Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2025(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0154/2013

Συζήτηση :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0206

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

5. Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22 Μαΐου 2013) - Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων - Ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22 Μαΐου 2013) (2012/2805(RSP))

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων [2013/2060(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ [2013/2025(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη.

Οι Mojca Kleva Kekuš και Ildikó Gáll-Pelcz παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bart Staes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Eva Joly (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) και Sirpa Pietikäinen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Giovanni La Via, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Άννυ Ποδηματά, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark και Άννυ Ποδηματά, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον τελευταίο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα που έθεσε η Άννυ Ποδηματά, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Μαριέττα Γιαννάκου, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly και Sven Giegold.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies και Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Παρεμβαίνουν οι Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής), Algirdas Šemeta και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013 και σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου