Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0242(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0392/2012

Συζήτηση :

PV 21/05/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

11. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων * - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Οι Marianne Thyssen και Sven Giegold παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Andrew Duff (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles και Lajos Bokros.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Άννυ Ποδηματά, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Γεώργιος Τούσσας, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell και Antonio Cancian.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, Zuzana Roithová και Markus Ferber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Phil Prendergast, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Seán Kelly και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen και Sven Giegold.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013 και σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου