Kazalo 
Zapisnik
PDF 220kWORD 192k
Ponedeljek, 20. maj 2013 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Razlaga Poslovnika
 5.Sestava odborov
 6.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 7.Izvolitev novega varuha človekovih pravic (objava kandidatur)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 9.Izjave predsednika
 10.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Peticije
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Energija iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (razprava)
 17.Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju ***I (razprava)
 18.Trajen sistem premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi (razprava)
 19.Osnutek protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (posvetovanje) * - Osnutek protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (odobritev) *** (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah (kratka predstavitev)
 22.Listina EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (kratka predstavitev)
 23.Uporaba direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (kratka predstavitev)
 24.Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (kratka predstavitev)
 25.Regionalne strategije za industrijska območja v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Sestava Parlamenta

Malteški pristojni organi so sporočili, da so bile v Evropski parlament izvoljene Claudette Abela Baldacchino, ki bo nadomestila Louisa Grecha, Marlene Mizzi, ki bo nadomestila Edwarda Scicluno, in Roberta Metsola, ki bo nadomestila Simona Busuttila.

V skladu s členom 7 (1) Akta o volitvah poslancev v Evropski parlament s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4 (1) in (4) Poslovnika se je Parlament seznanil z imenovanjem Claudette Abele Baldacchino, Marlene Mizzi in Roberte Metsole za poslanke Evropskega parlament z začetkom veljavnosti mandata z dnem 25. aprila 2013.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanke Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi in Roberta Metsola polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podale izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pristojni italijanski organi so sporočili, da je bila Debora Serracchiani izvoljena za predsednico dežele Furlanija-Julijska krajina in da je bil v Evropski parlament izvoljen Franco Frigo, da jo nadomesti, z začetkom veljavnosti mandata z dnem 7. maj 2013.

V skladu s členom 7 (1) Akta o volitvah poslancev v Evropski parlament s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4 (1) in (4) Poslovnika se je Parlament seznanil, da se je sprostil sedež Debore Serracchiani ter da je bil za poslanca Evropskega parlamenta izvoljen Franco Frigo z veljavo od istega dne.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Franco Frigo polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


4. Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 211(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 156(6) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Na predlog predsednika se ustni predlog spremembe ali vsak drugi ustni popravek obravnava na isti način kot predlog spremembe, ki ni razdeljen v vseh uradnih jezikih. Če ga predsednik na podlagi člena 157(3) obravnava kot dopustnega in če se mu ne nasprotuje v skladu s členom 156(6), se o njem glasuje v skladu z vzpostavljenim vrstnim redom glasovanja.

V odboru se število glasov, potrebnih za nasprotovanje glasovanju o takem predlogu spremembe ali popravku, določi na podlagi člena 196 proporcionalno glede na število, ki velja za plenarno sejo, in se po potrebi zaokroži navzgor ."

Če tej razlagi Poslovnika do začetka seje naslednjega dne, v torek 21. maja 2013, ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 211(4) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.


5. Sestava odborov

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

- odbor LIBE: Roberta Metsola

- Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja: Roberta Metsola

- odbor PETI: Roberta Metsola.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


6. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Odbor PECH je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi 22. novembra 2012, z namenom sprejetja Uredbe (UE) n° .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletni strani Séance en direct.


7. Izvolitev novega varuha človekovih pravic (objava kandidatur)

Predsednik je opozoril na dejstvo, da je bilo treba kandidature za za funkcijo varuha človekovih pravic za preostanek zakonodajnega obdobja predložiti najkasneje 8. maja 2013 (točka 7 zapisnika z dne 15.4.2013).

V tem roku je bilo sporočenih osem kandidatur. Po njihovi preučitvi se je izkazalo, da jih šest izpolnjuje zahtevane pogoje, in sicer tiste, ki so jih predložili, po abecednem vrstnem redu:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt in

- Francesco Enrico Speroni.

Teh šest kandidatur bo predloženih Odboru za peticije, ko bo dokumentacija na voljo v vseh uradnih jezikih. Odbor za peticije bo18 junija 2013 zaslišal vse kandidate, predstavitve pa bodo odprte za vse poslance..

Novi varuh človekovih pravic bo izvoljen med julijskim plenarnim zasedanjem.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je skupaj s predsednikom Sveta od prekinitve aprilskega zasedanja podpisal naslednji akt, sprejet z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Predsednik je tudi sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta med tem zasedanjem podpisal naslednje akte, sprejete z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članic euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Izjave predsednika

Predsednik je izrazil solidarnost Parlamenta s kitajskim borcem za človekove pravice Čenom Guangčengom in njegovo družino, ki so žrtve fizičnega nasilja in nadlegovanja.

Predsednik je prav tako izrazil solidarnost Parlamenta z italijansko ministrico za integracijo Cécile Kyenge, o kateri je med nedavnim intervjujem za italijanski radio Mario Borghezio, poslanec Parlamenta, podal žaljive pripombe.


10. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo o trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru

- Sporazum med Evropsko unijo in Zelenortskimi otoki o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000016/2013), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora DEVE Komisiji: Makroregionalna strategija za Alpe (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Trajen sistem premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013), ki so ga postavili Daniel Caspary in Paweł Zalewski v imenu skupine PPE, David Martin in Bernd Lange v imenu skupine S&D, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL in Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Skladnost dvostranskih pogodb o naložbah z zakonodajo EU (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Luigi Berlinguer v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izjemah pri avtorskih pravicah za slepe in slabovidne (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE, Carlo Casini v imenu odbora AFCO Svetu: Izvajanje stockholmskega programa in območje svobode, varnosti in pravice (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE, Carlo Casini v imenu odbora AFCO Komisiji: Izvajanje stockholmskega programa in območje svobode, varnosti in pravice (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Prihodnji zakonodajni predlogi za ekonomsko in monetarno unijo (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

25. april 2013.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (št. 1985/2012); Serafina Fancello (3 podpisi) (št. 0301/2013); Giuseppina Calabrò (Comitato no discarica misterbianco) (št. 0302/2013); García Guillem Manso (5 podpisov) (št. 0303/2013); Lorenzo Fontana (št. 0304/2013); Isriela Bushkola (št. 0305/2013); Carlo Edoardo Zaneboni (št. 0306/2013); Karen Baker (št. 0307/2013); Gerhart Till (št. 0308/2013); Ismailova Samira Patzer (European congress of Azerbaijanis) (št. 0309/2013); Albert Stocker (št. 0310/2013); Elinor Tăciulescu (št. 0311/2013); Kapka Panayotova (Center for independent living) (19 podpisov) (št. 0312/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0313/2013); Slavi Binev (Evropski parlament) (št. 0314/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0315/2013); Jean Claude Barone (št. 0316/2013); Ovgum Aki (465 podpisov) (št. 0317/2013); Poulos Savvas (št. 0318/2013); Alessandro Ciambrone (Associazione albergatori e ristoratori del litorale domitio) (št. 0319/2013); Halina Messerschmidt (Stowarzyszenie „dla Dźwierzut”) (št. 0320/2013); Jesús Fof Lacuna (št. 0321/2013); Pasquale Raia (Legambiente campania O.N.L.U.S.) (2 podpisa) (št. 0322/2013); Pentti Juhani Palokari (št. 0323/2013); Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (št. 0324/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0325/2013); Ulf Olsson (št. 0326/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0327/2013); David Reiling (št. 0328/2013); Barbara Ngo (št. 0329/2013); Markus Weiler (št. 0330/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0331/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0332/2013); Christopher Scott-Wilson (št. 0333/2013); Hermit Dave (št. 0334/2013); Jenny Olivera (št. 0335/2013); (ime vlagatelja zaupno) (303 podpisi) (št. 0336/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (št. 0337/2013); Khaled Tebbi (št. 0338/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0339/2013); Francesco Zangari (št. 0340/2013); Alessandro Treffiletti (št. 0341/2013); Matthew Robinson (št. 0342/2013); Rosa Lavarello (št. 0343/2013); Philippe Tailledumier (št. 0344/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0345/2013); Gaetano Cortese (št. 0346/2013); Ana Martins (št. 0347/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0348/2013); Tommy Dignan (št. 0349/2013); Kenneth A. Lucas (št. 0350/2013); Cesario Giotta (št. 0351/2013); Arthur Hohler (The British Community Committee) (št. 0352/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0353/2013); Gael Drillon (št. 0354/2013); Bruno Terriou (št. 0355/2013);

30. april 2013.

Sokol Hasani (št. 0356/2013); Andrés Márquez Vázquez (št. 0357/2013); Minas Argyrou (št. 0358/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0359/2013); Sergi Farre Moll (št. 0360/2013); Andrés Márquez Vázquez (št. 0361/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0362/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0363/2013); Karl-Heinz Niwek (št. 0364/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0365/2013); Loredana Papotto (št. 0366/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0367/2013); Jacek Jarmasz (št. 0368/2013); Luigi Caracausi (št. 0369/2013); Gerbrand van der Koogh (št. 0370/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0371/2013); Gaspar Petru (št. 0372/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0373/2013); Miquel Torra Pares (št. 0374/2013); Luisella Bussetti (št. 0375/2013); Ángel Aparicio López (št. 0376/2013); Giovanni Merolla (št. 0377/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0378/2013); Alexandre Safdari Sakyani (št. 0379/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0380/2013); Corobana Cristinel (št. 0381/2013); Vitor Manuel Monteiro Seco (št. 0382/2013); Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (št. 0383/2013); Andreas Radicke (št. 0384/2013); Maria Lidia Alves Valente (št. 0385/2013); Clarenhof GbR Gut (št. 0386/2013); Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (št. 0387/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0388/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0389/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0390/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0391/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0392/2013);

14. maj 2013.

Fergus Thomson (750 podpisov) (št. 0393/2013); Anne Hohn (2 podpisa) (št. 0394/2013); Christa Engler (št. 0395/2013); Gunter Blomacher (št. 0396/2013); Sabine Schulte (št. 0397/2013); Mirko Hörtels (št. 0398/2013); Regine Finsterbusch (št. 0399/2013); Anton Butz (št. 0400/2013); Alexander Sohmann (št. 0401/2013); Erhard Becker (št. 0402/2013); Michael Otten (št. 0403/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0404/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0405/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0406/2013); Roland Brendler (št. 0407/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0408/2013); Robin Ehl (št. 0409/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0410/2013); Ludwig Bühlmeier (št. 0411/2013); Jutta Donner (št. 0412/2013); Júlia K. Sokolová (št. 0413/2013); Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (št. 0414/2013); František Milota (št. 0415/2013); Raivo Paala (3 podpisi) (št. 0416/2013); Vera Petkanchin (št. 0417/2013); Mikhail Georgiev (št. 0418/2013); Mauno Huovinen (št. 0419/2013); Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 podpisa) (št. 0420/2013); Eimantas Pranauskas (št. 0421/2013); Martin Rother (št. 0422/2013); Jan Ruppenthal (št. 0423/2013); Wolfgang Molinari (št. 0424/2013); Franz Schmid (št. 0425/2013); Sunke Janssen (št. 0426/2013); Birgit Haushahn (št. 0427/2013); Michael Bauschke (št. 0428/2013); Felicitas Hoster (št. 0429/2013); Jorge Barredo (Unión española fotovoltaica - UNEF) (št. 0430/2013); Mauro Giorgini (št. 0431/2013); Matteo La Cara (št. 0432/2013); Matteo La Cara (št. 0433/2013); Liane Bader (št. 0434/2013); László Kenderesi (št. 0435/2013); Alexandre Safdari Sakyani (št. 0436/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0437/2013); David Kent (št. 0438/2013); Anna Vendrell Coll (št. 0439/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 0440/2013); Bedri Morgul (št. 0441/2013); Cristinel Corobană (št. 0442/2013); Ursuleac Oliviana (št. 0443/2013); Daniel McCarthy (št. 0444/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0445/2013); Maurizio Aversa (št. 0446/2013); Paul Zahra (št. 0447/2013); Risto Leppänen (št. 0448/2013); Leonardo Hipólito Asanza (št. 0449/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0450/2013); Patrice Beaumont (št. 0451/2013); Gheorghe Ionel (št. 0452/2013).


13. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog Komisije o prerazporeditvi sredstev DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog Komisije o prerazporeditvi sredstev DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog Komisije o prerazporeditvi sredstev DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Svet obvestil Evropski parlament o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 in DEC 07/2013.

°
° ° °

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun obravnaval predlog Ekonomsko-socialnega odbora o prerazporeditvi sredstev INF 1/2013 in je sklenil, da mu ne bo nasprotoval.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Računsko sodišče obvestilo proračunski organ o svojem predlogu o prerazporeditvi sredstev V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 in V/AB-04/A/13;

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Sodišče obvestilo proračunski organ o svojem predlogu o prerazporeditvi sredstev 1/2013.


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov:

- Poročilo o Listini EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (2011/2246(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 552/97 o začasnem umiku dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - Odbor JURI - Odbor FEMM - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White - Poročevalka: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za brezžično električno orodje (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Poročilo o pravicah žensk v balkanskih državah pristopnicah (2012/2255(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Poročilo o Agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (2012/2234(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za osme volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Poročilo o letnem poročilu o konkurenčni politiki EU (2012/2306(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Poročilo o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji (2012/2100(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Gabrieleja Albertinija (2012/2240(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Poročilo o letnem davčnem poročilu: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast (2013/2025(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - Odbor CULT - Poročevalka: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o splošnem okviru za okrepljeno sodelovanje (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Spirosu Danelisu (Spyros Danellis) (I) (2013/2014(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Spirosu Danelisu (Spiros Danelis (Spyros Danellis)) (II) (2013/2028(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Poročilo o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam (2013/2060(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado demokratične socialistične republike Šrilanke o nekaterih vidikih zračnih prevozov (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 450/2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) glede datuma začetka njene uporabe (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Poročilo o vlogi EU pri spodbujanju širšega čezatlantskega partnerstva (2012/2287(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Poročilo o osnutku protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini in Niccolò Rinaldi. Predlog resolucije o bežanju mladostnikov od doma (B7-0185/2013)

posredovano

pristojni :

LIBE


15. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje maja 2013 (PE 510.028/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Skupna razprava - Bančna unija - enotni nadzorni mehanizem (točki 75 in 76 PDOJ):

Govorila je Marianne Thyssen v imenu skupine PPE, da bi zahtevala, da se glasovanje o vloženih predlogih sprememb za ti dve poročili opravi v sredo.

Parlament je odobril zahtevo.


Poročilo Carlo Casini (A7-0138/2013) (točka 123 PDOJ):

Govorili so John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, da bi zahteval vrnitev zadeve odboru (člen 175 Poslovnika), Francesco Enrico Speroni, ki je izrazil podporo tej zahtevi, in Rafał Trzaskowski, ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo.

Sreda in četrtek:

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je zahteval, da bi bil Herman Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta, povabljen, da bi v četrtek predstavil izide Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 (predsednik mu je zagotovil, da bo njegova zahteva posredovana.).


16. Energija iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (razprava)

Poročilo o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu [2012/2259(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Yannick Jadot (pripravljavec mnenja odbora INTA), Zofija Mazej Kukovič (pripravljavka mnenja odbora ENVI), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Raül Romeva i Rueda in Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Zofija Mazej Kukovič in Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Fiona Hall, in Antonio Cancian.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber in Franz Obermayr.

Govorila sta Günther Oettinger in Herbert Reul.

Govoril je Seán Kelly o postopku "catch the eye".

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 21.5.2013.


17. Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Justas Vincas Paleckis (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Eva Lichtenberger (pripravljavka mnenja odbora JURI), Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Peter Skinner v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Oreste Rossi v imenu skupine EFD, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira in Gabriel Mato Adrover.

Govorila sta Günther Oettinger in Ivo Belet.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 21.5.2013.


18. Trajen sistem premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000021/2013), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Trajen sistem premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Kinga Göncz (namesto vlagatelja) je predstavila vprašanje.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovoril na vprašanje

Govorili so Véronique Mathieu Houillon v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Franz Obermayr in Elena Băsescu.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


19. Osnutek protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (posvetovanje) * - Osnutek protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (odobritev) *** (razprava)

Poročilo o osnutku protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Priporočilo o predlogu Evropskega sveta, da se ne skliče konvencija za dodatek Protokola o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Andrew Duff je predstavil poročilo in priporočilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Zuzana Brzobohatá v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila sta Cecilia Malmström in Andrew Duff.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 22.5.2013 in točka 7.1 zapisnika z dne 22.5.2013.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Georgios Toussas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Charalampos Angourakis, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš in Csaba Sándor Tabajdi.


21. Pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah (kratka predstavitev)

Poročilo o pravicah žensk v balkanskih državah pristopnicah [2012/2255(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Marije Cornelissen je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan in Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Piotr Borys.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 21.5.2013.


22. Listina EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o Listini EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU [2011/2246(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A7-0117/2013)

Renate Weber je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă in Rui Tavares.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 21.5.2013.


23. Uporaba direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (kratka predstavitev)

Poročilo o uporabi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah [2012/2132(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Piotr Borys je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula in Marek Henryk Migalski.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 22.5.2013.


24. Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (kratka predstavitev)

Poročilo o Agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine [2012/2234(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker in Inês Cristina Zuber.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 21.5.2013.


25. Regionalne strategije za industrijska območja v Evropski uniji (kratka predstavitev)

Poročilo o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji [2012/2100(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jens Geier (A7-0145/2013)

Jens Geier je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka o postopku "catch the eye", Claudio Morganti in João Ferreira.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 21.5.2013.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 510.028/OJMA).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov