Index 
Jegyzőkönyv
PDF 236kWORD 198k
2013. május 20., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Az eljárási szabályzat értelmezése
 5.A bizottságok tagjai
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 7.Az új ombudsman megválasztása (jelölések bejelentése)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 9.Az elnök nyilatkozatai
 10.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Petíciók
 13.Előirányzatok átcsoportosítása
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Ügyrend
 16.A megújuló energia az európai belső energiapiacon (vita)
 17.A tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatása, feltárása és kitermelése ***I (vita)
 18.Önkéntes állandó uniós áthelyezési program (vita)
 19.Jegyzőkönyvtervezet az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról (konzultáció) * - Jegyzőkönyvtervezet az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról (egyetértés) *** (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (rövid ismertetés)
 22.Az EU Alapjogi Chartája: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban (rövid ismertetés)
 23.Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)
 24.A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (rövid ismertetés)
 25.Regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára (rövid ismertetés)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. A Parlament tagjai

Az illetékes máltai hatóságok közölték, hogy az Európai Parlamentbe Louis Grech helyére megválasztották Claudette Abela Baldacchinot, Edward Scicluna helyére Marlene Mizzit, Simon Busuttil helyére pedig Roberta Metsolat.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi és Roberta Metsola parlamenti képviselőnek történő megválasztását, 2013. április 25-i hatállyal.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi és Roberta Metsola elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Az illetékes olasz hatóságok közölték, hogy Debora Serracchianit megválasztották a Friuli–Venezia Giulia Régió elnökének, és helyére 2013. május 7-i hatállyal Franco Frigot választották meg az Európai Parlamentbe.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi Debora Serracchiani képviselői helyének megüresedését és Franco Frigo parlamenti képviselőnek történő megválasztását a fenti időponttól kezdődően.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Franco Frigo elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 156. cikke (6) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Az elnök javaslatára a szóbeli módosítást vagy egyéb szóbeli változtatást ugyanúgy kell kezelni, mint az olyan módosítást, amelyet nem osztottak ki valamennyi hivatalos nyelven. Amennyiben az elnök a 157. cikk (3) bekezdése alapján a szóbeli módosítást vagy egyéb szóbeli változtatást elfogadhatónak ítéli, és amennyiben nem emelnek kifogást a 156. cikk (6) bekezdése alapján, azt a meghatározott szavazási sorrenddel összhangban kell szavazásra bocsátani.

A bizottságban az ilyen módosítás vagy változtatás kifogásolásához szükséges szavazatok számát a 196. cikk alapján kell meghatározni a plenáris ülésen irányadó szavazatszámmal arányosan, adott esetben felfelé kerekítve.”

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő (az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése) a holnapi, 2013. május 21-i, keddi ülés kezdete előtt, úgy az elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.


5. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

- Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság: Roberta Metsola

- a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság: Roberta Metsola

- PETI bizottság: Roberta Metsola.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A PECH bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2012. november 22-én került elfogadásra a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.


7. Az új ombudsman megválasztása (jelölések bejelentése)

Az elnök emlékeztet, hogy az európai ombudsman tisztségének a jogalkotási ciklus fennmaradó idejében történő betöltésére legkésőbb 2013. május 8-i lehetett jelentkezni (2013.4.15-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A határidőig nyolc pályázat érkezett be. Tanulmányozásuk alapján megállapítható, hogy hat pályázó felel meg a vonatkozó kritériumoknak, akik ábécé sorrendben a következők:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt és

- Francesco Enrico Speroni.

A hat pályázatot továbbítani fogják a Petíciós Bizottságnak, amint az anyag minden hivatalos nyelven rendelkezésre fog állni. A Petíciós Bizottság 2013. június 18-án meghallgatásokat fog tartani az érdekeltek meghallgatására, amelyek nyitottak lesznek minden képviselő számára.

Az új európai ombudsmant a júliusi plenáris ülésen fogják megválasztani.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt az ülésszak áprilisi megszakítása óta aláírta az alábbi jogi aktust, melyet rendes jogalkotási eljárás szerint fogadtak el:

- Az Európai Parlament és a Tanács számú határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Az elnök továbbá közli, hogy a Tanács elnökével együtt a jelenlegi ülésszak során alá fogja írni az alábbi jogi aktusokat, melyeket rendes jogalkotási eljárás szerint fogadtak el:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1528/2007/EK tanácsi rendelet több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-változtatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és elnyelésére vonatkozó elszámolási szabályokról és az e tevékenységekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó információkról (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök a Parlament szolidaritásáról biztosítja a kínai emberi jogi aktivistát, Csen Kuang-csenget és fizikai bántalmazásnak és zaklatásnak kitett családját.

Az elnök szintén a Parlament szolidaritásáról biztosítja az olasz integrációs minisztert, Cécile Kyengét, akire Mario Borghezio európai parlamenti képviselő sértő megjegyzést tett egy közelmúltbeli olasz rádióinterjúban.


10. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról levélváltás formájában létrejött megállapodás;

- megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000016/2013) felteszi: Danuta Maria Hübner, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Makroregionális stratégia az Alpok számára (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Önkéntes állandó uniós áthelyezési program (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) felteszi: Daniel Caspary és Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin és Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A kétoldalú beruházási megállapodások és az uniós jog összeegyeztethetősége (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) szerződése a látássérült személyekre vonatkozó kivételekről (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, Carlo Casini, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: A stockholmi program és a jog érvényesülésén, a szabadságon és biztonságon alapuló térség megvalósítása (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, Carlo Casini, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A stockholmi program és a jog érvényesülésén, a szabadságon és biztonságon alapuló térség megvalósítása (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gazdasági és monetáris unióra vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslatok (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. április 25.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (1985/2012); Serafina Fancello (3 aláírás) (0301/2013); Giuseppina Calabrò (Comitato no discarica misterbianco) (0302/2013); García Guillem Manso (5 aláírás) (0303/2013); Lorenzo Fontana (0304/2013); Isriela Bushkola (0305/2013); Carlo Edoardo Zaneboni (0306/2013); Karen Baker (0307/2013); Gerhart Till (0308/2013); Ismailova Samira Patzer (European congress of Azerbaijanis) (0309/2013); Albert Stocker (0310/2013); Elinor Tăciulescu (0311/2013); Kapka Panayotova (CENTER FOR INDEPENDENT LIVING) (19 aláírás) (0312/2013); (titkos név) (0313/2013); Slavi Binev (Európai Parlament) (0314/2013); (titkos név) (0315/2013); Jean Claude Barone (0316/2013); Ovgum Aki (465 aláírás) (0317/2013); Poulos Savvas (0318/2013); Alessandro Ciambrone (Associazione albergatori e ristoratori del litorale domitio) (0319/2013); Halina Messerschmidt (Stowarzyszenie „dla Dźwierzut”) (0320/2013); Jesús Fof Lacuna (0321/2013); Pasquale Raia (Legambiente campania O.N.L.U.S.) (2 aláírás) (0322/2013); Pentti Juhani Palokari (0323/2013); Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (0324/2013); (titkos név) (0325/2013); Ulf Olsson (0326/2013); (titkos név) (0327/2013); David Reiling (0328/2013); Barbara Ngo (0329/2013); Markus Weiler (0330/2013); (titkos név) (0331/2013); (titkos név) (0332/2013); Christopher Scott-Wilson (0333/2013); Hermit Dave (0334/2013); Jenny Olivera (0335/2013); (titkos név) (303 aláírás) (0336/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (0337/2013); Khaled Tebbi (0338/2013); (titkos név) (0339/2013); Francesco Zangari (0340/2013); Alessandro Treffiletti (0341/2013); Matthew Robinson (0342/2013); Rosa Lavarello (0343/2013); Philippe Tailledumier (0344/2013); (titkos név) (0345/2013); Gaetano Cortese (0346/2013); Ana Martins (0347/2013); (titkos név) (0348/2013); Tommy Dignan (0349/2013); Kenneth A. Lucas (0350/2013); Cesario Giotta (0351/2013); Arthur Hohler (The British Community Committee) (0352/2013); (titkos név) (0353/2013); Gael Drillon (0354/2013); Bruno Terriou (0355/2013);

2013. április 30.

Sokol Hasani (0356/2013); Andrés Márquez Vázquez (0357/2013); Minas Argyrou (0358/2013); (titkos név) (0359/2013); Sergi Farre Moll (0360/2013); Andrés Márquez Vázquez (0361/2013); (titkos név) (0362/2013); (titkos név) (0363/2013); Karl-Heinz Niwek (0364/2013); (titkos név) (0365/2013); Loredana Papotto (0366/2013); (titkos név) (0367/2013); Jacek Jarmasz (0368/2013); Luigi Caracausi (0369/2013); Gerbrand van der Koogh (0370/2013); (titkos név) (0371/2013); Gaspar Petru (0372/2013); (titkos név) (0373/2013); Miquel Torra Pares (0374/2013); Luisella Bussetti (0375/2013); Ángel Aparicio López (0376/2013); Giovanni Merolla (0377/2013); (titkos név) (0378/2013); Alexandre Safdari Sakyani (0379/2013); (titkos név) (0380/2013); Corobana Cristinel (0381/2013); Vitor Manuel Monteiro Seco (0382/2013); Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (0383/2013); Andreas Radicke (0384/2013); Maria Lidia Alves Valente (0385/2013); Clarenhof GbR Gut (0386/2013); Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (0387/2013); (titkos név) (0388/2013); (titkos név) (0389/2013); (titkos név) (0390/2013); (titkos név) (0391/2013); (titkos név) (0392/2013);

2013. május 14.

Fergus Thomson (750 aláírás) (0393/2013); Anne Hohn (2 aláírás) (0394/2013); Christa Engler (0395/2013); Gunter Blomacher (0396/2013); Sabine Schulte (0397/2013); Mirko Hörtels (0398/2013); Regine Finsterbusch (0399/2013); Anton Butz (0400/2013); Alexander Sohmann (0401/2013); Erhard Becker (0402/2013); Michael Otten (0403/2013); (titkos név) (0404/2013); (titkos név) (0405/2013); (titkos név) (0406/2013); Roland Brendler (0407/2013); (titkos név) (0408/2013); Robin Ehl (0409/2013); (titkos név) (0410/2013); Ludwig Bühlmeier (0411/2013); Jutta Donner (0412/2013); Júlia K. Sokolová (0413/2013); Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (0414/2013); František Milota (0415/2013); Raivo Paala (3 aláírás) (0416/2013); Vera Petkanchin (0417/2013); Mikhail Georgiev (0418/2013); Mauno Huovinen (0419/2013); Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 aláírás) (0420/2013); Eimantas Pranauskas (0421/2013); Martin Rother (0422/2013); Jan Ruppenthal (0423/2013); Wolfgang Molinari (0424/2013); Franz Schmid (0425/2013); Sunke Janssen (0426/2013); Birgit Haushahn (0427/2013); Michael Bauschke (0428/2013); Felicitas Hoster (0429/2013); Jorge Barredo (Unión española fotovoltaica - UNEF) (0430/2013); Mauro Giorgini (0431/2013); Matteo La Cara (0432/2013); Matteo La Cara (0433/2013); Liane Bader (0434/2013); László Kenderesi (0435/2013); Alexandre Safdari Sakyani (0436/2013); (titkos név) (0437/2013); David Kent (0438/2013); Anna Vendrell Coll (0439/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (0440/2013); Bedri Morgul (0441/2013); Cristinel Corobană (0442/2013); Ursuleac Oliviana (0443/2013); Daniel McCarthy (0444/2013); (titkos név) (0445/2013); Maurizio Aversa (0446/2013); Paul Zahra (0447/2013); Risto Leppänen (0448/2013); Leonardo Hipólito Asanza (0449/2013); (titkos név) (0450/2013); Patrice Beaumont (0451/2013); Gheorghe Ionel (0452/2013).


13. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó alábbi javaslatát: DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó alábbi javaslatát: DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó alábbi javaslatát: DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Tanács tájékoztatta az Európai Parlamentet az alábbi előirányzat- átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 és DEC 07/2013.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által az INF 1/2013 előirányzat-átcsoportosítással kapcsolatban benyújtott tervezetet és úgy döntött, hogy nem tesz ellenvetést.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Közösségek Számvevőszéke tájékoztatta a költségvetési hatóságot V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 és V/AB-04/A/13 előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bíróság tájékoztatta a költségvetési hatóságot 1/2013 előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

