Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 21 maja 2013 r. - Strasburg

4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Guantánamo: strajk głodowy więźniów

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie Guantanamo: strajku głodowego więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Guantanamo: strajku głodowego więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils i Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strajku głodowego więźniów w Guantanamo(2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indie: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: sprawa Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności