Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург

10. Внесени документи
CRE

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения №2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014г. и за изменение на Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014г. (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Назначаване на член на Сметната палата (г-н Невен Матес - Хърватия) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

В съответствие с разпоредбите на член 287 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Назначаване на член на Сметната палата - г-н Георге Пуфан (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ECON

Правна информация - Политика за поверителност