- Jelentés az EU Alapjogi Chartájáról: a tömegtájékoztatás szabadságára vonatkozó irányadó szabályozás az EU-ban (2011/2246(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Jelentés a bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Jelentés a tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Jelentés a Mianmartól (Burmától) az általános tarifális preferenciák ideiglenes megvonásáról szóló 552/97/EK tanácsi rendelet ideiglenes hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Jelentés az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Jelentés a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - JURI bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White - Előadó: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Jelentés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Jelentés a nők jogairól a csatlakozásra váró balkáni országokban (2012/2255(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Jelentés a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről (2012/2234(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Jelentés a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2012/2306(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Jelentés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Jelentés az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról (2012/2100(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Jelentés a Gabriele Albertini mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2012/2240(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Ajánlás a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló, az Európai Unió és Kanada közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Jelentés az adózásról szóló éves jelentésről: az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (2013/2025(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Ajánlás a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - CULT bizottság - Előadó: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Ajánlás Az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet között a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Jelentés a Spyros Danellis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2014(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Jelentés a Spyros Danellis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2028(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Jelentés az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről (2013/2060(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Jelentés a Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex) létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Jelentés az EU szerepéről a szélesebb transzatlanti partnerség előmozdításában (2012/2287(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvtervezetről (az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - AFCO bizottság - Előadó: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini és Niccolò Rinaldi. Állásfoglalásra irányuló indítvány az otthonról elszökő serdülőkről (B7-0185/2013)

utalva

illetékes :

LIBE


15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. májusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 510.028/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Közös vita – Bankunió – egységes felügyeleti mechanizmus (a PDOJ 75. és 76. pontja):

Felszólal: Marianne Thyssen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a két jelentéshez benyújtott módosításokról szerdán szavazzanak.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


Rapport Carlo Casini (A7-0138/2013) (PDOJ 123. pontja):

Felszólal: John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében kéri, hogy utalják vissza a bizottsághoz a jelentést (az eljárási szabályzat 175. cikke), Francesco Enrico Speroni, aki támogatja a kérést, és Rafał Trzaskowski, aki ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Szerda és csütörtök:

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy kéri, hogy Herman Van Rompuyt, az Európai Tanács elnökét kérjék fel, hogy csütörtökön számoljon be a Parlamentnek az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésének eredményeiről. (Az elnök megerősíti, hogy a kérést továbbítani fogja neki).


16. A megújuló energia az európai belső energiapiacon (vita)

Jelentés a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről [2012/2259(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Yannick Jadot (az INTA bizottság véleményének előadója), Zofija Mazej Kukovič (az ENVI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Raül Romeva i Rueda és Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lena Kolarska-Bobińska, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Zofija Mazej Kukovič és Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fiona Hall, és Antonio Cancian.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber és Franz Obermayr.

Felszólal: Günther Oettinger és Herbert Reul.

Felszólal: Seán Kelly a „catch the eye” eljárásról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .


17. A tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatása, feltárása és kitermelése ***I (vita)

Jelentés a tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatásának, feltárásának és kitermelésének biztonságossá tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Justas Vincas Paleckis (az ENVI bizottság véleményének előadója), Eva Lichtenberger (a JURI bizottság véleményének előadója), Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Skinner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira és Gabriel Mato Adrover.

Felszólal: Günther Oettinger és Ivo Belet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.10. pont .


18. Önkéntes állandó uniós áthelyezési program (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000021/2013), felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Önkéntes állandó uniós áthelyezési program (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Kinga Göncz (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Véronique Mathieu Houillon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franz Obermayr és Elena Băsescu.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


19. Jegyzőkönyvtervezet az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról (konzultáció) * - Jegyzőkönyvtervezet az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról (egyetértés) *** (vita)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvtervezetről (Az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Ajánlás az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez való csatolása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Andrew Duff előterjeszti a jelentést és az ajánlást.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zuzana Brzobohatá, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Cecilia Malmström és Andrew Duff.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.2. pont és 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Georgios Toussas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Charalampos Angourakis, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš és Csaba Sándor Tabajdi.


21. A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (rövid ismertetés)

Jelentés a nők jogairól a Balkán csatlakozásra váró országaiban [2012/2255(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Marije Cornelissen rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan és Sergio Gaetano Cofferati.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Piotr Borys.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


22. Az EU Alapjogi Chartája: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban (rövid ismertetés)

Jelentés az EU Alapjogi Chartájáról: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban [2011/2246(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A7-0117/2013)

Renate Weber rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă és Rui Tavares.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


23. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról [2012/2132(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Piotr Borys rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula és Marek Henryk Migalski.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


24. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (rövid ismertetés)

Jelentés a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről [2012/2234(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


25. Regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról [2012/2100(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A7-0145/2013)

Jens Geier rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka a „catch the eye” eljárásról, Claudio Morganti és João Ferreira.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 510.028/OJMA).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat