Index 
Protokoll
PDF 236kWORD 167k
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Tolkning av arbetsordningen
 5.Utskottens sammansättning
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Val av ny ombudsman (tillkännagivande av kandidaturerna)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 9.Uttalanden från talmannen
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Anslagsöverföringar
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (debatt)
 17.Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs ***I (debatt)
 18.Frivilligt permanent EU-system för omplacering (debatt)
 19.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) * - Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) *** (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan (kortfattad redogörelse)
 22.EU-stadgan: Standarder för mediefrihet i EU (kortfattad redogörelse)
 23.Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (kortfattad redogörelse)
 24.Tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (kortfattad redogörelse)
 25.Regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga maltesiska myndigheterna hade meddelat att Claudette Abela Baldacchino hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Louis Grech, att Marlene Mizzi hade utsetts som ersättare för Edward Scicluna, och att Roberta Metsola hade utsetts som ersättare för Simon Busuttil.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val till Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet att Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi och Roberta Metsola hade utsetts till ledamöter av parlamentet från och med den 25 april 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi och Roberta Metsola fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Debora Serracchiani hade valts till regionfullmäktigeordförande för regionen Friuli-Venezia Giulia, och att Franco Frigo hade utsetts som hennes ersättare i Europaparlamentet från och med den 7 maj 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val till Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen fastställde parlamentet att Debora Serracchianis plats var vakant, och noterade att Franco Frigo hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet från och med detta datum.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Franco Frigo fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 211.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 156.6 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor. Utskottet hade kommit fram till följande tolkning:

"På förslag av talmannen ska muntliga ändringsförslag eller andra muntliga ändringar likställas med ändringsförslag som inte har delats ut på alla officiella språk. Om talmannen på grundval av artikel 157.3 beslutar att de ska vara tillåtliga, och om ledamöterna inte motsätter sig detta i enlighet med artikel 156.6, ska de gå till omröstning i enlighet med den omröstningsordning som fastställts.

I utskottet ska det antal röster som är nödvändigt för att motsätta sig ett sådant ändringsförslag eller en sådan ändring fastställas, på grundval av artikel 196, proportionerligt i förhållande till det antal som gäller för omröstning i plenum, i förekommande fall avrundat till nästa övre heltal."

Denna tolkning ska betraktas som antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den, i enlighet med artikel 211.4 i arbetsordningen, före öppnandet av sammanträdet följande dag, dvs. tisdagen den 21 maj 2013. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.


5. Utskottens sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- LIBE-utskottet: Roberta Metsola

- särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Roberta Metsola

- PETI-utskottet: Roberta Metsola.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


6. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Fiskeriutskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.


7. Val av ny ombudsman (tillkännagivande av kandidaturerna)

Talmannen påminde om att kandidaturerna till posten som Europeisk ombudsman för återstoden av innevarande valperiod hade varit tvungna att lämnas in senast den 8 maj 2013 (punkt 7 i protokollet av den 15.4.2013).

Åtta kandidaturer hade lämnats in inom denna frist. Efter granskning av ansökningarna har sex av dem befunnits uppfylla de krav som ställs, nämligen kandidaturerna för följande personer, presenterade i bokstavsordning:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt, och

- Francesco Enrico Speroni.

Dessa sex kandidaturer kommer att överlämnats till utskottet för framställningar, när handlingarna finns tillgängliga på samtliga officiella språk. För att kunna lyssna till kandidaterna kommer kommer utskottet för framställningar att organisera utfrågningar den 18 juni 2013, vilka kommer att vara öppna för samtliga ledamöter.

Plenarförsamlingen kommer att välja ny Europeisk ombudsman under sammanträdesperioden i juli.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han sedan parlamentets sammanträdesperiod i april tillsammans med rådet ordförande hade undertecknat följande rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälligt undantag från direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Talmannen meddelade dessutom att han tillsammans med rådet ordförande under denna sammanträdesperiod skulle underteckna följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och om information beträffande åtgärder som rör dessa verksamheter (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).


9. Uttalanden från talmannen

Talmannen gav uttryck för parlamentets solidaritet med den kinesiske människorättsaktivisten Chen Guangcheng och hans familj, som utsatts för fysisk brutalitet och trakasserier.

Talmannen gav också uttryck för parlamentets solidaritet med den italienska integrationsministern Cécile Kyenge, som blivit utsatt för nedsättande omdömen från parlamentsledamoten Mario Borghezio under en intervju nyligen i den italienska radion.


10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet ;

- avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd .


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000016/2013) från Danuta Maria Hübner, för utskottet DEVE, till kommissionen: En makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Frivilligt permanent EU-system för omplacering (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) från Daniel Caspary och Paweł Zalewski för PPE-gruppen, David Martin och Bernd Lange för S&D-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, och Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Förenlighet mellan bilaterala investeringsavtal och EU-rätten (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: WIPO-fördraget om undantag i upphovsrättslagarna till förmån för synskadade personer (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, Carlo Casini, för utskottet AFCO, till rådet: Genomförandet av Stockholmsprogrammet och området för frihet, säkerhet och rättvisa (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, Carlo Casini, för utskottet AFCO, till kommissionen: Genomförandet av Stockholmsprogrammet och området för frihet, säkerhet och rättvisa (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Kommande lagstiftningsförslag om EMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 25 april 2013.

Emil Georgiev (Political Parti Ekoglasnost) (nr. 1985/2012); Serafina Fancello (3 underskrifter) (nr. 0301/2013); Giuseppina Calabrò (Comitato no discarica misterbianco) (nr. 0302/2013); García Guillem Manso (5 underskrifter) (nr. 0303/2013); Lorenzo Fontana (nr. 0304/2013); Isriela Bushkola (nr. 0305/2013); Carlo Edoardo Zaneboni (nr. 0306/2013); Karen Baker (nr. 0307/2013); Gerhart Till (nr. 0308/2013); Ismailova Samira Patzer (European congress of Azerbaijanis) (nr. 0309/2013); Albert Stocker (nr. 0310/2013); Elinor Tăciulescu (nr. 0311/2013); Kapka Panayotova (Center for independent living) (19 underskrifter) (nr. 0312/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0313/2013); Slavi Binev (Parlement européen) (nr. 0314/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0315/2013); Jean Claude Barone (nr. 0316/2013); Ovgum Aki (465 underskrifter) (nr. 0317/2013); Poulos Savvas (nr. 0318/2013); Alessandro Ciambrone (Associazione albergatori e ristoratori del litorale domitio) (nr. 0319/2013); Halina Messerschmidt (Stowarzyszenie „dla Dźwierzut”) (nr. 0320/2013); Jesús Fof Lacuna (nr. 0321/2013); Pasquale Raia (Legambiente campania O.N.L.U.S.) (2 underskrifter) (nr. 0322/2013); Pentti Juhani Palokari (nr. 0323/2013); Izsák Balázs (a Székely Nemzeti Tanács elnöke) (nr. 0324/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0325/2013); Ulf Olsson (nr. 0326/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0327/2013); David Reiling (nr. 0328/2013); Barbara Ngo (nr. 0329/2013); Markus Weiler (nr. 0330/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0331/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0332/2013); Christopher Scott-Wilson (nr. 0333/2013); Hermit Dave (nr. 0334/2013); Jenny Olivera (nr. 0335/2013); (namnet konfidentiellt) (303 underskrifter) (nr. 0336/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0337/2013); Khaled Tebbi (nr. 0338/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0339/2013); Francesco Zangari (nr. 0340/2013); Alessandro Treffiletti (nr. 0341/2013); Matthew Robinson (nr. 0342/2013); Rosa Lavarello (nr. 0343/2013); Philippe Tailledumier (nr. 0344/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0345/2013); Gaetano Cortese (nr. 0346/2013); Ana Martins (nr. 0347/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0348/2013); Tommy Dignan (nr. 0349/2013); Kenneth A. Lucas (nr. 0350/2013); Cesario Giotta (nr. 0351/2013); Arthur Hohler (The British Community Committee) (nr. 0352/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0353/2013); Gael Drillon (nr. 0354/2013); Bruno Terriou (nr. 0355/2013);

Den 30 april 2013.

Sokol Hasani (nr. 0356/2013); Andrés Márquez Vázquez (nr. 0357/2013); Minas Argyrou (nr. 0358/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0359/2013); Sergi Farre Moll (nr. 0360/2013); Andrés Márquez Vázquez (nr. 0361/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0362/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0363/2013); Karl-Heinz Niwek (nr. 0364/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0365/2013); Loredana Papotto (nr. 0366/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0367/2013); Jacek Jarmasz (nr. 0368/2013); Luigi Caracausi (nr. 0369/2013); Gerbrand van der Koogh (nr. 0370/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0371/2013); Gaspar Petru (nr. 0372/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0373/2013); Miquel Torra Pares (nr. 0374/2013); Luisella Bussetti (nr. 0375/2013); Ángel Aparicio López (nr. 0376/2013); Giovanni Merolla (nr. 0377/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0378/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nr. 0379/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0380/2013); Corobana Cristinel (nr. 0381/2013); Vitor Manuel Monteiro Seco (nr. 0382/2013); Ángel Hernández Lorenzo (Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León) (nr. 0383/2013); Andreas Radicke (nr. 0384/2013); Maria Lidia Alves Valente (nr. 0385/2013); Clarenhof GbR Gut (nr. 0386/2013); Florian Strat (Asociación Internacional Happy Children) (nr. 0387/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0388/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0389/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0390/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0391/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0392/2013);

Den 14 maj 2013.

Fergus Thomson (750 underskrifter) (nr. 0393/2013); Anne Hohn (2 underskrifter) (nr. 0394/2013); Christa Engler (nr. 0395/2013); Gunter Blomacher (nr. 0396/2013); Sabine Schulte (nr. 0397/2013); Mirko Hörtels (nr. 0398/2013); Regine Finsterbusch (nr. 0399/2013); Anton Butz (nr. 0400/2013); Alexander Sohmann (nr. 0401/2013); Erhard Becker (nr. 0402/2013); Michael Otten (nr. 0403/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0404/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0405/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0406/2013); Roland Brendler (nr. 0407/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0408/2013); Robin Ehl (nr. 0409/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0410/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0411/2013); Jutta Donner (nr. 0412/2013); Júlia K. Sokolová (nr. 0413/2013); Vereniging Belgische ("Geen gebruik van zomeruur") (nr. 0414/2013); František Milota (nr. 0415/2013); Raivo Paala (3 underskrifter) (nr. 0416/2013); Vera Petkanchin (nr. 0417/2013); Mikhail Georgiev (nr. 0418/2013); Mauno Huovinen (nr. 0419/2013); Lauri Siltanen (Hepolan Pientaloyhdistys ry) (2 underskrifter) (nr. 0420/2013); Eimantas Pranauskas (nr. 0421/2013); Martin Rother (nr. 0422/2013); Jan Ruppenthal (nr. 0423/2013); Wolfgang Molinari (nr. 0424/2013); Franz Schmid (nr. 0425/2013); Sunke Janssen (nr. 0426/2013); Birgit Haushahn (nr. 0427/2013); Michael Bauschke (nr. 0428/2013); Felicitas Hoster (nr. 0429/2013); Jorge Barredo (Unión española fotovoltaica - UNEF) (nr. 0430/2013); Mauro Giorgini (nr. 0431/2013); Matteo La Cara (nr. 0432/2013); Matteo La Cara (nr. 0433/2013); Liane Bader (nr. 0434/2013); László Kenderesi (nr. 0435/2013); Alexandre Safdari Sakyani (nr. 0436/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0437/2013); David Kent (nr. 0438/2013); Anna Vendrell Coll (nr. 0439/2013); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 0440/2013); Bedri Morgul (nr. 0441/2013); Cristinel Corobană (nr. 0442/2013); Ursuleac Oliviana (nr. 0443/2013); Daniel McCarthy (nr. 0444/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0445/2013); Maurizio Aversa (nr. 0446/2013); Paul Zahra (nr. 0447/2013); Risto Leppänen (nr. 0448/2013); Leonardo Hipólito Asanza (nr. 0449/2013); (namnet konfidentiellt) (nr. 0450/2013); Patrice Beaumont (nr. 0451/2013); Gheorghe Ionel (nr. 0452/2013).


13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade rådet informerat Europaparlamentet att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 och DEC 07/2013.

°
° ° °

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet granskat förslaget från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén till anslagsöverföring INF 1/2013 och beslutat att inte göra invändningar.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade Revisionsrätten informerat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 och V/AB-04/A/13.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade domstolen informerat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring 1/2013.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott:

- Betänkande om EU-stadgan: standarder för mediefrihet i EU (2011/2246(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Renate Weber (A7-0117/2013)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien (COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A7-0119/2013)

- ***I Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings-, och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Ivo Belet (A7-0121/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Unionen Myanmar (COM(2012)0524 - C7-0297/2012 - 2012/0251(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A7-0122/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sven Giegold (A7-0125/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD)) - utskottet JURI - utskottet FEMM - Föredragande: Antonio López-Istúriz White - Föredragande: Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

- Betänkande om kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan (2012/2255(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

- Betänkande om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner 2012/2234(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om fastställande av perioden för det åttonde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Carlo Casini (A7-0138/2013)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 2012/2306(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

- Betänkande om regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen (2012/2100(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Jens Geier (A7-0145/2013)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier (2012/2240(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (11362/2012 - C7-0078/2013 - 2012/0073(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

- Betänkande om det årliga skattebetänkandet: hur EU:s potential för ekonomisk tillväxt kan frigöras 2013/2025(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens (06867/2013 - C7-0081/2013 - 2012/0221(APP)) - utskottet CULT - Föredragande: Doris Pack (A7-0156/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst om en allmän ram för ökat samarbete (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

- Betänkande om begäran om upphävande av Spyros Danellis immunitet (I) (2013/2014(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

- Betänkande om begäran om upphävande av Spyros Danellis immunitet (II) (2013/2028(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

- Betänkande om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis 2013/2060(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska socialistiska republiken Sri Lankas regering om vissa luftfartsaspekter (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

- Betänkande om EU:s roll i främjandet av ett bredare transatlantiskt partnerskap (2012/2287(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

- * Betänkande om utkastet till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen) (00091/2011[[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Andrew Duff (A7-0174/2013)

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen):

- Susy De Martini, Cristiana Muscardini och Niccolò Rinaldi. Förslag till resolution om ungdomar som rymmer hemifrån (B7-0185/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


15. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i maj 2013 (PE 510.028/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Gemensam debatt – Bankunion – Gemensam tillsynsmekanism (punkterna 75 och 76 i PDOJ):

Talare: Marianne Thyssen för PPE-gruppen, som begärde att omröstningen om de ändringsförslag som lämnats till dessa betänkanden skulle skjutas upp till onsdagen.

Parlamentet godkände denna begäran.


Carlo Casinis betänkande (A7-0138/2013) (punkt 123 i PDOJ):

Talare: John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet (artikel 175 i arbetsordningen), Francesco Enrico Speroni, som stödde denna begäran, och Rafał Trzaskowski som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran.

Onsdag och torsdag:

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, som begärde att Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, skulle bjudas in till torsdagen för att inför parlamentet redogöra för resultaten av Europeiska rådets sammanträde den 22 maj 2013 (Talmannen försäkrade att hans begäran skulle framföras.)


16. Förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (debatt)

Betänkande om aktuella utmaningar och möjligheter för förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi [2012/2259(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Yannick Jadot (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Zofija Mazej Kukovič (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Raül Romeva i Rueda och Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Lena Kolarska-Bobińska, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Zofija Mazej Kukovič och Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fiona Hall, och Antonio Cancian.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber och Franz Obermayr.

Talare: Günther Oettinger och Herbert Reul.

Talare: Seán Kelly yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 21.5.2013.


17. Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Justas Vincas Paleckis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Eva Lichtenberger (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Peter Skinner för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira och Gabriel Mato Adrover.

Talare: Günther Oettinger och Ivo Belet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 21.5.2013.


18. Frivilligt permanent EU-system för omplacering (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2013) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Frivilligt permanent EU-system för omplacering (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013)

Kinga Göncz (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franz Obermayr och Elena Băsescu.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) * - Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) *** (debatt)

Betänkande om utkastet till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A7-0174/2013)

Rekommendation om Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent om att foga ett protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A7-0282/2012)

Andrew Duff redogjorde för sitt betänkande och sin rekommendation.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Zuzana Brzobohatá för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Cecilia Malmström och Andrew Duff.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 22.5.2013 och punkt 7.1 i protokollet av den 22.5.2013.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Anna Záborská, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Susy De Martini, Gerard Batten, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Erik Bánki, Daciana Octavia Sârbu, Ryszard Czarnecki, Georgios Toussas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Charalampos Angourakis, Iuliu Winkler, Marlene Mizzi, Angelika Niebler, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš och Csaba Sándor Tabajdi.


21. Kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan [2012/2255(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

Marije Cornelissen redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Mojca Kleva Kekuš, Petru Constantin Luhan och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Piotr Borys.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 21.5.2013.


22. EU-stadgan: Standarder för mediefrihet i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU-stadgan: Standarder för mediefrihet i EU [2011/2246(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Weber (A7-0117/2013)

Renate Weber redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Kinga Göncz, Judith Sargentini, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Ziobro, Martin Ehrenhauser, Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Henryk Migalski, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă och Rui Tavares.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 21.5.2013.


23. Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (kortfattad redogörelse)

Betänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster [2012/2132(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Piotr Borys redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula och Marek Henryk Migalski.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 22.5.2013.


24. Tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner [2012/2234(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker och Inês Cristina Zuber.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 21.5.2013.


25. Regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen [2012/2100(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jens Geier (A7-0145/2013)

Jens Geier redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: María Irigoyen Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Jazłowiecka yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet, Claudio Morganti och João Ferreira.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 21.5.2013.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 510.028/OJMA).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Meyer, Migalski, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Jerković, Matušić, Vrbat

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy