Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg

10. Depunere de documente
Stenograma

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din TFUE, Preşedintele va consulta facultativ Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din TFUE, Preşedintele va consulta facultativ Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl. Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 287 din TFUE, Preşedintele va consulta facultativ Curtea de Conturi Europeană.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Capului Verde şi pentru cetăţenii Uniunii Europene (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din TFUE, Preşedintele va consulta facultativ Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Numirea unui membru al Curţii de Conturi - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice și de mediu europene (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate