Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2025(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0154/2013

Debaty :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Głosowanie :

PV 21/05/2013 - 6.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0206

Protokół
Wtorek, 21 maja 2013 r. - Strasburg

5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) - Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi - Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) (2012/2805(RSP))

Sprawozdanie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi [2013/2060(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE [2013/2025(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL i Laurence J.A.J. Stassen, niezrzeszona.

Mojca Kleva Kekuš i Ildikó Gáll-Pelcz przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE) i Sirpa Pietikäinen.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Wernera Langena, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Luisa Yáñeza-Barnuevo Garcíę, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark i Anni Podimata, aby zadać temu ostatniemu pytanie przez podniesienie „niebieskiej kartki” .

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gunnar Hökmark, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anni Podimatę, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly i Sven Giegold.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrali: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (członek Komisji), Algirdas Šemeta i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 21.5.2013 i pkt 6.16 protokołu z dnia 21.5.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności