla [2012/2259(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Yannick Jadot (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zofija Mazej Kukovič (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Raül Romeva i Rueda ja Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lena Kolarska-Bobińska, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Zofija Mazej Kukovič ja Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fiona Hall, ja Antonio Cancian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Herbert Reul.

Seán Kelly käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.11.


17. Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Justas Vincas Paleckis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Lichtenberger (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira ja Gabriel Mato Adrover.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Ivo Belet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.10.


18. Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000021/2013): Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Kinga Göncz (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu Houillon PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franz Obermayr ja Elena Băsescu.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * - Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Suositus Eurooppa-neuvoston esityksestä olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan koskevan pöytäkirjan liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Andrew Duff esitteli mietinnön ja suosituksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Zuzana Brzobohatá S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Andrew Duff.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.2 ja istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.1.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Georgios Toussas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Charalampos Angourakis, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš ja Csaba Sándor Tabajdi.


21. Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (lyhyt esittely)

Mietintö naisten oikeuksista Balkanin ehdokasvaltioissa [2012/2255(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Marije Cornelissen esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Piotr Borys.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.12.


22. EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa [2011/2246(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A7-0117/2013)

Renate Weber esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă ja Rui Tavares.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.13.


23. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta [2012/2132(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Piotr Borys esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula ja Marek Henryk Migalski.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.8.


24. Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (lyhyt esittely)

Mietintö toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten [2012/2234(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker ja Inês Cristina Zuber.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.14.


25. Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan unionin teollisuusalueita koskevista alueellisista strategioista [2012/2100(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0145/2013)

Jens Geier esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka "catch the eye" -menettelystä, Claudio Morganti ja João Ferreira.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.9.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 510.028/OJMA).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö