Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

10. Ingekomen stukken
CRE

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) Nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) Nr. [...] [RB], (EU) Nr. [...] [HV] en (EU) Nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Neven Mates - HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1083/2006 van de Raad (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid