Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. mája 2013 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Guantánamo: hladovka väzňov

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan a Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE o Guantanáme: hladovke väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR Guantanáme: hladovke väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE Guantanáme: hladovka väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D Guantanáme: hladovka väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE Guantanáme: hladovka väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils a Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL Guantanáme: hladovke väzňov (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o Indii: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo v mene skupiny S&D o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia