Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0242(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0392/2012

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Протокол
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург

11. Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * - Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen и Sven Giegold представиха своите доклади.

Изказаха се: Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Paulo Rangel (докладчик по становището на комисията AFCO), Andrew Duff (докладчик по становището на комисията AFCO), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles и Lajos Bokros.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell и Antonio Cancian.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Alojz Peterle, Zuzana Roithová и Markus Ferber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen и Sven Giegold.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 22 май 2013 г. и точка 7.5 от протокола от 22 май 2013 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност